விடை | தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் 
தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்

தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

விடை

  • தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I

   4.   தொல்காப்பியப் புறத்துறை சார்ந்த கலம்பக உறுப்புகள் யாவை?

   தொல்காப்பியப் புறத்துறை சார்ந்த கலம்பக உறுப்புகளாகக் களி, மறம், புயம் என்பன கலம்பகத்தில் காணப்படுகின்றன.


   முன்

Tags         :