தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Thirukural-Devaneyan-Tamil Marapurai

எகினம்,ஓதிமம் என்பனவே தென் சொற்கள். மேலையாரியச்சொற்கள் முறையே பெருவாத்தையும் அதற்கினமான ஒரு கடற்பறவையையுங் குறிப்பன.அவற்றின் திரிபான ஹம்ஸ என்னும் கீழையாரியச்சொல்லே, ஓதிமத்தின் பெயராக வழங்கி வருவதாகத் தெரிகின்றது. Swan என்பது ஆங்கிலச்சொல்.

ஒருசில சொற்கள் தூயதென் சொல்லாயினும், வடமொழி வெறியரான தமிழ்ப் பகைவரால் வடசொல்லொடு தொடர்பு படுத்தப் படுகின்றன.

எ-டு:

தானை=சேனை,துணி,துணிக்கொடி பிடித்துச் செல்லும் படை.ஒ.நோ: தூசு=துணி,துணிக்கொடி, தூசு-தூசி=கொடிப்படை E colour=flagi: colours=regiment.

பார்ப்பான் பார்-பார்ப்பான்= நூல்களைப் பார்ப்பவன், அந்தணர் என்னும் வகுப்பில் இல்லறத்தான் , ஆசிரியன் அல்லது உவச்சனாகப் பணியாற்றுபவன், இச்சொற்கும் பிராமணன் என்னும் சொற்கும் இடைப்பட்ட தொடர்பு இயேசுக் கிறித்து என்னும் பெயருக்கும் கேசவக் கிருட்டிணன் என்னும் பெயருக்கும் இடைப்பட்டதே.

சிலர் பார்ப்பனன் என்னும் வடிவு பிராமணன் என்பதன் திரிபைக் காட்டு மென்பர். அவர் அறியார். அனன் என்னும் சாரியை கூடிய ஈறு, படர்க்கை ஐம்பால் மூவிடத்திற்கும் பொதுவானதே.

எ-டு:

இறந்தகாலம்
நிகழ்காலம்
எதிர்காலம்
பார்த்தனன்
பார்க்கின்றனன்
பார்ப்பனன்
பார்த்தனள்
பார்க்கின்றனள்
பார்ப்பனள்
பார்த்தனர்
பார்க்கின்றனர்
பார்ப்பனர்
பார்த்தன்று
பார்க்கின்றனது
(பார்ப்பனது)
பார்த்தன
பார்க்கின்றன
பார்ப்பன

 பார்த்தன்று என்பது பார்ப்பனது என்பதன் தொகுத்தல். பார்த்து+அன்+அது=பார்த்தனது. அனது-அன்று(அன்+து).

OE nama. E name,OS, OHG namo, Goth namo,L.nomen, நாம (இ.வே.)

(4) சமற்கிருதச்சொல்: அவி (ஹவிஸ்), ஆகுலம், ஆசாரம், உல்கு, கணம் (க்ஷணம்), சலம் (வஞ்சனை). பாவம்-பாவி.


Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 05-09-2016 04:09:59(இந்திய நேரம்)