தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TolkAppiyam

 • 9. kuRRiyalukarap puNar iyal

  Ir-ezuttu orumozi, uyirttoTar, iTaittoTar,
  AytattoTarmozi, vanRoTar, menRoTar,
  Ayiru mUnRE-ukaram kuRuku iTan
  ( 1 )
  avaRRuL,
  Ir-oRRut toTarmozi iTaittoTar AkA
  ( 2 )
  allatu kiLappinum, vERRumaikkaNNum,
  ellA iRutiyum ukaram n'iRaiyum
  ( 3 )
  valloRRut toTarmozi, vallezuttu varu vazi,
  tollai iyaRkai n'ilaiyalum urittE
  ( 4 )
  yakaram varu vazi ikaram kuRukum;
  ukarak kiLavi tuvarat tOnRAtu
  ( 5 )
  Ir-ezuttu moziyum, uyirttoTar moziyum,
  vERRumaiAyin, oRRu iTai inam mika,
  tORRam vENTum vallezuttu mikuti
  ( 6 )
  oRRu iTai inam mikA moziyumAr uLavE;
  at tiRattu illai, vallezuttu mikalE
  ( 7 )
  'iTaiyoRRut toTarum, Aytat toTarum,
  n'aTai Ayiyala' enmanAr pulavar
  ( 8 )
  vanRoTar moziyum, menRoTar moziyum,
  van'ta vallezuttu oRRu iTai mikumE;
  melloRRut toTarmozi melloRRu ellAm
  valloRRu iRuti, kiLai oRRu, Akum
  ( 9 )
  marappeyark kiLavikku ammE cAriyai
  ( 10 )
  melloRRu valiyA marappeyarum uLavE
  ( 11 )
  Ir-ezuttu moziyum, valloRRut toTarum,
  am iTai varaRkum uriyavai uLavE-
  am marapu ozukum mozivayinAna
  ( 12 )
  'oRRu n'ilai tiriyAtu akkoTu varUum
  ak kiLaimoziyum uLa' ena mozipa
  ( 13 )
  eNNuppeyark kiLavi urupu iyal n'ilaiyum
  ( 14 )
  vaNTum peNTum innoTu civaNum
  ( 15 )
  'peNTu' en kiLavikku annum varaiyAr
  ( 16 )
  'yAtu' en iRutiyum, cuTTu mutal Akiya
  Ayta iRutiyum, urupu iyal n'ilaiyum
  ( 17 )
  mun uyir varum iTattu, Aytap puLLi
  mannal vENTum, alvaziyAna
  ( 18 )
  Enai mun varinE, tAn n'ilai inRE
  ( 19 )
  allatu kiLappin, ellA moziyum
  colliya paNpin iyaRkai Akum
  ( 20 )
  valloRRut toTarmozi vallezuttu mikumE
  ( 21 )
  cuTTuc cinai n'ITiya menRoTar moziyum,
  yA vinA mutaliya menRoTar moziyum,
  Ayiyal tiriyA, vallezuttu iyaRkai
  ( 22 )
  yA vinA moziyE iyalpum Akum
  ( 23 )
  an' n'Al moziyum tam n'ilai tiriyA
  ( 24 )
  'uNTu' en kiLavi uNmai ceppin,
  mun'tai iRuti meyyoTum keTutalum,
  mEl n'ilai oRRE LakAram Atalum,
  A muRai iraNTum urimaiyum uTaittE-
  vallezuttu varUum kAlaiyAna
  ( 25 )
  iru ticai puNarin E iTai varumE
  ( 26 )
  'tiripu vERu kiLappin, oRRum ukaramum
  keTutal vENTum' enmanAr pulavar,
  oRRu mey tirin'tu nakAram Akum,
  teRkoTu puNarum kAlaiyAna
  ( 27 )
  onRu mutal Aka eTTan iRuti
  ellA eNNum pattan mun varin,
  kuRRiyalukaram meyyoTum keTumE;
  muRRa in varUum, iraNTu alagkaTaiyE
  ( 28 )
  'pattan oRRuk keTa, nakAram iraTTal
  ottatu' enpa-'iraNTu varu kAlai'
  ( 29 )
  Ayiram varinum, Ayiyal tiriyAtu
  ( 30 )
  n'iRaiyum aLavum varUum kAlaiyum,
  kuRaiyAtu Akum, 'in' en cAriyai
  ( 31 )
  'onRu mutal onpAn iRuti munnar,
  n'inRa pattan oRRuk keTa, Aytam
  van'tu iTai n'ilaiyum iyaRkaittu' enpa;
  kURiya iyaRkai kuRRiyalukaram,
  ARan iRuti al vaziyAna
  ( 32 )
  mutal Ir eNNin oRRu rakaram Akum;
  ukaram varutal AvayinAna
  ( 33 )
  iTai n'ilai rakaram, 'iraNTu' en eNNiRku,
  n'aTai marugku inRE, poruLvayinAna
  ( 34 )
  mUnRum ARum n'eTu mutal kuRukum
  mUnRan oRRE pakAram Akum
  ( 35 )
  n'Ankan oRRE RakAram Akum
  ( 36 )
  ain'tan oRRE makAram Akum
  ( 37 )
  eTTan oRRE NakAram Akum
  ( 38 )
  onpAn okaramicait takaram oRRum;
  mun'tai oRRE NakAram iraTTum;
  paHtu en kiLavi Ayta pakaram keTa,
  n'iRRal vENTum, UkArak kiLavi;
  oRRiya takaram Rakaram Akum
  ( 39 )
  aLan'tu aRi kiLaviyum, n'iRaiyin kiLaviyum,
  kiLan'ta iyala, tOnRum kAlai
