தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

 • C02112 : தமிழ் இலக்கண அறிமுகம் : (பொருள், யாப்பு, அணி)

  This lesson deals with the other three types of grammar called பொருள், யாப்பு and அணி.

  பொருள் இலக்கணம் is concerned with types of contents in literature. Intrinsic contents (அகப்பொருள்) deal with love life in ancient Tamil culture. Extrinsic contents (புறப்பொருள்) are social in nature such as war. valour. sympathy, non-permanence. gifts and education.

  Intrinsic contents are analysed in terms of five types of திணை, namely குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல் and பாலை. These refer to different types of landscape where people lived These intrinsic contents are basic (முதற்பொருள்) such as land (நிலம்) and time (காலம்). and Lifestyles prevalent in each region (கருப்பொருள்).

  The extrinsic contents are of eight types signified by the names of eight flowers.

  An introduction to the poetic structure is presented. There are five structural items called அசை, சீர்,தளை, அடி and தொடை. Besides these items there are different types of poems such as ஆசிரியப்பா, வெண்பா,வஞ்சிப்பா and கலிப்பா. Description, illustration and formulation of each item and definition of each type are presented in the middle part of this lesson. Aesthetic aspects of poems are in fact figures of speech as in English. The beauty of word as well as meaning is presented in the later part of this lesson.

  Thus Tamil language has a special grammar in பொருள் இலக்கணம் with five types of அகத்திணை and twelve types of புறத்திணை. In யாப்பிலக்கணம்,definitions of அசை (syllable) சொல் (word) and அடி (Line) are presented. அணியிலக்கணம் is explained and its importance in Tamil poems is highlighted.

  முன்

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 01-09-2016 02:40:53(இந்திய நேரம்)