தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'INTu Oli Azuvam-n'INTu Oli Azuvam

n'INTu oli azuvam

161
n'INTu oli azuvam kuRaipaTa mukan'tukoNTu,
INTu celal koNmU vENTuvayin kuzIi,
peru malai anna tOnRala, cUl mutirpu,
urum uraRu karuviyoTu, peyal kaTan iRuttu,
5
vaLa mazai mARiya enRUzk kAlai,
manpatai ellAm cenRu uNa, kagkaik
karai poru mali n'Ir n'iRain'tu tOnRiyAgku,
emakkum piRarkkum cemmalaiAkalin,
'anpu il ATavar konRu, ARu kavara,
10
cenRu talaivarun'a alla, anpu inRu,
van kalai teviTTum, aruj curam iRan'tOrkku,
iRRai n'ALoTum yANTu talaippeyara' enak
kaN poRi pOkiya kacivoTu uran azin'tu,
arun' tuyar uzakkum en perun' tunpuRuvi n'in
15
tAL paTu celvam kANtoRum maruLa,
panai maruL taTak kaiyoTu muttup paTa muRRiya
uyar maruppu En'tiya varai maruL n'On pakaTu,
oLi tikaz OTai poliya, marugkil
paTu maNi iraTTa, ERic cemmAn'tu,
20
celal n'acaii uRRanen viRal miku kurucil!
inmai turappa, icaitara van'tu, n'in
vaNmaiyin toTutta en n'ayan'tanai kENmati!
vallinum, vallEn Ayinum, vallE,
en aLan'tu aRin'tanai n'OkkAtu, ciRan'ta
25
n'in aLan'tu aRimati, peruma! enRum
vEn'tar n'ANap peyarvEn; cAn'tu arun'tip
pal poRik koNTa En'tu ezil akalam
mAN izai makaLir pullutoRum pukala,
n'AL muracu iragkum iTanuTai varaippil n'in
30
tAL n'izal vAzn'ar n'an kalam mikuppa,
vAL amar uzan'ta n'in tAnaiyum,
cIr miku celvamum, Ettukam palavE.
tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
avanai avar pATip pakaTu peRRatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:01:06(இந்திய நேரம்)