தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

MUgkil (vEral, Kazai, Amai, VEy)-mUgkil (vEral, Kazai, Amai, VEy)

  • mUgkil (vEral, kazai, amai, vEy)

    18. kuRijci
    vEral vEli vEr kOT palavin
    cAral n'ATa! cevviyai Akumati!
    yAr aHtu aRin'ticinOrE?-cAral
    ciRu kOTTup perum pazam tUgkiyAgku, ivaL
    uyir tavac ciRitu; kAmamO peritE!
    iravukkuRi van'tu n'Igkum talaimakanait tOzi etirppaTTu, varaivu kaTAyatu.-kapilar

    54. kuRijci
    yAnE INTaiyEnE; en n'alanE,
    Enal kAvalar kavaN oli verIik
    kAna yAnai kai viTu pacug kazai
    mIn eRi tUNTilin n'ivakkum
    kAnaka n'ATanoTu, ANTu, ozin'tanRE.
    varaivu n'ITTittavazi ARRALAkiya talaimakaL tOzikkuc colliyatu.- mIneRi tUNTilAr

    74. kuRijci
    viTTa kutirai vicaippin anna,
    vicumpu tOy pacug kazaik kunRa n'ATan
    yAm taR paTarn'tamai aRiyAn, tAnum
    vEnil AnERu pOlac
    cAyinan enpa-n'am mAN n'alam n'ayan'tE.
    tOzi talaimakan kuRai maRAtavARRAl kURiyatu. - viTTa kutiraiyAr

    131.pAlai
    ATu amai puraiyum vanappin paNait tOL
    pEr amark kaNNi irun'ta UrE
    n'eTuj cEN Ar iTaiyatuvE; n'ejcE,
    Iram paTTa cevvip paim punattu
    Or Er uzavan pOla,
    peru vituppu uRRanRAl; n'OkO yAnE,
    vinaimuRRiya talaimakan paruva varavinkaN colliyatu. - OrEruzavanAr

    179. kuRijci
    kallen kAnattuk kaTamA ATTi,
    ellum ellinRu; jamaliyum iLaittana;
    cellal-aiiya!-utu em UrE;
    Ogku varai aTukkattut tIm tEn kizitta
    kuvaiyuTaip pacug kazai tinRa kaya vAyp
    pEtai yAnai cuvaitta
    kUzai mUgkiR kuvaTTiTaiyatuvE.
    pakal varuvAnai iravukkuRi n'Ern'tAL pOnRu varaivu kaTAyatu. - kuTTuvan kaNNan

    180. pAlai
    pazUup pal anna paru ukirp pA aTi
    irug kaLiRRu ina n'irai En'tal varin, mAyn'tu,
    aRai maTi karumpin kaN iTai anna
    paital oru kazai n'ITiya curan iRan'tu,
    eytinar kollO poruLE-alkul
    av vari vATat tuRan'tOr
    vanpar Akat tAm cenRa n'ATTE?
    piriviTai vERupaTTALait tOzi vaRpuRuttiyatu. - kaccippETTu n'annAkaiyAr

    201. kuRijci
    amiztam uNka-n'am ayal ilATTi,
    pAl kalappanna tEk kokku arun'tupu,
    n'Ila men ciRai vaL ukirp paRavai
    n'elliam puLi mAn'ti, ayalatu
    muL il am paNai mUgkilil tUgkum
    kazai n'ivan'tu Ogkiya cOlai
    malai kezu n'ATanai varum enROLE!
    kaTin'akar pukku, 'vERupaTAtu n'anku ARRinAy!' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu.

    226. n'eytal
    pUvoTu puraiyum kaNNum, vEy ena
    viRal vanappu eytiya tOLum piRai ena
    mati mayakkuRUum n'utalum, n'anRum
    n'allaman; vAzi-tOzi!-alkalum
    tayagku tirai poruta tAzai veN pUk
    kuruku ena malarum perun' tuRai
    virin'Irc cErppanoTu n'akAa UgkE.
    varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- maturai ezuttALan cEn'tam pUtan

    253.pAlai
    kELAr Akuvar-tOzi!-kETpin,
    vizumitu kazivatuAyinum, n'ekizn'Ul
    pUc cEr aNaiyin perug kavin tolain'ta n'in
    n'AL tuyar keTap pin n'ITalarmAtO-
    oli kazai n'ivan'ta Ogku malaic cAral,
    puli pukA uRutta pulavu n'ARu kal aLai
    ARu cel mAkkaL cEkkum
    kOTu uyar piRagkal malai iRan'tOrE.
    piriviTait tOzi vaRpuRuttiyatu. - pUgkaNNan

    331. pAlai
    n'eTug kazai tiragkiya n'Ir il Ar iTai,
    ARu cel vampalar tolaiya, mARu n'inRu,
    koTuj cilai maRavar kaTaRu kUTTuNNum
    kaTugkaN yAnaik kAnam n'In'ti,
    iRapparkol vAzi-tOzi!-n'aRuvaTip
    paig kAl mAattu am taLir anna
    n'al mA mEni pacappa,
    n'amminum ciRan'ta arum poruL taraRkE.
    celavuk kuRippu aRin'tu vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu.- vATAp piraman'tan

    396. n'eytal
    pAlum uNNAL, pan'tuTan mEvAL,
    viLaiyATu AyamoTu ayarvOL iniyE,
    eLitu ena uNarn'tanaLkollO-muLi cinai
    Omaik kuttiya uyar kOTTu oruttal
    vEniR kunRattu vev aRaik kavAan
    mazai muzagku kaTug kural Orkkum
    kazai tiragku Ar iTai, avanoTu celavE?
    makaT pOkkiya tAy uraittatu, - kayamanAr.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:04:42(இந்திய நேரம்)