தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Malaiyan-malaiyan

malaiyan

123
n'AL kaL uNTu, n'AL makiz makizin,
yArkkum eLitE, tEr ItallE;
tolaiyA n'al icai viLagku malaiyan
makizAtu Itta izai aNi n'eTun' tEr
5
payan kezu muLLUr mImicaip
paTTa mAri uRaiyinum palavE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

124
n'AL anRu pOki, puL iTai taTpa,
patan anRu pukku, tiRan anRu moziyinum,
vaRitu peyarkun'ar allar n'eRi koLap
pATu AnRu, iragkum aruvip
5
pITu kezu malaiyan pATiyOrE.
tiNaiyum tuRaiyum avai.
avanai avar pATiyatu.

125
paruttip peNTin panuval anna,
n'eruppuc cinam taNin'ta n'iNam tayagku kozug kuRai,
parUuk kaL maNTaiyoTu, Uz mARu peyara
uNkum, en'tai! n'iR kANku van'ticinE,
5
n'aLLAtAr miTal cAytta
vallALa! n'in makiz irukkaiyE.
uzuta n'On pakaTu azi tinRAgku
n'al amiztu Aka, n'I n'ayan'tu uNNum n'aRavE;
kunRattu anna kaLiRu peyara,
10
kaTan'tu aTTu venROnum, n'iR kURummE;
'velIiyOn ivan' ena,
'kazal aNip polin'ta cEvaTi n'ilam kavarpu
virain'tu van'tu, camam tAgkiya,
val vEl malaiyan allan Ayin,
15
n'al amar kaTattal eLituman, n'amakku' enat
tORROntAnum, n'iR kURummE,
'tolaiiyOn ivan' ena,
oru n'I Ayinai peruma! peru mazaikku
irukkai cAnRa uyar malait
20
tirut taku cEey! n'iR peRRicinOrkkE.
tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
cEramAn mAn'tarajcEral irumpoRaiyum cOzan irAca cUyam vETTa perun'aRkiLLiyum porutavazi, cOzaRkut tuppAkiya tErvaNmalaiyanai vaTama vaNNakkan perujcAttanAr pATiyatu.

158
muracu kaTippu ikuppavum, vAl vaLai tuvaippavum,
aracuTan poruta aNNal n'eTu varai,
kaRagku veL aruvi kal alaittu ozukum
paRampin kOmAn pAriyum; piRagku micaik
5
kolli ANTa val vil Oriyum;
kAri Urn'tu pEr amark kaTan'ta,
mAri Ikai, maRap pOr malaiyanum;
UrAtu En'tiya kutirai, kUr vEl,
kUviLag kaNNi, koTum pUN, eziniyum;
10
Irn' taN cilampin iruL tUgku n'aLi muzai,
arun' tiRal kaTavuL kAkkum uyar cimai,
perug kal n'ATan pEkanum; tirun'tu mozi
mOci pATiya Ayum; Arvam uRRu
uLLi varun'ar ulaivu n'ani tIra,
15
taLLAtu Iyum takaicAl vaNmai,
koLLAr OTTiya, n'aLLiyum ena Agku
ezuvar mAyn'ta pinRai, 'azivarap
pATi varun'arum piRarum kUTi
iran'tOr aRRam tIrkku' ena, virain'tu, ivaN
20
uLLi van'tanen, yAnE; vicumpuRak
kazai vaLar cilampin vazaiyoTu n'ITi,
Acinik kaviniya palavin ArvuRRu,
muL puRa mutu kani peRRa kaTuvan
tuyt talai man'tiyaik kaiyiTUup payirum,
25
atirA yANar, mutirattuk kizava!
ivaN viLagku ciRappin, iyal tErk kumaNa!
icai mEn'tOnRiya vaNmaiyoTu,
pakai mEmpaTuka, n'I En'tiya vElE!
tiNai atu; tuRai vAzttiyal; paricil kaTA n'ilaiyum Am.
kumaNanaip perujcittiranAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:00:46(இந்திய நேரம்)