விடை | தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் 
தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்

தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

விடை

  • தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I

   3.  கலம்பகத்தில் எத்தனை உறுப்புகள் காணப்படும் என்று பொதுவாகக் கூறப்படுகிறது?

   கலம்பகத்தில் 18 உறுப்புகள் காணப்படும் என்று பொதுவாகக் கூறப்படுகிறது.


   முன்

Tags         :