தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PaNNan-paNNan

paNNan

54. mullai
virun'tin mannar arugkalam teRuppa,
vEn'tanum vempakai taNin'tanan. tIm peyaR
kArum Arkali talaiyinRu. tErum
Ovattanna kOpac cen' n'ilam,
5
vaL vAy Azi uL uRupu uruLa,
kaTavuka. kANkuvam pAka! matavu n'aTait
tAmpu acai kuzavi vIgkucurai maTiya,
kanaial am kurala kAR pari payiRRi,
paTu maNi miTaRRa paya n'irai Ayam
10
koTu maTi uTaiyar kOR kaik kOvalar
konRaiam kuzalar pinRait tUgka,
manaimanaip paTarum n'anai n'aku mAlai,
tanakkena vAzAp piRarkku uriyALan
paNNan ciRukuTip paTappai n'uN ilaip
15
pun kAz n'ellippaig kAy tinRavar
n'Ir kuTi cuvaiyin tIviya mizaRRi,
'mukiz n'ilAt tikaztarum mUvAt tigkaL!
ponnuTait tAli en makan oRRi,
varukuvaiAyin, tarukuven pAl' ena,
20
vilagku amark kaNNaL viral viLi payiRRi,
titalai alkul em kAtali
putalvaR poykkum pUgkoTi n'ilaiyE.
vinai muTittu mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu.- mARRUr kizAr makanAr koRRag koRRanAr

177. pAlai
'tol n'alam citaiyac cAay, alkalum,
innum vArAr; ini evan ceyku?' enap
perum pulampuRutal Ompumati ciRu kaN
irum piTit taTak kai mAna, n'ey arun'tu
5
orugku piNittu iyanRa n'eRi koL aimpAl
tEm kamaz veRi malar peymmAr, kANpin
kazai amal cilampin vazai talai vATak
katir katam kaRRa E kal n'eRiyiTai,
paig koTip pAkaR ceg kani n'acaii,
10
kAna majjaik kamajcUl mAp peTai
ayir yARRu aTaikarai vayirin n'aralum
kATu iRan'tu akanROr n'ITinar Ayinum,
vallE varuvarpOlum veN vEl
ilai n'iRam peyara Occi, mARROr
15
malai maruL yAnai maNTuamar ozitta
kazaR kAl paNNan kAviri vaTavayin
n'izaR kayam tazIiya n'eTug kAl mAvin
taLir Er Akam takai peRa mukain'ta
aNagkuTai vana mulait tAaya n'in
20
cuNagkiTai varitta toyyilai n'inain'tE.
piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - ceyalUr iLam poncAttan koRRanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:55:04(இந்திய நேரம்)