தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Pulli-pulli

pulli

61. pAlai
'n'ORROrmanRa tAmE kURRam
kOLuRa viLiyAr, piRar koLa viLin'tOr' enat
tAL valampaTuppac cET pulam paTarn'tOr
n'AL izai n'eTuj cuvar n'Okki, n'Oy uzan'tu
5
Azal vAzi, tOzi! tAzAtu,
urum enac cilaikkum UkkamoTu paig kAl
vari mAN n'On jAN van cilaik koLIi,
aru n'iRattu azuttiya ampinar palaruTan
aNNal yAnai veN kOTu koNTu,
10
n'aRavu n'oTai n'ellin n'AL makiz ayarum
kazal punai tirun'tuaTik kaLvar kOmAn
maza pulam vaNakkiya mA vaN pulli
vizavuTai vizuc cIr vEgkaTam peRinum,
pazakuvar AtalO aritE munAatu
15
muzavu uRaz tiNi tOL n'eTu vEL Avi
ponnuTai n'eTu n'akarp potini anna n'in
oN kEz vana mulaip polin'ta
n'uN pUN Akam porun'tutal maRan'tE.
talaimakan poruLvayiR piriya, vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

83. pAlai
valam curi marAattuc curam kamaz putu vIc
curi Ar uLait talai poliyac cUTi,
kaRai aTi maTap piTi kAnattu alaRa,
kaLiRRuk kanRu ozitta uvakaiyar, kali ciRan'tu,
5
karug kAl marAattuk kozug kompu piLan'tu,
perum poLi veN n'Ar azun'tupaTap pUTTi,
n'eTug koTi n'uTagkum n'iyama mUtUr,
n'aRavu n'oTai n'al il putavumutaR piNikkum
kallA iLaiyar perumakan pulli
10
viyan talai n'al n'ATTu vEgkaTam kaziyinum,
cEyar ennAtu, anpu mikak kaTaii,
eyta van'tanavAltAmE n'eytal
kUmpu viTu n'ikar malar anna
En'tu ezil mazaik kaN em kAtali kuNanE.
talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - kallATanAr

209. pAlai
'tOLum tol kavin tolain'tana; n'ALum
annaiyum arun' tuyar uRRanaL; alarE,
pon aNi n'eTun' tErt tennar kOmAn,
ezu uRaz tiNi tOL iyal tErc ceziyan,
5
n'ErA ezuvar aTippaTak kaTan'ta
AlagkAnattu Arppinum peritu' ena,
Azal vAzi, tOzi! avarE,
mAal yAnai maRap pOrp pulli
kAmpuTai n'eTu varai vEgkaTattu umpar
10
aRai iRan'tu akanRanar Ayinum, n'iRai iRan'tu
uLLAr AtalO aritE cev vEl
muLLUr mannan kazaltoTik kAri
cellA n'al icai n'iRutta val vil
Orik konRu cEralarkku Itta
15
cev vErp palavin payam kezu kolli,
n'ilai peRu kaTavuL Akkiya,
palar pukaz pAvai anna n'in n'alanE.
piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu. - kallATanAr

295. pAlai
n'ilam n'Ir aRRu n'IL cunai vaRappa,
kunRu kOTu akaiya, kaTug katir teRutalin,
enRUz n'ITiya vEy paTu n'anan'talai,
n'ilavu n'iRa maruppin perug kai cErtti,
5
vEgkai venRa veru varu paNait tOL
Ogkal yAnai uyagki, matam tEmpi,
pal mara oru ciRaip piTiyoTu vatiyum
kalluTai atara kAnam n'In'ti,
kaTal n'Ir uppin kaNam cAl umaNar
10
uyagku pakaTu uyirppa acaii, murampu iTittu
akal iTam kuzitta akal vAyk kUval
ARu cel vampalar acai viTa URum,
puTaiyal am kazaR kAl pulli kunRattu,
n'aTai arug kAnam vilagki, n'On cilait
15
toTai amai pakazit tuvanRu n'ilai vaTukar,
pizi Ar makizar, kali ciRan'tuArkkum
mozi peyar tEem iRan'tanar Ayinum,
pazi tIr mAN n'alam tarukuvarmAtO
mArip pittikattu Ir itaz puraiyum
20
am kaluz koNTa ceg kaTai mazaik kaN,
maNam kamaz aimpAl, maTan'tai! n'in
aNagku n'ilaipeRRa taTa men tOLE.
piriviTai vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

