தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

MalaiyamAn TirumuTikkAri-malaiyamAn TirumuTikkAri

malaiyamAn tirumuTikkAri

121
oru ticai oruvanai uLLi, n'Al ticaip
palarum varuvar, paricil mAkkaL;
varicai aRitalO aritE; peritum
Ital eLitE; mA vaN tOnRal!
5
atu n'aRku aRin'tanaiAyin,
potu n'Okku ozimati, pulavar mATTE!
tiNai atu; tuRai poruN mozik kAjci.
malaiyamAn tirumuTikkAriyaik kapilar pATiyatu.

122
kaTal koLappaTAatu, uTalun'ar UkkAr,
kazal punai tirun'tu aTik kAri! n'in n'ATE;
azal puRan'tarUum an'taNaratuvE;
vIyAt tiruvin viRal kezu tAnai
5
mUvaruL oruvan, 'tuppu Akiyar' ena,
Ettinar tarUum kUzE, n'um kuTi
vAzttinar varUum iravalaratuvE;
vaTamIn puraiyum kaRpin, maTa mozi,
arivai tOL aLavu allatai,
10
n'inatu ena ilai n'I perumitattaiyE.
tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
avanai avar pATiyatu.

123
n'AL kaL uNTu, n'AL makiz makizin,
yArkkum eLitE, tEr ItallE;
tolaiyA n'al icai viLagku malaiyan
makizAtu Itta izai aNi n'eTun' tEr
5
payan kezu muLLUr mImicaip
paTTa mAri uRaiyinum palavE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

124
n'AL anRu pOki, puL iTai taTpa,
patan anRu pukku, tiRan anRu moziyinum,
vaRitu peyarkun'ar allar n'eRi koLap
pATu AnRu, iragkum aruvip
5
pITu kezu malaiyan pATiyOrE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

126
onnAr yAnai OTaip pon koNTu,
pANar cenni poliyat taii,
vATAt tAmarai cUTTiya vizuc cIr
OTAp pUTkai uravOn maruka!
5
vallEm allEm Ayinum, vallE
n'invayin kiLakkuvamAyin, kagkul
tuyil maTin'tanna tUgku iruL iRumpin,
paRai icai aruvi, muLLUrp porun'a!
teRal aru marapin n'in kiLaiyoTum poliya,
10
n'ilamicaip paran'ta makkaTku ellAm
pulan azukku aRRa an'taNALan,
iran'tu cel mAkkaTku ini iTan inRi,
paran'tu icai n'iRkap pATinan; ataRkoNTu
cinam miku tAnai vAnavan kuTa kaTal,
15
polam taru n'AvAy OTTiya av vazi,
piRa kalam celkalAtu anaiyEm attai,
inmai turappa, icai tara van'tu, n'in
vaNmaiyin toTuttanam, yAmE muL eyiRRu
aravu eRi urumin muracu ezun'tu iyampa,
20
aNNal yAnaiyoTu vEn'tu kaLattu oziya,
aruj camam tataiyat tAkki, n'anRum
n'aNNAt tevvart tAgkum
peNNai am paTappai n'ATu kizavOyE!
tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil tuRai.
malaiyamAn tirumuTik kAriyai mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:00:31(இந்திய நேரம்)