நிகழ்காலத் தடைமொழி 246
நிக்காரம் 65
நிணம் - கொழுப்பு 174
நிண்ணயம் 121
நித்தத்தொகை 59
நித்திலம் - முத்து 184
நிமித்தம் - காரணம் 250
நியமச்சிலேடை 260, 261
நியாய சூடாமணி 283
நிரந்தன - வரிசையாகப் பொருந்தின 189
நிரலே- வரிசையாக 199
நிரவும் வழிகை 111
நிரனிறை 256
நிருவாணம் 121
நிரை அசை 123
நிரைகவர்தல் 109
நிரைகவர்தற்பொருட்டு ஒருப்படுதல் 108
நிரைநின்ற விண்டுவினைச் சூழ்போதல் - பசுக்கள் உள்ளமலையைச்  சூழ்ந்துகொள்ளுதல் 108
நிரைமீட்டல் 109
நிரோதம் 120
நிரோதனம் 121
நிலமிசை - எல்லாவுலகினும் மேலாகிய வீட்டுலகின்கண் 155
நிலா - நிற்காது (இடையில் லகர மெய்யும் ஈற்றில் துவ்வும் தொக்கன) 192
நிலை 112, 116, 183
நிலையாமை 111
நில் 82
நில்லாவழி 77
நிறை - மறைபிறரறியாமல் காக்கும் குணம் (உறுதிப்பாடு என்றலுமாம்) 219, 254
நிற்குஞ்சாத்தன் 74
நிற்பன் 83
நின்றபசு 74