கொங்கு - தேன், வாசனையுமாம் 127
கொச்சகக் கலிப்பா 139
கொடியார் - கொடுமை செய்தலையுடையவர், கொடிகள் 240
கொட்டி-ஓர் கிழங்குப் பூடு 133
கொட்டிப்பாலை 281
கொடை 115
கொண்ட நிரையின் பின் செலவு காண்டல் 109
கொண்டல்-மேகம் 189
கொந்து - பூங்கொத்து 232
கொப்பம் - ஓரூர் 195
கொம்பி 100
கொம்மட்டி - நீர் மொலாம் பழம் 5
கொம்மட்டிமாதளை - கொம்மட்டி போலக் காய்க்கும் மாதளை 58
கொல்லன் 62
கொல்லி 62
கொல்லை 69
கொற்கைக் கோமான் - கொற்கைக்கு அரசன் (கொற்கை- மதுரையின் அருகிலுள்ள ஓரூர்) 148
கொற்றப்பொற்றார் சூடாப் பொலிதல் 110
கொற்றம் 113
கொற்றவர் மெலிவு 111
கொற்றனார் 28
கொற்றாஓய் - (ஓய் விளியுருபு) 37
கொற்றா ஓல் (ஓல் விளி யுருபு) 37
கொற்றி 28
கொற்றியார் 28