தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

URaiyUr MutukaNNan CAttanAr-uRaiyUr MutukaNNan CAttanAr

uRaiyUr mutukaNNan cAttanAr

27
cERRu vaLar tAmarai payan'ta, oN kEz,
n'URRu itaz alarin n'irai kaNTanna,
vERRumai illA vizut tiNaip piRan'tu,
vIRRirun'tOrai eNNumkAlai,
5
uraiyum pATTum uTaiyOr cilarE;
marai ilai pOla mAyn'ticinOr palarE;
'pulavar pATum pukazuTaiyOr vicumpin
valavan EvA vAna Urti
eytupa enpa, tam cey vinai muTittu' enak
10
kETpal; en'tai! cETcenni! n'alagkiLLi!
tEytal uNmaiyum, perukal uNmaiyum,
mAytal uNmaiyum, piRattal uNmaiyum,
aRiyAtOraiyum aRiyak kATTi,
tigkaL puttEL tiritarum ulakattu,
15
vallAr Ayinum, vallun'ar Ayinum,
varun'ti van'tOr marugku n'Okki,
aruLa, vallai Akumati; aruL ilar
koTAamai vallar Akuka;
keTAata tuppin n'in pakai etirn'tOrE.
tiNai potuviyal; tuRai mutumozikkAjci.
cOzan n'alagkiLLiyai uRaiyUr mutukaNNan cAttanAr pATiyatu.

28
'ciRappu il citaTum, uRuppu il piNTamum,
kUnum, kuRaLum, Umum, ceviTum,
mAvum, maruLum, uLappaTa vAzn'arkku
eN pEr eccam enRu ivai ellAm
5
pEtaimai allatu Utiyam il' ena,
munnum, aRin'tOr kURinar; innum,
atan tiRam attai yAn uraikka van'tatu
vaTTa variya cem poRic cEval
Enal kAppOr uNarttiya kUum
10
kAnattOr, n'in tevvar; n'IyE,
puRajciRai mAkkaTku aRam kuRittu, akattOr
puyttu eRi karumpin viTu kazai tAmaraip
pUm pOtu citaiya vIzn'tena, kUttar
ATu kaLam kaTukkum aka n'ATTaiyE;
15
atanAl, aRanum poruLum inpamum mUnRum
ARRum, peruma! n'in celvam;
ARRAmai n'iR pORRAmaiyE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

29
azal purin'ta aTar tAmarai
aitu aTarn'ta n'Ul peytu,
punai vinaip polin'ta polan n'aRun' teriyal
pARu mayir irun' talai poliyac cUTi,
5
pAN muRRuka, n'in n'AL makiz irukkai!
pAN muRRu ozin'ta pinRai, makaLir
tOL muRRuka, n'in cAn'tu pular akalam! Agka
munivu il muRRattu, initu muracu iyampa,
koTiyOrt teRutalum, cevviyOrkku aLittalum,
10
oTiyA muRaiyin maTivu ilai Aki,
'n'allatan n'alanum tIyatan tImaiyum
illai' enpOrkku inan Akiliyar!
n'el viLai kazanip paTu puL Oppun'ar
ozi maTal viRakin kazi mIn cuTTu,
15
veg kaL tolaicciyum, amaiyAr, tegkin
iLan'Ir utirkkum vaLam miku n'al n'ATu
peRRanar uvakkum n'in paTai koL mAkkaL
paRRA mAkkaLin parivu mun'tuRuttu,
kUvai tuRRa n'AR kAl pan'tarc
20
ciRu manai vAzkkaiyin orIi, varun'arkku
utavi ARRum n'aNpin paNpuTai
UziRRAka, n'in ceykai! vizavil
kOTiyar n'Irmai pOla muRaimuRai
ATun'ar kaziyum iv ulakattu, kUTiya
25
n'akaippuRan Aka, n'in cuRRam!
icaippuRan Aka, n'I Ompiya poruLE!
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

30
cej jAyiRRuc celavum,
aj jAyiRRup parippum,
parippuc cUzn'ta maNTilamum,
vaLi tiritaru ticaiyum,
5
vaRitu n'ilaiiya kAyamum, enRu ivai
cenRu aLan'tu aRin'tOr pOla, enRum
inaittu enpOrum uLarE; anaittum
aRi aRivu AkAc ceRivinai Aki,
kaLiRu kavuL aTutta eRikal pOla
10
oLitta tuppinaiAtalin, veLippaTa
yAgganam pATuvar, pulavar? kUmpoTu
mIp pAy kaLaiyAtu micaip param tONTAtu
pukAarp pukun'ta perug kalam takAar
iTaip pulap peru vazic coriyum
15
kaTal pal tAratta n'ATu kizavOyE!
tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi
avanai avar pATiyatu.

325
kaLiRu n'IRu ATiya viTu n'ila marugkin,
vampap perum peyal varain'tu corin'tu iRan'tena,
kuzi koL cil n'Ir kurAal uNTalin,
cERu kiLaittiTTa kaluz kaN URal
5
muRaiyin uNNum n'iRaiyA vAzkkai,
muLavu mAt tolaicciya muzuccol ATavar
uTumpu izutu aRutta oTug kAzp paTalaic
cIRil munRil kURuceytiTumAr,
koLLi vaitta kozu n'iNa n'ARRam
10
maRukuTan kamazum matukai manRattu,
alan'talai iratti alagkupaTu n'Izal,
kayan' talaic ciRAar kaNai viLaiyATum
aru miLai irukkaiyatuvE ven vEl
vEn'tu talaivarinum tAgkum,
15
tAgkA Ikai, n'eTun'takai UrE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
uRaiyUr mutukaNNan cAttanAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:22:39(இந்திய நேரம்)