தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Thirukural-Devaneyan-Tamil Marapurai


ஓகம் (யோகம்):

ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து
வேண்டும் பனுவற் றுணிவு. (21)

ஏரணம்:

ஆற்றி னளவறிந்து கற்க வவையஞ்சா
மாற்றங் கொடுத்தற் பொருட்டு. (725)

மெய்ப்பொருள் நூல்:

கற்றீண்டு மெய்ப்பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர்
மற்றீண்டு வாரா நெறி. (356)

11. அரசுவகைகளும் திருக்குறள் அரசியலும்

1. ஒருவராட்சி

அ. தாயாட்சி - Matriarchy
ஆ. தந்தையாட்சி - Patriarchy
இ. நாட்டாண்மை - City State
ஈ. தேவாட்சி - Theocracy
உ. கோவாட்சி - Monarchy

(அ) தன்னரசு - Autocracy
(ஆ) தன்மூப்பாட்சி - Dictatorship
(இ) அமைச்சரசு - Limited Monarchy
(ஈ) பாராளுமன்றக் கோவரசு - Parliamentary Monarchy

2. பலராட்சி

அ. குருக்களாட்சி - Hierocracy
ஆ. சீரியோராட்சி - Aristocracy

(அ) சிலராட்சி - Oligarhcy
(ஆ) பலராட்சி - Polyarchy

இ. செல்வராட்சி - Plutocracy
ஈ. படையாட்சி - Stratocracy


Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 05-09-2016 04:16:56(இந்திய நேரம்)