தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

இணைய வழிபடுத்திய நிறுவனம்பற்றி

         சத்வத் இன்போசால் பற்றி

இந்தப் பாடப் பகுப்பு களவு, கற்பு பற்றிய வரையறைகளையும் களவு, கற்பு என்னும் இரு வகை நிலையிலும் நிகழும் செய்திகளையும் கூறுகிறது.இந்தப் பாடப் பகுப்பு களவு, கற்பு பற்றிய வரையறைகளையும் களவு, கற்பு என்னும் இரு வகை நிலையிலும் நிகழும் செய்திகளையும் கூறுகிறது.

இந்தப் பாடப் பகுப்பு களவு, கற்பு பற்றிய வரையறைகளையும் களவு, கற்பு என்னும் இரு வகை நிலையிலும் நிகழும் செய்திகளையும் கூறுகிறது.இந்தப் பாடப் பகுப்பு களவு, கற்பு பற்றிய வரையறைகளையும் களவு, கற்பு என்னும் இரு வகை நிலையிலும் நிகழும் செய்திகளையும் கூறுகிறது.

இந்தப் பாடப் பகுப்பு களவு, கற்பு பற்றிய வரையறைகளையும் களவு, கற்பு என்னும் இரு வகை நிலையிலும் நிகழும் செய்திகளையும் கூறுகிறது.இந்தப் பாடப் பகுப்பு களவு, கற்பு பற்றிய வரையறைகளையும் களவு, கற்பு என்னும் இரு வகை நிலையிலும் நிகழும் செய்திகளையும் கூறுகிறது.

இந்தப் பாடப் பகுப்பு களவு, கற்பு பற்றிய வரையறைகளையும் களவு, கற்பு என்னும் இரு வகை நிலையிலும் நிகழும் செய்திகளையும் கூறுகிறது.இந்தப் பாடப் பகுப்பு களவு, கற்பு பற்றிய வரையறைகளையும் களவு, கற்பு என்னும் இரு வகை நிலையிலும் நிகழும் செய்திகளையும் கூறுகிறது.

                         முன்

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 01-09-2016 04:54:15(இந்திய நேரம்)