311. pAlai
irum piTip paricilar pOlak kaTai n'inRu,
arug kaTik kAppin akal n'akar oru ciRai,
ezutiyanna tiN n'ilaik katavam
kazutu vazagku arai n'AL, kAvalar maTin'tena,
5
tiRan'tu n'ap puNarn'tu, 'n'ummin ciRan'tOr
immai ulakattu il' enap pal n'AL
pommal Oti n'Iviya kAtaloTu,
payam talaippeyarn'tu mAtiram vempa,
varuvazi vampalarp pENi, kOvalar
10
maza viTaip pUTTiya kuzAayt tIm puLi
cevi aTai tIrat tEkkilaip pakukkum
pulli n'al n'ATTu umpar, cel aruj
curam iRan'tu Ekinum, n'ITalar
aruL mozit tERRi, n'am akanRicinOrE.
pirivinkaN vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

359. pAlai
'pani vAr uNkaNum, pacan'ta tOLum,
n'ani piRar aRiyac cAay, n'ALum,
karan'tanam uRaiyum n'am paNpu aRiyAr,
n'ITinarmannO, kAtalar' ena n'I
5
evan kaiyaRRanai? ikuLai! avarE
vAnavarampan veLiyattu anna n'am
mAN n'alam tammoTu koNTanar munAatu,
aruj curak kavalai acaiiya kOTiyar,
perug kal mImicai, iyam ezun'tAgku,
10
vIz piTi keTutta n'eTun' tAL yAnai
cUr pukal aTukkattu mazai mARu muzagkum,
poyyA n'al icai mA vaN pulli,
kavaik katir varakin yANarp pain' tAL
mutait cuval mUzkiya, kAn cuTu kurUup pukai
15
aruvit tuvalaiyoTu mayagkum
peru varai attam iyagkiyOrE!
piriviTai vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu.-mAmUlanAr

393. pAlai
kOTu uyar piRagkaR kunRu pala n'In'ti,
vERu pulam paTarn'ta vinai taral uLLattu
ARu cel vampalar kAy paci tIriya,
mutaic cuvaR kalitta Ir ilai n'eTun' tOTTuk
5
kavaik katir varakin kAl toku pogkazi,
kavaTTu aTip poruta pal cinai utirvai
akan kaN pARaic cevvayin teRIi,
vari aNi paNait tOL vAr cevit tannaiyar
paNNai veN pazattu arici Eyppa,
10
cuzal maram colitta cuLaku alai veN kAz
toTi mAN ulakkai Uzin pOkki,
uralmukam kATTiya curai n'iRai koLLai,
AgkaN iruj cunai n'IroTu mukavA,
kaLi paTu kuzicik kal aTuppu ERRi,
15
iNar tatai kaTukkai INTiya tAtin,
kuTavar puzukkiya pogku avizp punkam,
matarvai n'al An pAloTu, pakukkum
n'irai pala kuzIiya n'eTumozip pulli
tEn tUgku uyar varai n'al n'ATTu umpar,
20
vEgkaTam iRan'tanar Ayinum, ANTu avar
n'ITalar vAzi, tOzi! tOTu koL
uru kezu majjai oli cIr Eyppa,
takaram maNNiya taN n'aRu mucci,
pukar il kuvaLaip pOtoTu teri itaz
25
vEnil atiral vEyn'ta n'in
EmuRu puNarcci in tuyil maRan'tE.
piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - mAmUlanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:56:32(இந்திய நேரம்)