தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

UlOccanAr-ulOccanAr

ulOccanAr

258
muL kAl kArai mutu pazan Eyppat
teRippa viLain'ta tIm kan'tAram
n'iRutta Ayam talaiccenRu uNTu,
paccUn tinRu, pain' n'iNam perutta
5
eccil Irg kai vilpuRam timiri,
pulam pukkananE, pul aNal kALai;
oru muRai uNNAaLavai, peru n'irai
Urp puRam n'iRaiyat tarukuvan; yArkkum
toTutal Ompumati, mutu kaL cATi;
10
A tarak kazumiya tukaLan,
kAytalum uNTu, ak kaL veyyOnE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
......................ulOccanAr pATiyatu.

274
n'Ilak kaccai, pU Ar ATai,
pIlik kaNNip perun'takai maRavan
mEl varug kaLiRRoTu vEl turan'tu, iniyE,
tannum turakkuvan pOlum onnalar
5
eHkuTai valattar mAvoTu parattara,
kaiyin vAgki, tazIi,
moympin Ukki, meyk koNTananE!
tiNai atu; tuRai erumai maRam.
ulOccanAr pATiyatu.

377
pani pazun'iya pal yAmattup
pARu talai mayir n'anaiya,
initu tujcum tiru n'akar varaippin,
inaiyal akaRRa, en kiNai toTAk kuRuki,
5
'avi uNavinOr puRagkAppa,
aRa n'ejcattOn vAza, n'AL' enRu,
ataR koNTu varal Etti,
'''karavu illAk kavi vaN kaiyAn,
vAzka!'' enap peyar peRROr
10
piRarkku uvamam tAn allatu,
tanakku uvamam piRar il' ena,
atu n'inain'tu, mati mazuki,
Agku n'inRa eR kANUuc
'cEy n'ATTuc cel kiNaijanai!
15
n'I puravalai, emakku' enna,
malai payan'ta maNiyum, kaTaRu payan'ta ponnum,
kaTal payan'ta katir muttamum,
vERu paTTa uTaiyum, cERupaTTa tacumpum,
kanavil kaNTAgku, varun'tAtu n'iRpa,
20
n'anavin n'alkiyOn, n'acaicAl tOnRal;
n'ATu ena mozivOr, 'avan n'ATu' ena mozivOr;
vEn'tu ena mozivOr, 'avan vEn'tu' ena mozivOr;
.........................poR kOTTu yAnaiyar,
kavar parik kaccai n'al mAn,
25
vaTi maNi, vAgku uruLa,
.....................,..........n'al tErk kuzuvinar,
kataz icai vankaNinar,
vALin vAzn'ar, ArvamoTu INTi,
kaTal oli koNTa tAnai
30
aTal veg kurucil! manniya n'eTitE!
tiNai atu; tuRai vAzttiyal.
cOzan irAcacUyam vETTa peru n'aRkiLLiyai ulOccanAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:22:08(இந்திய நேரம்)