தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

261-270

261-270

261
men tinai mEyn'ta taRukaN panRi
van kal aTukkattut tujcum n'ATan
en'tai aRital ajcikkol?
atuvE manRa vArAmaiyE.
allakuRippaTTut talaimakan n'Igkinamai aRiyAtAL pOnRu tOzi, piRRai jAnRu avan ciRaippuRattAnAy n'iRpa, talaimakaTkuc colliyatu. 1

262
ciRu tinai mEyn'ta taRukaN panRi
tuRukal aTukkattut tuNaiyoTu vatiyum
ilagkumalai n'ATan varUum;
marun'tum aRiyumkol tOzi! avan viruppE?
'varain'tu koLLa n'inaikkilan' enRu vERupaTTa talaimakaL, 'avan n'inmEl viruppamuTaiyan; n'I n'OkinRatu ennai?' enRa tOzikkuc colliyatu. 2

263
n'an pon anna puniRu tIr Enal
kaTTaLai anna kEzal mAn'tum
kunRu kezu n'ATan tAnum
van'tanan; van'tanRu tOzi! en n'alanE!
varaiviTai vaittup pirin'ta talaimakan, mINTamai aRin'ta talaimakaL, 'n'I tolain'ta n'alam inRu eytiya kAraNam ennai?' enRa tOzikkuc colliyatu. 3

264
iLam piRai anna kOTTa kEzal
kaLagkani anna peNpAR puNarum
ayam tikaz cilampa! kaNTikum
payan'tana mAtO, n'I n'ayan'tOL kaNNE!
varaiyAtu van'tu ozukum talaimakanaip pakaRkuRikkaNNE etirppaTTut tOzi varaivu kaTAyatu. 4

265
puli kol peNpAl pU varik kuruLai
vaLai veN maruppin kEzal purakkum
kunRu kezu n'ATan maRan'tanan
ponpOl putalvanOTu en n'IttOnE.
parattai iTattAnAka ozukukinRa talaimakan viTutta vAyilmAkkaTkut talaimakaL colliyatu. 5

266
ciRu kaN panRip peruj cina oruttaloTu
kuRuk kai irum puli porUum n'ATa!
n'ani n'AN uTaiyai manRa
panip payan'tana, n'I n'ayan'tOL kaNNE!
n'otumalar varaivu piRan'tuzi, talaimakaTku uLatAkiya vERupATu tOzi kURi, talaimakanai varaivu kaTAyatu. 6

267
ciRu kaN panRip peruj cina oruttal
tuRukal aTukkattu villOr mARRi,
aivanam kavarum kunRa n'ATan
vaNTu paTu kUn'talaip pENi,
5
paNpu ila collum, tERutal cettE.
'talaimakaLait talaimakan varaival' enat teLittAn enRu avaL kURak kETTa tOzi, avan ciRaippuRattAnAkac colliyatu. 7

268
tAay izan'ta tazu varik kuruLaiyoTu
vaLa malaic ciRu tinai uNIi, kAnavar
varai Ogku uyar cimaik kEzal uRagkum
n'al malai n'ATan pirital
5
en payakkumO n'am viTTut tuRan'tE?
'avan kuRippu irun'tavARRAl n'ammaip pirin'tu van'tallatu varaiya mATTAn pOnRu irun'tatu' enat talaimakaL kURakkETTa tOzi, avaTkut talaimakan ciRaippuRattAnAkac colliyatu. 8

269
kEzal uzutenak kiLarn'ta eruvai
viLain'ta ceRuvin tOnRum n'ATan
vArAtu avaN uRai n'ITin n'Er vaLai
iNai Ir Oti! n'I aza
5
tuNai n'ani izakkuven, maTamaiyAnE.
kuRai n'ayappak kURi talaimakaLaik kUTTiya tOzi, avan iTaiyiTTu van'tu ciRaippuRattu n'inRuzi, talaimakaTkuc colluvALAyc colliyatu. 9

270
kizagku akaz kEzal uzuta cilampil
talai viLai kAnavar koytanar peyarum
pullen kunRattup pulampu koL n'eTu varai
kANinum kalizum n'Oy cettu,
5
tAm van'tanar, n'am kAtalOrE.
varaivu kAraNamAka n'eTTiTai kazin'tu, poruLvayiR pOkiya talaimakan van'tamai aRin'ta tOzi, uvan'ta uLLattaLAy, talaimakaTkuc colliyatu. 10

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:56:18(இந்திய நேரம்)