தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

41-50

41-50

41
'tan pArpput tinnum anpu il mutalaiyoTu
veN pUm poykaittu, avan Ur' enpa; atanAl
tan col uNarn'tOr mEni
pon pOl ceyyum UrkizavOnE.
kazaRit teruTTaR pAlarAkiya akam pukal marapin vAyilkaL pukun'tuzi, talaivanaiyum pANan mutalAkiya pakkattAraiyum ikazn'tu, talaivi kURiyatu. 1

42
makiz mikac ciRappa mayagkinaL kollO
yANar Ura! n'in mAN izai arivai?
kAviri malirn'iRai anna n'in
mArpu n'ani vilakkal toTagkiyOLE.
talain'inRu ozukappaTAn'inRa parattai, 'talaivan piRa parattaiyaruTan ozukinAn' enRu pulan'tALAka, atanai aRin'ta talaivi, avan tan illattup pukun'tuzi, tAn aRin'tamai tOnRac colliyatu. 2

43
ampaNattu anna yAmai ERi,
cempin anna pArppup pala tujcum
yANar Ura! n'inninum
pANan poyyan; pala cULinanE.
pANan vAyilAkap pukun'tu teLippa maRutta talaimakaL, pANanOTu talaivan pukun'tu teLittuzic colliyatu. 3

44
tIm perum poykai yAmai iLam pArpput
tAy mukam n'Okki vaLarn'ticinAagku,
atuvE aiya, n'in mArpE;
aRin'tanai ozukumati; aRanumAr atuvE.
parattaiyar manaikkaNNE pal n'AL tagki, tan manaikkaNNE van'ta talaimakaRkut tOzi kURiyatu. 4

45
kUtir Ayin taN kaliz tan'tu,
vEnil Ayin maNi n'iRam koLLum
yARu aNin'tanRu, n'in UrE;
pacappu aNin'tanavAl makizn'a! en kaNNE.
n'eTun'AL parattaiyar iTattanAy ozukiya talaimakan manaivayin cenRuzit tOzi colliyatu. 5

46
n'inakkE anRu aHtu, emakkumAr initE
n'in mArpu n'ayan'ta n'al n'utal arivai
vENTiya kuRippinai Aki,
INTu n'I aruLAtu, ANTu uRaitallE.
manaikkaN varutal parattai vilakka vilagki, pinpu, ulakiyal paRRi, avaL kuRippinOTum van'tamai aRin'ta tOzi talaimakanaip pulan'tu colliyatu. 6

47
muL eyiRRup pANmakaL in keTiRu corin'ta
akan peru vaTTi n'iRaiya, manaiyOL
arikAR perum payaRu n'iRaikkum Ura!
mAN izai Ayam aRiyum n'in
5
pANan pOlap pala poyttallE.
pANaRku vAyil maRutta talaimakaL pin ap pANanOTu talaimakan pukun'tu, tan kAtanmai kURiyavazic colliyatu. 7

48
valai val pANmakan vAl eyiRRu maTamakaL
varAal corin'ta vaTTiyuL, manaiyOL
yANTu kazi veNNel n'iRaikkum Ura!
vENTEm, peruma! n'in parattai
5
ANTuc cey kuRiyoTu INTu n'I varalE.
parattaiyarmATTu ozukAn'inRu tan manaikkaN
cenRa talaimakaRkut talaimakaL colliyatu. 8

49
am cil Oti acain'aTaip pANmakaL
cil mIn corin'tu, pal n'eRpeRUum
yANar Ura! n'in pANmakan
yAr n'alam citaiyap poykkumO, iniyE?
pANan vAyilAkap parattaiyOTu kUTinAn enpatu kETTa talaimakaL tanakkum pANanAl kAtanmai kURuvippAn pukka talaimakaRkuc colliyatu. 9

50
tuNaiyOr celvamum yAmum varun'tutum
vajci Ogkiya yANar Ura!
tajcam aruLAy n'IyE; n'in
n'ejcam peRRa ivaLumAr azumE.
manaiyin n'Igkip parattaiyiTattup pal n'AL tagki van'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu. 10

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:53:41(இந்திய நேரம்)