தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

81-90

81-90

81
kuruku uTaittu uNTa veL akaTTu yAmai
arippaRai vinaijar alkumicaik kUTTum,
malar aNi vAyil poykai, Ura! n'I
ennai 'n'ayan'tanen' enRi; n'in
5
manaiyOL kETkin, varun'tuvaL peritE.
tannaik koTumai kURinAL talaimakaL enpatu kETTa parattai, talaimakan van'tu tanmEl anpuTaimai kURinAnAka, avaTkup pAgkAyinAr kETpac colliyatu. 1

82
vekuNTanaL enpa, pANa! n'in talaimakaL
'makizn'an mArpin aviz iNar n'aRun' tArt
tAtu uN paRavai van'tu, em
pOtu Ar kUn'tal irun'tana' enavE.
manaivayiR pukun'ta pANaRkut talaimakan kETkumARRAl talaimakaL colliyatu. 2

83
maNan'tanai aruLAy Ayinum, paipayat
taNan'tanai Aki, uymmO n'um Ur
oN toTi mun kai Ayamum
taN tuRai Uran peNTu enappaTaRkE.
varain'ta aNumaikkaNNE talaimakaRkup puRattozukkam uNTAkiya vazi, atanai aRin'ta talaivi avanOTu pulan'tu colliyatu. 3

84
ceviyin kETpinum col iRan'tu vekuLvOL,
kaNNin kANin, en AkuvaLkol
n'aRu vI aimpAl makaLir ATum
taiit taN kayam pOla,
5
palar paTin'tu uNNum n'in parattai mArpE?
parattaiyar manaikkaN tagkip puNarccik kuRiyOTu vAyil vENTi van'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu. 4

85
veN n'utal kampuL arik kural pETai
taN n'aRum pazanattuk kiLaiyOTu Alum
maRu il yANar mali kEz Ura! n'I
ciRuvarin inaiya ceyti;
5
n'akArO peruma! n'iR kaNTicinOrE?
talaimakan parattaiyarmEl kAtal kUrn'tu n'eTittuc celvuzi, manaiyakam pukun'tAnAkat talaivi kURiyatu. 5

86
veN talaik kurukin men paRai viLik kural
n'IL vayal n'aNNi imizum Ura!
em ivaN n'alkutal aritu;
n'um manai maTan'taiyoTu talaippeytImE.
'putalvan kURiya mARRam talaimakaTkup pAgkAyinAr kURak kETTAn' enpatu aRin'ta parattai ataRkup pulan'tu, talaimakaRkuc colliyatu. 6

87
pakanRaik kaNNi pal An kOvalar
karumpu kuNilA mAgkani utirkkum
yANar Ura! n'in manaiyOL
yAraiyum pulakkum; emmai maRRu evanO?
talaimakaL tannaip puRagkURinAL enak kETTa kAtalparattai, avaTkup pAgkAyinAr kETpa, talaimakanOTu pulan'tu colliyatu. 7

88
vaN tuRai n'ayavarum vaLa malarp poykait
taN tuRai Uranai, evvai em vayin
varutal vENTutum enpatu
ollEm pOl, yAm atu vENTutumE.
talaimakanai n'ayappittuk koLkaiyil viruppu illAtAL pOla, avvARu kOTalaiyE virumpuvAL, 'atu tanakku muTiyAtu' enat talaimakaL puRanuraittAL enak kETTa parattai avaTkup pAgkAyinArkkuc colliyatu. 8

89
amma vAzi, pANa! evvaikku
evan? peritu aLikkum enpa pazanattu
vaNTu tAtu Utum Uran
peNTu ena virumpinRu, avaLtan paNpE.
'talaimakan talaimakaLaip pORRi ozukAn'inRAn' enpatu kETTa kAtalparattai avan pANanukkuc colluvALAy avaTkup pAgkAyinAr kETpac colliyatu. 9

90
makizn'an mANkuNam vaNTu koNTanakol?
vaNTin mANkuNam makizn'an koNTAnkol?
annatu Akalum aRiyAL,
emmoTu pulakkum, avan putalvan tAyE.
talaimakan tan manaikkaN collAmal tAn vilakkukinRALAkat talaimakaL kURinAL enpatu kETTa kAtal parattai talaimakan kETkumARRAl avaTkup pAgkAyinAr kETpac colliyatu. 10

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:54:09(இந்திய நேரம்)