தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

C02126 -

 • பாடம் - 6

  C02126 : பகாப்பதமும் பகுபதமும் - பகுதி II

  இந்தப் பாடம் என்ன சொல்கிறது?

  இந்தப் பாடம் பகுபதத்தின் உறுப்புகளில் விகுதி, இடைநிலை ஆகியவற்றை விளக்குகிறது. விகுதிகளின் வகைப்பாடுகளைத் தெளிவுபடுத்துகிறது. இடைநிலைகளின் இலக்கணத்தை எடுத்துக் கூறுகிறது. காலங்காட்டும் விகுதிகளையும் விளக்குகிறது.

  இந்தப் பாடத்தைப் படிப்பதால் என்ன பயன் பெறலாம்?

  • இந்தப் பாடத்தில் விகுதிகளின் வகைப்பாடுகளை அறிந்து கொள்ளலாம்.

  • வினைமுற்று, வினையெச்ச, பெயரெச்ச விகுதிகளைத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

  • தொழிற்பெயர், பண்புப்பெயர், பிறவினை விகுதிகளை விளங்கிக் கொள்ளலாம்.

  • இடைநிலைகளின் இலக்கணத்தை அறிந்து கொள்ளலாம்.

  • காலங்காட்டும் இடைநிலைகள் எவையெவை என்பதைத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

  • காலங்காட்டும் விகுதிகளையும் அறிந்து கொள்ளலாம்.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 01-09-2016 02:55:24(இந்திய நேரம்)