தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

91-100

91-100

91
n'eRi maruppu erumai n'Ila irum pOttu
veRi malarp poykai, Ampal mayakkum
kazani Uran makaL ivaL;
pazana vetirin koTip piNaiyalaLE.
kuRaivENTip pinninRu van'ta talaimakaRkut tOzi, 'ivaL iLaiyaL viLaivu ilaL' enac cETpaTuttatu. 1

92
karug kOTTu erumaic ceg kaN puniRRu A
kAtal kuzavikku URu mulai maTukkum
n'un'tai, n'um Ur varutum
oN toTi maTan'tai! n'innai yAm peRinE.
'n'inakku varain'tu tarutaRkuk kuRai n'in tamar agku van'tu kURAmaiyE' enat tOzi kURinALAka, talaimakaL mukam n'Okki, 'ivaL kuRippinAl kURinAL' enpatu aRin'ta talaimakan, 'varaivu mATcimaippaTin n'AnE

93
erumai n'al ERRinam mEyal arun'tena,
pacu mOrOTamOTu Ampal ollA,
ceyta vinaiya manRa pal pozil
tAtu uN veRukkaiya Aki, ivaL
5
pOtu aviz mucci Utum vaNTE.
muyakkam peRRavazip piRan'ta veRin'ARRattAl paNTaiyaLavu anRi vaNTukaL moyttanavAka, 'itaRkuk kAraNam en?' enRu vinAviya cevilit tAykkuk kURuvAL pOnRu, talaimakan ciRaippuRattAnAkat tOzi colliyatu.

94
maLLar anna taTag kOTTu erumai
makaLir anna tuNaiyoTu vatiyum
n'izal mutir ilajcip pazanattatuvE
kazanit tAmarai malarum,
5
kavin peRu cuTarn'utal tan'tai, UrE.
varaiviTai vaittup pirin'ta talaimakan mILkinRAn colliyatu. 4

95
karug kOTTu erumai kayiRu parin'tu acaii,
n'eTug katir n'ellin n'AL mEyal Arum
punal muRRu Uran, pakalum,
paTar mali aru n'Oy ceytanan, emakkE.
uNTikkAlattu manaikkaN varutalum curugki, parattaiyiTattanAyt talaimakan ozukiyavazi, avaRku vAyilAy van'tArkkut talaimakaL colliyatu. 5

96
aNi n'aTai erumai ATiya aLLal,
maNi n'iRa n'eytal AmpaloTu kalikkum
kazani Uran makaL, ivaL;
pazana Uran pAyal in tuNaiyE.
parattaiyar palarOTum ozukutal kaNTu poRAtirun'ta talaimakaL, talaimakan manaikkaN pukun'tuzi, uTanpaTutal kaNTa vAyilkaL tammuLLE colliyatu. 6

97
pakanRai vAl malar miTain'ta kOTTaik
karun' tAL erumaik kanRu verUum,
poykai, Uran makaL, ivaL;
poykaip pUvinum n'aRun' taNNiyaLE.
puRattozukkam inRiyE irukkavum, 'uLatu' enRu pulan'ta talaimakaLaip pulavi n'Ikkiya talaimakan, puNarcciyatu iRutikkaN, tannuLLE colliyatu. 7

98
taN punal ATum taTag kOTTu erumai
tiN piNi ampiyin tOnRum Ura!
oN toTi maTa makaL ivaLinum
n'un'taiyum jAyum kaTiyarO, n'innE?
puRattozukkam uLatu Akiya tuNaiyAnE pulan'tu vAyil n'ErAta talaimakaL koTumai talaimakan kURak kETTa tOzi avaRkuc colliyatu. 8

99
pazanap pAkal muyiRu mUcu kuTampai,
kazani erumai, katiroTu mayakkum
pUk kajal Uran makaL, ivaL;
n'Oykku marun'tu Akiya paNait tOLOLE.
tOzi mutalAyinOr talaimakan koTumai kURi vilakkavum vAyil n'Ern'tuzi, avan uvan'tu colliyatu. 9

100
punalATu makaLir iTTa oL izai,
maNal ATu cimaiyattu, erumai kiLaikkum
yANar Uran makaL, ivaL;
pANar n'arampinum in kiLaviyaLE.
vAyil n'ErtaRporuTTu mukampukuvAn vENTi iyaRpazittuzi, talaimakaL iyaRpaTa mozin'ta tiRam talaimakaRkut tOzi colliyatu. 10

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:54:16(இந்திய நேரம்)