அரிச்சந்திர புராணம்
மூலமும் உரையும்
உரையாசிரியர் :
திருநெல்வேலி, தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த
நூற்பதிப்புக் கழகப் புலவர் குழுவினர்.
பொருளடக்கம்