தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

A0111-தமிழ்மொழி ஒலிப்பு முறை

 • 1.2 தமிழ்மொழி ஒலிப்பு முறை

  தமிழ்மொழி வரலாற்றை அறியும் முன்னர்த் தமிழ்மொழியினது ஒலிப்பு முறையை அறிந்து கொள்வது உங்களுக்கு மிகுந்த பயனளிக்கும். ஒலிப்பு முறைக்கு நமது பேச்சுறுப்புகள் அடிப்படையாக விளங்குகின்றன. அவற்றைப் பற்றியும் அறிந்து கொண்டீர்கள் எனில் ஒலி மாற்றங்களைத் தெளிவாகப் புரிந்து கொள்ளுதல் எளிமையாக அமையும்.

  • உயிர் ஒலிகளின் பிறப்பு

  முன்
  FRONT VOWEL
  நடு
  CENTRAL VOWEL
  பின்
  BACK VOWEL
  உயர்
  High
  இ ஈ
  i i:

  உ ஊ
  u u:

  இடை
  Mid

  எ ஏ
  e e:

  ஒ ஓ
  o o:

  தாழ்
  Low

  அ ஆ
  a a:

  • மெய்யொலிகளின் பிறப்பு

  பிறப்பும் பிறப்பு
  முறைகளும்

  Manner &
  Modification
   
   
   
  வகைப்பாடு (Classification)
   
   
   
   
   
   
  இத
  ழொலி

  Bilabial
  பல்
  லிதழ்

  ஒலி

  Labio
  dental

  பல்
  லொலி

  Dental

  அண்
  பல்

  ஒலி

  Alveolar

  அண்ண
  ஒலி

  Palatal

  வளைநா
  ஒலி
  நாமடி
  ஒலி

  Retroflex
  பின்
  னண்ண
  ஒலி

  Velar
  ஒலிப்பில்
  தடையொலி/
  வெடிப்பொலி
  (Stop/Plosive)
  ப (p)
  (t)
  ச (c)
  ()
  (k)
  ஒலிப்பு
  தடையொலி/
  வெடிப்பொலி
  (Stop/Plosive)
  ப (b)
  (d)
  ச (j)
  ( )
  (g)
  ஒலிப்பில்
  உரசொலி
  F
  (s)
  S
  னூ ( )
   
  உரசொலி
  வ (v)
  Z
  ஒலிப்பு
  மூக்கொலி
  (Nasal)
  ம (m)
  ன ( )
  ஞ (ம)
  ( )
  ங (n்)
  ஒலிப்பு
  உரப்புஒலி
  (Trill)
  ற ( )
  ஒலிப்பு
  பிரிவளி
  ஒலி
  (Lateral)
  ல (l)
  ழ ள
  ( ) (l)
  ஒலிப்பு
  வருடொலி
  (Flap)
  ர (r)
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 22-08-2017 16:09:44(இந்திய நேரம்)