தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Tholgappium

 • tolkAppiyam

  patippurai

  ikkAlattil kiTaikkum tamiz n'UlkaLuL tolkAppiyamE
  miku pazag kAlattil tOnRiya ilakkaNamAkum. in'n'Ulukku
  munnar tOnRiyanavAkak karutappeRum n'UlkaLaik
  kuRittut teLivAka onRum aRiya muTiyavillai.
  iTaik kAlattil tOnRiyavaRRuLLum iRaiyanAr
  akapporuL uraikArar mutaliyOr tolkAppiyattOTu
  tOnRiyuLLanavAka innum pala n'UlkaLaik
  kuRikkinRArkaL. AnAl, avaRRuL onRum
  ippozutu kiTaikkavillai. iTaikkAlattil
  tolkAppiyap poruLatikAram maRaippuNTirun'tatu enRum,
  atanai ITuceyyavE iRaiyanAr akapporuL n'Ul
  tOnRiyatu enRum, oru katai vazagkukiRatu enRAlum,
  tolkAppiyap poruLatikAram inRum kANakkiTaippatu
  aRitaRkuriyatAkum.


  in'n'Ulaip paRRiya varalARRut tuNukkukaLai n'amakkut
  terivikkum AtAragkaLuL mutalAvatAkak kuRikkattakkatu
  in'n'Ulukkup panampAranAr pATiya ciRappup pAyiram panniru
  paTalam, puRapporuL veNpAmAlai mutaliya ilakkaNa
  n'UlkaLil amain'ta pAyiragkaLum oru cila ceytikaLai
  aRivikkinRana. in'n'Ulaip paRRiya tanippATalkaL cilavum
  uLLana. iLampUraNar, pErAciriyar n'accinArkkiniyar,
  mutaliyOrkaLin uraikaLininRum ciRcila cevivazic
  ceytikaL teriya varukinRana. ellAvaRRiRkum mElAkat
  tolkAppiya n'UlE Aciriyarin pulamai vaLam, ArAycci
  vanmai., avar kAla mozi iyal, ilakkiya n'ilai,
  pulavar marapu AkiyavaRRait terivittu n'iRkum talaiciRan'ta
  cAnRAy uLLatu.


  tolkAppiyar vAzn'ta kAlam paRRi
  ArAycciyALarkaLiTaiyE pala vERupaTTa karuttukaL
  ulavivarukinRana. kimu pala n'URRANTukaLukku munpu
  avar vAzn'tAr enpArum, kipi yil vAzn'tAr
  enpArum Aka vERu vERu vakaiyil, oru cila
  cAnRukaLaik koNTu kURivarukinRanara. Ayinum,
  aRutiyiTTa muTipu enRu etanaiyum koLLuvataRku
  illai. tolkAppiyar kAlam etu enpatu oru puRam
  irukka, tamizaka varalARRil, avar ciRan'tatOr talaimai
  iTam peRRuLLAr enpatu orutalai ippozutu n'amakkuk
  kiTaikkinRa ilakkaNa n'UlkaLukkuL mutalAvatu vaittu
  eNNappaTuvatu ivaratu n'Ul pulavar perumakkaLil ivarE
  AtikarttAvAka viLagkukinRAr n'amatu paNTai
  ilakkiyagkaLaip purin'tu koLvataRku n'amakku uRu tuNaiyAka
  utavuvatu tolkAppiya n'UlE. pazan' tamizar varalARRiRkum
  in'n'Ul uraiyANiyAyt tikazkiRatu.


  tolkAppiyar amaittuLLa atikAra, iyal pAkupATukaLum,
  avaRRin peyar, amaippu, avaRRuL poruL aTaivu,
  n'URpA aTaivu mutaliyanavum ciRan'ta kaTTukkOppu uTaiyana.
  n'Ulin iyal amaippu, n'URpAt tokai paRRiya
  pazam pATalkaL cilavum uLLana. avaRRuL oru pATalil
  kuRittuLLa 1610 ennum eN tokai en'ta uraiyAciriyarkaL
  koNTa amaippilum ottu varavillai. ataRkAkap piRitOr
  uraiyAciriyar koNTa muRaiyum oru cila iTattil koNTu,
  1610 ennum eN tokaiyaic cari ceytu cilar mUlan'Ul
  veLiyiTTuLLanar. mElum, mUlan'Ul veLiyiTTavar
  takka kAraNam inRi ovvOr atikArattil ovvOr
  uraiyAciriyaraip pinpaRRi yirukkinRanar. taviravum, ciRcila
  iyalkaLil kUTa vERuvERu uraiyAciriyaratu amaippu
  muRaiyaik koNTuLLanar .cila mUlan'Ul patippAciriyar
  itanAl, mUlan'UlkaLin iyal mutaliyavaRRil eN tokai
  vevvERu kANkiRatu.


