தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

 • Lesson - 5
  P10335 பெரிய திருமடல்
      The மடல் kind of சிற்றிலக்கியம் is represented by the work called பெரிய திருமடல் in this lesson. This book holds aloft the greatness of இன்பம் above the three other tenets of life namely அறம், பொருள் and வீடு. As usual the hero is projected in the best of his personality. The heroine’s firmness in climbing the மடல், and the reasons for this decision are indicated.

      The characteristic qualities of இன்பம், the greatness of Lord Vishnu, the physical condition of the heroine, the reasons for climbing the மடல் and the justification for a lady to ride மடல் are the contents of the five units.

      The ideals of life-namely அறம், பொருள், இன்பம் and வீடு, the need and values of each of them and the supremacy of இன்பம் based on love are explained in one of the units.

      The lying-in posture of Lord Vishnu called திருமால், His abodes and powers and other attributes are described in the next unit.

      You will witness in the next unit, the event of the heroine looking at திருமால், her falling in love with the handsome hero and her pitiful statements.

      The reason for climbing the palm-leaf-horse in general is described in the fourth unit.

      The unusual event of women climbing the thorny palm-leaf-horse is described in the fifth unit. God is the hero. The devotee is the loving heroine. திருமங்கை ஆழ்வார் created this சிற்றிலக்கியம் of பெரியதிருமடல் seeking the grace of the God. The male author-devotee conceives himself as the female in the character of the herione justifying the women’s right to ride the palm-leaf-horse.

  முன்

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 01-09-2016 09:37:32(இந்திய நேரம்)