தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

URaiyUr Maruttuvan TAmOtaranAr-uRaiyUr Maruttuvan TAmOtaranAr

uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr

60
mun'n'Ir n'AppaN timil cuTar pOla,
cemmIn imaikkum mAka vicumpin
ucci n'inRa uvavu mati kaNTu,
kaTci majjaiyin curamutal cErn'ta,
5
cil vaLai viRaliyum, yAnum, val virain'tu,
tozutanem allamO, palavE kAnal
kazi uppu mukan'tu kal n'ATu maTukkum
Araic cAkATTu Azcci pOkkum
uranuTai n'On pakaTTu anna em kOn,
10
valan iragku muracin vAy vAL vaLavan,
veyil maRaik koNTa uru kezu ciRappin
mAlai veN kuTai okkumAl enavE?
tiNai atu; tuRai kuTai magkalam.
cOzan kurAppaLLit tujciya perun' tirumAvaLavanai uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr pATiyatu.

170
marai pirittu uNTa n'elli vEli,
paraluTai munRil, am kuTic cIRUr,
el aTippaTutta kallAk kATci
vil uzutu uNmAr n'AppaN, ollena,
5
izi piRappALan karug kai civappa,
vali turan'tu cilaikkum van kaN kaTun' tuTi
puli tujcu n'eTu varaik kuTijaiyOTu iraTTum
malai kezu n'ATan, kUrvEl piTTan,
kuRukal Ompumin, tevvir! avanE
10
ciRu kaN yAnai veN kOTu payan'ta
oLi tikaz muttam viRaliyarkku Ittu,
n'Ar pizik koNTa veg kaL tERal
paN amai n'al yAzp pAN kaTumpu arutti,
n'acaivarkku menmai allatu, pakaivarkku
15
irumpu payan paTukkum karug kaik kollan
vicaittu eRi kUTamoTu porUum
ulaik kal anna, vallALannE.
tiNai vAkai; tuRai vallAN mullai; tAnaimaRamum Am.
avanai uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr pATiyatu.

321
poRip puRap pUzin pOr val cEval
mEn' tOl kaLain'ta tIm kOL veL eL
cuLakiTai uNagkal cevvi koNTu, uTan
vEnil kOgkin pUm pokuTTu anna
5
kuTan'tai am ceviya kOTTu eli ATTa,
kali Ar varakin piRagku pIL oLikkum,
van pula vaippinatuvE cenRu
tin pazam pacIi ..........nanO, pANa!
vAL vaTu viLagkiya cennic
10
ceru veg kurucil Ompum UrE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:22:31(இந்திய நேரம்)