தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

முதன்மை கீற்றுகள்

தமிழ்

உயர் சான்றிதழ் நிகழ்ச்சித்திட்டம் தேர்வு முறை/Examination System for Higher Certificate Programme
 

The Examination will have two components

A. On line exams. (Time : 0.30 Hour) 50 Marks

II. Off line written exam. (Time : 2.30 Hour) 75 Marks

A. On line Examination 50 Marks

Type of Questions and Marks Distribution as follows.

1. Choose the right answer for the following questions. (15X1=15) 15 Marks

2. Mention whether right or wrong. (15X1=15) 15 Marks

3. Match the following with right answers given below. (5X4=20) 20 Marks

Click here for model question paper for the Online examination.

B. Off line Written Examination 75 Marks

Type of Questions and Marks Distribution as follows.

Part-I

Answer all questions in a word / line. (10X1=10) 10 Marks

Part-II

Answer any ten questions in three sentences each. (10X2=20) 20 Marks

Part-III

Answer any five questions in Six sentences each. (5X4=20) 20 Marks

Part-IV

Answer any one of the following questions in fifteen sentences. (1X10=10) 10 Marks

Part-V

Write an essay in three pages to any one of the questions. (1X15=15) 15 Marks

Click here for HG10 model question paper for the Offline examination.

Click here for HG20 model question paper for the Offline examination.

Click here for HG30 model question paper for the Offline examination.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 03-11-2016 15:02:36(இந்திய நேரம்)