தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

குறுக்க விளக்கம்


 

வடமொழி வரலாறு  

குறுக்க விளக்கம் (Abbreviations)

 1. இலக்கணக் குறியீடுகளும் பொதுச்சொற்களும்
அ பா.- அலிப்பால்
ப. பா. - பலர்பால்

அ. ம. ப. க. க. -
அண்ணாம¬லப்பல்கலைக் கழகம்

பர். - பண்டாரகர்பல.
பா. - பலவின்பால்
ஆ. பா. - ஆண்பால்
பி. வி. - பிறவினை
இ. கா. - இறந்தகாலம்
பெ. - பெயர்ச்சொல்
உ. த. - உயர்தரம்
பெ. எ. - பெயரெச்சம்
உ. வ. - உலக வழக்கு
பெ. பா. - பெண்பால்
எ. கா. - எதிர்காலம்
பேரா. - பேராசிரியர்
எ - டு - எடுத்துக்காட்டு

வ. மூ. இ. - வடமொழியில்
மூலம் இல்லை

ஒ. நோ- ஒப்பு நோக்க
வி. - வினைச்சொல்
ஒ. பா. - ஒன்றன் பால்
வி. எ. - வினையெச்சம்
கி. பி. கிறித்துவிற்குப் பின்
வி. மு. - வினைமுற்று
கி. மு. கிறித்துவிற்கு முன்
வே. உ. - வேற்றுமையுருபு
செ. வ. - செய்யுள் வழக்கு
com. - comparative
த. வி. - தன்வினை
dim. - diminutive
தொ. பெ. - தொழிற்பெயர்
pfx. - prefix
தோரா. - தோராயம் (உத்தேசம்)
pron. - pronoun
நி. கா. - நிகழ்காலம்
suf., sfx. - suffix
நூற். நூற்றாண்டு
sup. - superlative
பக். - பக்கம்
 
 
 
2. மேற்கோள் நூற்பெயர்கள்
அக. நி. - அகராதி நிகண்டு
ஐங்., ஐங்குறு, - ஐங்குறுநூறு
அகம். - அகநானூறு
கந்தபு. - கந்தபுராணம் கம்பரா
அரிச். பு. - அரிச்சந்திர புராணம்
கம்பராமாயணம்
அ. வே. - அதர்வ வேதம்
கல்லா. - கல்லாடம்
இரகு. - இரகு வமிசம்
கலிங். - கலிங்கத்ப் பரணி
இராமநா. - இராம நாடகம்
கலித். - கலித்தொகை
இலக். அ. - இலக்கிய அகராதி
காஞ்சிப்பு. - காஞ்சிப்புராணம்
இ. வே. - இருக்கு வேதம்
குமர. பிர. - குமர குருபரர்
பிரபந்தத் திரட்டு
இறை. - இறையனார்
அகப்பொருள்
குற்றா. தல. - குற்றாலத்தல புராணம்
உபதேசகா. - உபதேசகாண்டம்
 

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 11:51:32(இந்திய நேரம்)