பிசாசமணம் 282
பிடிதழுவி - பெண்யானையைத் தழுவிக்கொண்டு 250
பிணி - நோய் 188
பிணைந்த - இணைந்த, கூடிய 3
பிதிர்த்தல் - சொரிவித்தல் 206
பியாதிறம் 281
பிரகமம் 120
பிரகிருதி - வேற்றுமை யேற்றற்கு முன்னுள்ள பெயர்ச் சொல்லின் உருவம்; தமிழிலக்கணத்தில் இது பெயர்ப் பகுபதத்தின் முதனிலை யெனப்படும் 28
பிரசக்தி 121
பிரசங்கம் 121
பிரசனம் 121
பிரசாதம் 121
பிரசாபத்தியம் 281
பிரத்தார முதலிய ஆறு தெளிவுகள் 177
பிரத்தியம் - வேற்றுமை உருபு 30
பிரமம் 281
பிரமாணம் 270
பிரமேயம் - அளக்கப்படும் பொருள் 89
பிரரோசனம் 121
பிராசனச் சந்தி 120
பிராணனாகிய பொருளே அலங்காரமென்பது 202
பிராதி - தாதுவின் முன்வரும் உபசர்க்கம் 71
பிராதிபதிகம் 71
பிராத்தி 120
பிரிந்தால் 76
பிரிமொழிச் சிலேடை 262
பிரியில் 76
பிலிற்றி - (துதிக்கையினால் வாய்நீர்) வெளிவரவிட்டு 159
பிற நூன் முடிந்தது தானுடன் படுதல் 272
பிறந்த பிள்ளை 74
பிற பொருள் வைப்பு 210
பிற பொருள் வைப்புத் தடைமொழி 242
பிறப்பு - வெண்பா ஈற்றில் வரும் நால்வகைச் சீர்களில் ஒன்றன் வாய்பாடு 132
பிறழ்வு இன்றி உறுதகைய உலகிற்கு - மாறுபடுதல் இல்லாமல் பொருந்திய மேலான தன்மையை உடைய பெரியோர்களுக்கு 153
பின்பில் - பின்பு (பின்னிடத்தில்) 12
பின்பு இயைந்த - பின்பு பொருந்திய 14
பின்மொழி எண்தொகை 51, 52
பின்மொழிச் சிறப்புத்தொகை 58
பின்மொழியொப்புத் தொகை 53, 54