தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

UlOccanAr-ulOccanAr

ulOccanAr

11. n'eytal
peyyAtu vaikiya kOtai pOla
mey cAyinai, avar cey kuRi pizaippa;
uLLi n'otumalar n'Erpu urai teLLitin
vArAr ennum pulavi uTkoLal
5
ozikamALa n'in n'ejcattAnE;
puNari poruta pU maNal aTaikarai,
Azi marugkin alavan Ompi,
valavan vaLpu Ayn'tu Ura,
n'ilavu virin'tanRAl kAnalAnE.
kAppu mikutikkaN iTaiyITupaTTu ARRALAya talaimakaTku, talaimakanciRaippuRattAnAkat tOzi colliyatu.- ulOccanAr

38. n'eytal
vETTam poyyAtu valaivaLamciRappa,
pATTam poyyAtu paratavar pakara,
irum panan' tIm pizi uNpOr makizum
Ar kali yANarttuAyinum, tEr kezu
5
mellam pulampan piriyin, pullenap
pulampu AkinRE-tOzi! kalagku n'Irk
kazi cUz paTappaik kANTavAyil,
oli kAvOlai muL miTai vEli,
peNNai ivarum AgkaN
10
veN maNaR paTappai, em azugkal UrE.
talaivi vanpuRai etir azin'tu colliyatu.-ulOccanAr

63. n'eytal
uravuk kaTal uzan'ta peru valaipparatavar
miku mIn uNakkiya putu maNal AgkaN,
kallen cErip pulavaR punnai
vizavu n'ARu viLagku iNar avizn'tu uTan kamazum
5
azugkal UrO aRan inRu; atanAl,
aRan il annai arug kaTip paTuppa,
pacalai Aki viLivatukollO-
puL uRa ocin'ta pU mayagku aLLal
kazic curam n'ivakkum iruj ciRai ivuLi
10
tirai taru puNariyin kazUum
mali tiraic cErppanoTu amain'ta n'am toTarpE?
alar accattAltOzi ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-ulOccanAr

64. kuRijci
ennar Ayinum ini n'inaivu ozika!
annavAka inaiyal-tOzi!-yAm
innamAka n'at tuRan'tOr n'aTpu evan?
maral n'Ar uTukkai malai uRai kuRavar
5
aRiyAtu aRutta ciRiyilaic cAn'tam
vaRanuRRu Ara murukki, paiyena
maram vaRitAkac cOrn'tu ukkAgku, en
aRivum uLLamum avar vayin cenRena,
vaRitAl, ikuLai! en yAkkai; ini avar
10
varinum, n'Oy marun'tu allar; vArAtu
avaNar Akuka, kAtalar! ivaN n'am
kAmam paTar aTa varun'tiya
n'Oy mali varuttam kANanmAr emarE!
piriviTait talaiviyatu arumai kaNTu tUtuviTak karutiya tOzikkut talaivi colliyatu.- ulOccanAr

74. n'eytal
vaTik katir tiritta val jANperu valai
iTik kuraR puNarip pauvattu iTumAr,
n'iRaiyap peyta ampi, kAzOr
ciRai arug kaLiRRin, paratavar oyyum
5
ciRu vI jAzaR perug kaTaR cErppanai,
'EtilALanum' enpa; pOtu aviz
putu maNaR kAnal punnai n'uN tAtu,
koNTal acai vaLi tUkkutoRum, kurukin
veN puRam mociya vArkkum, teN kaTal
10
kaNTal vEliya Ur, 'avan
peNTu' ena aRin'tanRu; peyarttalO aritE!
talaivi pANaRku vAyilmaRuttatu.-ulOccanAr

131. n'eytal
ATiya tozilum, alkiya pozilum,
uLLal AkA uyavu n'ejcamoTu
UTalum uTaiyamO-uyar maNaR cErppa!
tirai mutir araiya taTan' tAL tAzaic
5
cuRavu maruppu anna muT tOTu ociya,
iRavu Ar inak kuruku iRaikoLa irukkum,
n'aRavu makiz irukkai n'al tErp periyan,
kaL kamaz, poRaiyARu anna en
n'al tOL n'ekiza maRattal, n'umakkE?
maNamanaiyil piRRai jAnRu pukka tOziyait talaivan, 'vERupaTAmai ARRuvittAy; periyai kAN' enRARkut tOzi colliyatu.-ulOccanAr

149. n'eytal
cilarum palarum kaTaikkaN n'Okki,
mUkkin uccic cuTTu viral cErtti,
maRukil peNTir ampal tURRa,
ciRu kOl valan'tanaL annai alaippa,
5
alan'tanen vAzi-tOzi!-kAnal
putu malar tINTiya pU n'ARu kurUuc cuval
kaTu mAn pariya kataz pari kaTaii,
n'aTu n'AL varUum iyal tErk koNkanoTu
celavu ayarn'ticinAl, yAnE;
10
alar cuman'tu ozika, iv azugkal UrE!
tOzi talaiviyai uTanpOkku valittatu; ciRaippuRamAkac colliyatUum Am.- ulOccanAr

