கூச்சம் 119
கூடலார் கோமான் - மதுரைக்கு அரசன் 147
கூடாவியற்கைப் பிறபொருள்வைப்பு 241
கூடு 70
கூடு மியற்கைப் பிறபொருள் வைப்பு 241
கூட்டம் 281
கூட்டு 73
கூதிர் 281
கூத்த மார்க்கம் 118
கூத்தன் 61
கூத்தாடி 70
கூத்து 70
கூர்எயிற்றின் நேர் தோற்றம் முகை வென்று - கூர்மையாகிய பற்களுக்கு ஒப்பாகிய கோற்றத்தினையுடைய முல்லையரும்பை வென்று 186
கூர்த்த பனி ஆறு - மிக்க குளிர்ச்சியையுடையஆறு 164
கூர்ந்து ஈரும் - கூர்மை கொண்டு அறுக்கும் 242
கூர்ப்பு - கூர்மை 209
கூவித்த - அழைப்பித்த (கூவுவித்த) 161
கூவிளங்காய் 124
கூவிளம் 124
கூறு ஆர்ந்த - (தகரத்தின்) கூற்றில் அமைந்த (தகரத்திற்கினமான) 12
கூறுவல் 83
கூறுவன் 83
கூறை - சீலை (மணமகள் உடுக்கும் புதுப்புடைவை) 58
கூற்றறுத்து 61
கூற்றுவமை 229
கூன் 153