தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Tvu


 

வடமொழி வரலாறு

 
3. மொழிப்பெயர்கள்
 
 
இ. - இந்தி
Du. Dutch
இலத். - இலத்தீன்
F - French
க. - கன்னடம்
G., Ger - German
கி. - கிரேக்கம்
Gk - Greek
கு. - குடகு (குடகம்)
Goth - Gothic
கோ. - கோத்தம்
L - Latin
ச. - சமற்கிருதம்
Lith - Lithuanian
த. - தமிழ்
LL - late Latin
து- துளு (ளுவம்)
LG - Low German
ட. - டவம்
ME - Middle English
தெ. - தெலுங்கு
MLG - Middle Low German
பர். - பர்சி (பர்ஜி)
Mod G - Modern German
பி. - பிராகுவீ
OE - Old English
பிரா. - பிராகிருதம்
OF - Old French
பெர். - பெர்சியன் (பாரசீகம்)
OHG - Old High German
ம. - மலையாளம்
ON - Old Norse
மரா. - மராத்தி
OS - Old Saxon
யா. - யாழ்ப்பாணத்தமிழ்
S., Skt - Sanskrit
வ. - வடமொழி
Slav - Slavonic
AS - Anglo - Saxon
Sw - Swedish
Dan - Danish
 
குறி விளக்கம் (Symbols)
குறி
விளக்கம்
-
-
=
+
x
-, ,,
...
இடைக்கோடு (hyphen)
வலமுறைத் திரிவுக் குறி
சமக்குறி, பொருட்பாட்டுக் குறி
புணர்ச்சிக் குறி
எதிர்நிலைக் குறி, முரண்பாட்டுக் குறி
மேற்படிக் குறிகள்
விடுபாட்டுக் குறி

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 11:51:53(இந்திய நேரம்)