191. n'eytal
'ciRu vI jAzal tEn tOy oL iNar
n'Er izai makaLir vAr maNal izaitta
vaNTaR pAvai vana mulai muRRattu,
oN poRic cuNagkin aitu paTat tAam
5
kaNTal vElik kAmar ciRukuTi,
elli van'tanRO tEr?' enac colli,
alar ezun'tanRu iv UrE; palaruLum
en n'OkkinaLE annai; n'ALai
maNip pU muNTakam koyyEn Ayin,
10
aNik kavin uNmaiyO aritE; maNik kazi
n'aRum pUg kAnal van'tu, avar
vaRun' tEr pOtal ataninum aritE.
tOzi, talaimakan ciRaippuRamAka, ceRippu aRivuRuppAn vENTic colliyatu.-ulOccanAr

203. n'eytal
muzagku tirai kozIiya mUri ekkar,
taTan' tAT tAzai muLLuTai n'eTun' tOTTu
aka maTal potuLiya mukai mutir vAn pUg
kOTu vArn'tanna, veN pUt tAzai
5
eRi tirai utaittalin, pogkit tAtu cOrpu,
ciRukuTip pAkkattu maRuku pulA maRukkum
maNam kamaz kAnal, iyain'ta n'am kENmai
oru n'AL piriyinum uyvu aritu ennAtu,
kataz pari n'eTun' tEr varavu ANTu azugkac
10
ceyta tan tappal anRiyum,
uyavup puNarn'tanRu, iv azugkal UrE.
talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi colli varaivu kaTAyatu.-ulOccanAr

223. n'eytal
ivaLtan, kAmam perumaiyin, kAlai ennAL; n'in
anpu peritu uTaimaiyin, aLittal vENTi,
pakalum varuti, pal pUg kAnal;
innIr AkalO initAl enin, ivaL
5
alarin arug kaTip paTukuvaL; atanAl
elli vammO!-mellam pulampa!
cuRavinam kalitta n'iRai irum parappin
tuRaiyinum tujcAk kaNNar
peNTirum uTaittu, iv ampal UrE.
pakaRkuRi van'tu mILvAnait tOzi iravukkuRi n'ErvAL pOnRu, atuvum maRuttu, varaivu kaTAyatu.-ulOccanAr

249. n'eytal
irumpin anna karug kOTTup punnai
n'Ilattu anna pAcilai akamtoRum,
veLLi anna viLagku iNar n'AppaN
ponnin anna n'aRun' tAtu utira,
5
pulip poRik koNTa pU n'ARu kurUuc cuval
vari vaNTu Utalin, puli cettu verIi,
pariyuTai vayagku tAL pan'tin tAvat
tAgkavum takai varai n'illA AgkaN,
mallal am cEri kallenat tOnRi,
10
ampal mUtUr alar eza,
cenRatu anRO, koNkan tErE?
varaiviTai melin'tatu.-ulOccanAr

254. n'eytal
vaNTal taiiyum, varu tirai utaittum,
kunRu Ogku veN maNaR koTi aTumpu koytum,
tuni il n'almozi iniya kURiyum,
col etir peRAay uyagki, mellac
5
celIiya cellum oli irum parappa!
umaNar tan'ta uppu n'oTai n'ellin
ayini mA inRu arun'ta, n'Ilak
kaNam n'ARu perun' toTai puraLum mArpin
tuNai ilai tamiyai cEkkuvai allai-
10
n'Er kaN ciRu taTi n'Irin mARRi,
vAnam vENTA uzavin em
kAnal am ciRu kuTic cEn'tanai celinE
tOzi paTaittu mozin'tatu.-ulOccanAr

278. n'eytal
paTu kAz n'ARiya parAaraip punnai,
aTu maral mokkuLin, arumpu vAy aviza,
ponnin anna tAtu paTu pal malar
cUTun'ar toTutta miccil kOTutoRum
5
n'ey kani pacug kAy tUgkum tuRaivanai
ini, aRin'ticinE koNkan Akutal-
kazic cERu ATiya kaNaik kAl attiri
kuLampinum cEyiRA oTugkina;
kOtaiyum ellAm Utai veN maNalE.
tOzi talaimakaTku varaivu malin'tatu.- ulOccanAr

287. n'eytal
'vicumpu uRaz puricai vempa muRRi,
paig kaN yAnai vEn'tu puRattu iRutta;
n'al eyiluTaiyOr uTaiyam' ennum
perun' takai maRavan pOla-koTug kazip
5
pAcaTai n'eytaR pani n'Irc cErppan,
n'Ama mutalai n'aTugku pakai ajcAn,
kAmam perumaiyin, van'ta jAnRai-
arukAtu Aki avankaN n'ejcam
n'aLLen kagkul puL oli kETToRum,
10
'tEr maNit teL icaikol?' ena,
Ur maTi kagkulum tuyil maRan'tatuvE.
kAppu mikutikkaN ARRALAkiya talaimakaL colliyatu.-ulOccanAr