  ( 40 )
  mUnRan oRRE van'tatu okkum
  ( 41 )
  ain'tan oRRE mellezuttu Akum
  ( 42 )
  ka, ca, ta, pa, mutal mozi varUum kAlai
  ( 43 )
  n'a, ma, va, ennum mUnRoTu civaNi
  akaram varinum, eTTan mun iyalpE
  ( 44 )
  ain'tum mUnRum n'a, ma, varu kAlai,
  van'tatu okkum oRRu iyal n'ilaiyE
  ( 45 )
  mUnRan oRRE vakAram varu vazi,
  tOnRiya vakArattu uru AkummE
  ( 46 )
  n'Ankan oRRE lakAram Akum
  ( 47 )
  ain'tan oRRE mun'taiyatu keTumE
  ( 48 )
  'mutal Ir eNNin mun uyir varu kAlai,
  taval' ena mozipa-'ukarak kiLavi'
  mutal n'ilai n'ITal, AvayinAna
  ( 49 )
  mUnRum, n'Ankum, 'ain'tu' en kiLaviyum,
  tOnRiya vakarattu iyaRkai Akum
  ( 50 )
  mUnRan mutal n'ilai n'ITalum urittE-
  'uzakku' en kiLavi vazakkattAna
  ( 51 )
  'ARu' en kiLavi mutal n'ITummE
  ( 52 )
  onpAn iRuti urupu n'ilai tiriyAtu
  in peRal vENTum cAriyai moziyE
  ( 53 )
  n'URu mun varinum, kURiya iyalpE
  ( 54 )
  mUnRan oRRE n'akAram Akum
  ( 55 )
  n'Ankum ain'tum oRRu mey tiriyA
  ( 56 )
  onpAn mutal n'ilai mun'tu kiLan'taRRE;
  mun'tai oRRE LakAram iraTTum;
  n'URu en kiLavi n'akAram mey keTa,
  U A Akum iyaRkaittu enpa;
  AyiTai varutal ikAra rakAram;
  IRu mey keTuttu makAram oRRum
  ( 57 )
  Ayirak kiLavi varUum kAlai,
  mutal Ir eNNin ukaram keTumE
  ( 58 )
  mutal n'ilai n'ITinum mAnam illai
  ( 59 )
  mUnRan oRRE vakAram Akum
  ( 60 )
  n'Ankan oRRE lakAram Akum
  ( 61 )
  ain'tan oRRE yakAram Akum
  ( 62 )
  ARan marugkin kuRRiyalukaram
  IRu mey oziyak keTutal vENTum
  ( 63 )
  onpAn iRuti urupu n'ilai tiriyAtu,
  in peRal vENTum, cAriyai marapE
  ( 64 )
  n'URAyiram mun varUum kAlai,
  n'URan iyaRkai mutal-n'ilaikkiLavi
  ( 65 )
  'n'URu' en kiLavi onRu mutal onpARku
  IRu cinai oziya, ina oRRu mikumE
  ( 66 )
  avai Ur pattinum at toziRRu Akum
  ( 67 )
  'aLavum n'iRaiyum Ayiyal tiriyA;
  kuRRiyalukaramum vallezuttu iyaRkaiyum,
  mun kiLan'tanna' enmanAr pulavar
  ( 68 )
  onRu mutal Akiya pattu Ur kiLavi
  onRu mutal onpARku oRRu iTai mikumE;
  n'inRa Aytam keTutal vENTum
  ( 69 )
  Ayiram varinE, in Am, cAriyai;
  Avayin oRRu iTai mikutal illai
  ( 70 )
  aLavum n'iRaiyum Ayiyal tiriyA
  ( 71 )
  mutal n'ilai eNNin mun vallezuttu varinum,
  ja, n'a, ma-t tOnRinum, ya, va, van'tu iyaiyinum,
  mutal n'ilai iyaRkai enmanAr pulavar
  ( 72 )
  atan n'ilai, uyirkkum yA varu kAlai,
  mutal n'ilai okaram O AkummE;
  rakarattu ukaram tuvarak keTumE
  ( 73 )
  iraNTu mutal onpAn iRuti munnar,
  vazagku iyal 'mA' en kiLavi tOnRin,
  makara aLavoTu n'ikaralum urittE
  ( 74 )
  'la, na' ena varUum puLLi iRuti mun,
  ummum kezuvum uLappaTap piRavum,
  anna marapin moziyiTait tOnRi,
  ceyyuL-toTarvayin mey peRa n'ilaiyum-
  vERRumai kuRitta poruLvayinAna
  ( 75 )
  uyirum puLLiyum iRuti Aki,
  kuRippinum paNpinum icaiyinum tOnRi,
  n'eRip paTa vArAk kuRaiccoR kiLaviyum,
  uyartiNai aHRiNai Ayiru marugkin
  aim pAl aRiyum paNpu toku moziyum,
  'ceyyum, ceyta' ennum kiLaviyin
  mey orugku iyalum tozil toku moziyum,
  tam iyal kiLappin tam mun tAm varUum
  eNNin tokuti uLappaTap piRavum,
  annavai ellAm maruvin pAttiya;
  puNar iyal n'ilaiyiTai uNarat tOnRA
  ( 76 )
  'kiLan'ta alla ceyyuLuL tirin'avum,
  vazagku iyal marugkin maruvoTu tirin'avum,
  viLampiya iyaRkaiyin vERupaTat tOnRin,
  vazagku iyal marugkin uNarn'tanar ozukkal,
  n'an mati n'ATTattu!' enmanAr pulavar.
  ( 77 )

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 06:31:17(இந்திய நேரம்)