தாங்கிய நிலை 112
தாதகி மலர் சூடியை - ஆத்திப் பூமாலையைச் சூடிய சிவபிரானை 184
தாதகி மாலையான் - ஆத்திப்பூமாலையை அணிந்த சோழன் 187
தாதன் 65
தாது 67
தாது கொப்புளித்து (வாயால்) தேனை அலசி உமிழ்ந்து 127
தாதுப்பெயர் - தொழிற்பெயர்) 9
தாபதம் 89
தாமம் - மாலை 223
தாம் வீழ்வார் - தம்மால் விரும்பப்படுவோர் 207
தாரகை - நட்சத்திரம் 206
தாரணை நூல் 280
தாரம் 280
தாரை 64
தாழிசை - கலிப்பாவின் உறுப்புக்கள் ஆறனுள் ஒன்று 139
தாழ்குழலே - தாழ்ந்த கூந்தலையுடைய பெண்ணே 15, 25
தாளாளர் - முயற்சியுடையார் 159
தாளி - பனைமரம் 101
தானம் - மதநீர் 237
தானவரை - அசுரர்களை, மதத்தைச் சொரியும்யானை 163
தானவர் உடைய - அசுரர்கள் தோற்கும்படி 187
தான் தெரி கருத்தா 41
தான் தெரி கருமம் 41, 44
தான் தெரியாக் கருத்தா 41, 42
தான் தெரியாக் கருமம் 41, 44
தான்றி - ஓர் மரம் 58