  iLampUraNarum pin van'ta uraikArarkaLum ciRcila
  cUttiragkaLai onRAkavum iraNTAkavum pakuttu
  urai ceytirukkinRanar. itanAlE tAn eN tokai
  vERupaTukiRatu AnAl, cUttira aTaivil mARupATu illai
  poruLatikAra marapiyalil, 'oru cAr vilagkum uLa ena
  pozipa' ennum marapiyal cUttiram (34) iLampUraNar urai
  n'Ulil maTTum uLLatu. 'oru n'eRippaTTu' enat toTagkum
  ceyyuL iyal cUttiram (193) pErAciriyar uraip patippu
  cilavaRRilum, oru cila mUlap patippukkaLilum, 'parattai vAyil'
  enat toTagkum cUttirattin (190) mun amain'tuLLatu.
  vittuvAn ci.kaNEcaiyar patippitta pErAciriyar uraippatippu,
  makAvittuvAn rA.irAkavaiyagkAr paricOtittup patippitta
  ceyyuL iyal n'accinArkkiniyar uraip patippu
  AkiyavaRRil iLampUraNar koNTuLLa muRaippaTiyE
  cUttira aTaivu kANkiRatu. collatikArattiRkut
  teyvaccilaiyAr ezutiyuLLa uraiyil maTTum iyal viTTu
  iyal cUttiram mARi amaikiRatu. ecca iyalil uLLa mUnRu
  cUttiragkaLai (9:31,32,33) avar vinai iyal iRutiyil
  cErkkinRAr. mElum, ivartam uraiyil n'URpA varicaiyil
  vERRumai mayagkiyalilum piRazcci uNTu kipi 1858-il
  es cAmuvEl piLLai enpAr veLiyiTTuLLa
  'tolkAppiya-n'annUl' mUla n'Ulil, col atikAra
  uri iyal, ecca iyalkaLil eN tokaiyil perutta
  mARupATu kANkiRatu. AnAl, ivar n'Ulil iyalkaLil
  cUttirap piRazcci illai tolkAppiyattiRku mutan
  mutal mUlapATam veLiyiTTa perumai ivaraic cArum.


  tolkAppiya urain'UlkaLil mun'tiyatu iLampUraNar urai;
  kAlattAl pin'tiyatu n'accinArkkiniyar urai ezuttu
  atikArattiRku iLampUraNar, n'accinArkkiniyar
  AkiyOratu uraikaL kiTaittuLLana. collatikArattiRku
  iLampUraNar, cEnAvaraiyar, n'accinArkkiniyar,
  teyvaccilaiyAr, kallATar enpavarkaL ezutiya
  uraikaL uLLana. poruL atikAram muzumaikkum
  iLampUraNar urai uLLatu. poruL atikArattin
  mutal ain'tu iyalkaLukkum ceyyuL iyalukkum
  n'accinArkkiniyar urai kiTaittuLLatu. meyppATTiyal,
  uvama iyal, ceyyuL iyal,marapu iyal, n'AnkiRkum
  pErAciriyarin urai uLLatu. pazaiya uraikArar
  uraikaLil tolkAppiya n'Ul muzumaikkum iruppatu
  iLampUraNar urai onRE. itu curukkamum teLivum
  koNTa urai.


  cenRa n'URRaNTilum in'ta n'URRANTilum
  tolkAppiyattin ciRcila pakutikaLukku viLakka uraikaLum,
  ArAycci uraikaLum, kuRippuraikaLum ezutum muyaRciyil
  cilar ITupaTTuLLanar. yAzpANattilE cunnAkattil
  punnAlaik kaTTuvan, tamiz vittuvAn, ci kaNEcaiyar
  ezuttu atikArattiRku n'accinArk kiniyar urai,
  col atikArattiRkuc cEnAvaraiyar urai, poruL
  atikArattiRku n'accinArkkiniyar pErAciriyar uraikaL,
  AkiyavaRRait tamatu urai viLakkak kuRippu, utAraNa
  akarAti, viSaya akarAti, arumpatam mutaliyavaRRin akarAti
  mutaliyavaRROTu azakuRap patippittuLLanar. ivaratu
  viLakkak kuRippu tolkAppiyam kaRkappukum
  mANavarkaLukkuc ciRan'ta vazikATTiyAka viLagkukiRatu.


  in'ta mUlan'URpatippil ezuttu atikAra, poruL atikAra
  n'URpAttokai iLampUraNar uraippaTi
  mERkoLLappeRRatu col atikArattil onRu iraNTu
  iTagkaL tavira egkum cEnAvaraiyarum n'accinArkkiniyarum
  ottup pOtalinAlum, iv uraikaL mikutiyum
  payilappeRRu varuvatanAlum, in'ta atikArattil
  n'accinArkkiniyar koNTuLLa muRaiyil mUlapATam
  aTaivu paTuttap peRRatu. ippatippil mUlapATam orE
  uraiyAciriyaraip pinpaRRi amaikkavillai.
  yAr koNTa mUlapATam poruLin teLivukkuc
  ciRappAka uLLatO an'tap pATamE n'Ulakattu
  mERkoLLap peRRuLLatu.

  ciRappup pAyiram

  vaTa vEgkaTam ten kumari
  AyiTait
  tamiz kURum n'al ulakattu,
  vazakkum ceyyuLum Ayiru mutalin
  ezuttum collum poruLum n'ATi,
  5
  cen'tamiz iyaRkai civaNiya n'ilattoTu
  mun'tu n'Ul kaNTu, muRaippaTa eNNi,
  pulam tokuttOnE-pOkku aRu panuval
  n'ilam taru tiruvin-pANTiyan avaiyattu,
  aRam karai n'Avin n'An maRai muRRiya
  10
  atagkOTTu AcARku aril tapat terin'tu,
  mayagkA marapin ezuttu muRai kATTi,
  malku n'Ir varaippin ain'tiram n'iRain'ta
  tolkAppiyan enat tan peyar tORRi,
  pal pukaz n'iRutta paTimaiyOnE.
  15

  panampAranAr iyaRRiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 06:25:25(இந்திய நேரம்)