311. n'eytal
peyinE, viTu mAn uLaiyin veRuppat tOnRi,
irug katir n'ellin yANaraHtE:
vaRappin, mA n'Ir muNTakam tAayc cERu pularn'tu,
irug kazic ceRuvin veL uppu viLaiyum,
5
aziyA marapin n'am mUtUr n'anRE-
kozu mIn cuTu pukai maRukinuL mayagki,
ciRu vI jAzal tuRaiyumAr initE;
onRE- tOzi!-n'am kAnalatu paziyE:
karug kOTTup punnai malart tAtu arun'ti,
10
irug kaLip piracam Uta, avar
n'eTun' tEr in oli kETTalO aritE.
alar kURappaTTu ARRALAkiya talaimakaLait tOzi ARRuvittatu.-ulOccanAr

331. n'eytal
uvar viLai uppin uzAa uzavar
ozukai umaNar varu patam n'Okki,
kAnal iTTa kAvaR kuppai,
pulavu mIn uNagkal paTu puL Oppi,
5
maTa n'Okku AyamoTu uTan Urpu ERi,
'en'tai timil, itu, n'un'tai timil' ena
vaLai n'Ir vETTam pOkiya kiLaijar
tiN timil eNNum taN kaTaR cErppa!
initEteyya, em munivu il n'al Ur;
10
ini, varin tavaRum illai: enaiyatUum
piRar piRar aRital yAvatu-
tamar tamar aRiyAc cEriyum uTaittE.
tOzi iravukkuRi n'Ern'tatu.-ulOccanAr

354. n'eytal
tAn atu poRuttal yAvatu-kAnal
ATu arai ozitta n'ITu irum peNNai
vIz kAvOlaic cUz ciRai yAtta
kAnal n'aNNiya vAr maNal munRil,
5
elli anna iruL n'iRap punnai
n'al arai muzumutal av vayin toTutta
tUgkal ampit tUval am cErppin,
kaTu veyil kotitta kal viLai uppu
n'eTu n'eRi ozukai n'irai celap pArppOr
10
aLam pOku Akulam kaTuppa,
kauvai AkinRatu, aiya! n'in n'aTpE?
tOziyAl ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu; manaivayin tOziyait talaimakan pukazn'tARku maRuttuc colliyatUum Am.- ulOccanAr

363. n'eytal
'kaNTal vElik kazi cUz paTappait
teN kaTal n'ATTuc celven yAn' ena
viyam koNTu EkinaiAyin, enaiyatUum
uRu vinaikku acAvA ulaivu il kammiyan
5
poRi aRu piNaik kUTTum tuRai maNal koNTu
vammO-tOzi!-mali n'Irc cErppa-
pain' tazai citaiya, kOtai vATa,
n'annar mAlai, n'erun'ai, n'innoTu
cila viLagku el vaLai jekiza,
10
alavan ATTuvOL cilampu jemirn'tu enavE.
pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakanait tOzi, 'talaimakaLai ennai ARRuvikkumenRu AkAtO emperumAn kavalAtu celvatu? yAn ARRuvikkumiTattuk kavanRAl n'I ARRuvi' enac colliyatu; kaiyuRai n'Ern'ta tOzi tala

372. n'eytal
azitakkanRE-tOzi!-kazi cErpu
kAnaR peNNait tEnuTai azi pazam,
vaL itaz n'eytal varun'ta, mUkku iRupu,
aLLal iruj cERRu Azap paTTena,
5
kiLaik kuruku iriyum tuRaivan vaLaik kOTTu
anna veN maNaRRu akavayin, vETTa
aNNal uLLamoTu amarn'tu, initu n'Okki,
annai tan'ta alagkal vAn kOTu
ulain'tAgku n'Otal ajci, 'aTain'tataRku
10
inaiyal ennum' enpa-manai irun'tu,
irug kazi tuzavum panit talaip paratavar
tiN timil viLakkam eNNum
kaNTal vElik kazi n'al UrE.
mEl iRceRippAn aRin'tu ARRALAki n'inRa talaimakaL ARRa vENTi, ulakiyal mEl vaittuc ciRaippuRamAkac ceRiyAr enac colliyatu.-ulOccanAr

378. n'eytal
yAmamum n'eTiya kaziyum; kAmamum
kaNpaTal IyAtu perukum; teN kaTal
muzagku tirai, muzavin pANiyin, paipaya,
pazam puN uRun'arin, paravaiyin Alum;
5
Agku avai n'aliyavum, n'Igki yAgkum,
iravu iRan'tu, ellai tOnRalatu; alar vAy
ayal iR peNTir pacalai pATa,
Igku AkinRAl-tOzi!-Ogku maNal
vari Ar ciRu manai citaii van'tu,
10
parivutarat toTTa paNimozi n'ampi,
pATu imiz pani n'Irc cErppanoTu
n'ATAtu iyain'ta n'aNpinatu aLavE.
tOzi ciRaippuRamAkac colliyatu; talaimakan oruvazit taNan'ta pinnai vanpuRai etirmozin'tatUum Am.-vaTama vaNNakkan pEri cAttanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:04:16(இந்திய நேரம்)