உயிரெழுத்துக்கள்  
1
20
26
35
 
37
47
54
56
56
59
67
68
71
மெய்யெழுத்துக்கள்
 
71
77
83
88