தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

New Documentபிற்சேர்க்கை

    அருள்வட்ட மாக அறிவு கதிராய்ப்
    பொருள்வட்ட மெல்லாம் விளக்கி--இருள்வட்டம்
    மாற்றும் அறிவான ஞான வளரொளியான்
    வேற்றிலிங் கந்தோன்றும் வென்று.                  1  

    மாமாங்க மாடல் மணற்குவித்தல் கல்லிடுதல்
    தாமோங் குயர்வரைமேற் சாவீழ்தல்--காமங்கொண்
    டாடோ டெருமை யறுத்தல் இவையுலக
    மூடம் எனவுணரற் பாற்று.                        2

    சக்கரன் நான்முகன் சங்கரன் பூரணன்
    புத்தன் கபிலன் கணாதரனென்--றெத்திறத்
    தேகாந்த வாதிக ளெண்கேட்ட ஆதன்போல்
    ஆகாதாம் ஆத்தன் றுணிவு.                       3

    கடம்பன்றான் றன்னொடு காம்படுதோள் வள்ளி
    உடம்பினுங் கூட்ட மதுவுவந்து கேட்பர்
    கொடுத்துண்மின் கொண்டொழுக்கங் காணுமினென்பார் 
                                                  சொல்
    அடுப்பேற்றி யாமைதீந் தற்று.                     4

    நன்ஞான நற்காட்சி நல்லொழுக்க மென்றிவை
    தன்னான் முடித்தறா னில்லையேற் பொன்னேபோல்
    ஆவட்டஞ் செய்த வணிகலந் தேயகிற்போ
    லாய்வட்ட நில்லா துடம்பு.                        5

    நாலிறகிற் கண்ணில தேயெனினு நன்பொருளின்
    பேரிறையா னுண்பெயரிற் பிற்சிறக்கு மோரும்
    இருகண் னுளதே யெனினு மதனை
    வெருண்டு விலங்காமற் கா.                       6

குறிப்பு : இந்த ஆறு செய்யுட்களும் பொருள் விளங்காமையாற் பிற்சேர்க்கையாக வெளியிடப்பட்டன. 


Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 03:02:06(இந்திய நேரம்)