தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

 • பாடம் - 4

  E

  D02124 ஒழிபியல் - I
  (நம்பி அகப்பொருள் - வரைவியல், கற்பியல், ஒழிபியல்)

  இந்தப் பாடம் என்ன சொல்கிறது?

  இந்தப் பாடம் நம்பியகப் பொருளின் இறுதியில் இடம்பெற்ற ஒழிபியல் என்னும் இயல் கூறும் இலக்கணச் செய்திகளின் ஒரு பகுதியை விளக்குவதாக அமைகிறது.

  ஒழிபியல் என்னும் பெயர் அமைந்ததற்கான காரணத்தைத் தருகிறது.

  பல திணைகளைச் சார்ந்ததாகப் பாடப்படும் அகப்பாடல் பல உறுப்புகளை உடையது. அவற்றிற்குரிய விளக்கத்தைத் தருகிறது.


  இந்தப் பாடத்தைப் படிப்பதால் என்ன பயன் பெறலாம்?

  இப்பாடத்தைக் கற்பதால் கீழ்க்காணும் பயன்களைப் பெறலாம்:

  ஒழிபியல் என்னும் பெயர்க் காரணத்தை அறியலாம்.

  அகப்பாடல்களுக்கான உறுப்புகள் எவையெவை என்பதை உணரலாம்.

  அகப்பாடல்களில் களவிலும் கற்பிலும் பேசக்கூடியவர்கள் (கூற்று நிகழ்த்தக் கூடியவர்கள்) பற்றிய செய்திகளை உணரலாம். அவ்வாறே கேட்போர் பற்றிய வரையறைகளையும் அறியலாம்.

  கூற்றுகள் நிகழ்த்தப்படும் இடம், காலம் முதலானவற்றைக் கற்றுணரலாம்.

  அகப்பாடல்களின் புலப்பாடாகிய பயன் இது என உணரலாம்.

  அகப்பாடல்களில் குறிப்பாக உணர்த்தப்படும் செய்தியைக் கற்றுணரலாம்.

  எண்வகை மெய்ப்பாடுகள் எவை என அறியலாம்.

  ஒரு சொல்லோ அல்லது குறிப்பாக ஒரு கருத்தோ எச்சமாக நிற்பதைப் பற்றி அறியலாம்.

  ஒன்பது வகைகளில் செய்யுளில் பொருள் கொள்ளும் முறைகளை அறியலாம்.

  துறை என்பதற்கான விளக்கத்தைக் கற்றுணரலாம்.


புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 01-09-2016 04:59:39(இந்திய நேரம்)