தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Anan'tap PaiyuL

  • Anan'tap paiyuL

    228
    kalam cey kOvE! kalam cey kOvE!
    iruL tiNin'tanna kurUut tiraL parUup pukai
    akal iru vicumpin UnRum cULai,
    n'anan' talai mUtUrk kalam cey kOvE!
    5
    aLiyai n'IyE; yAgku Akuvaikol?
    n'ilavarai cUTTiya n'IL n'eTun' tAnaip
    pulavar pukazn'ta poyyA n'al icai,
    viri katir jAyiRu vicumpu ivarn'tanna
    cEN viLagku ciRappin, cempiyar marukan
    10
    koTi n'uTagku yAnai n'eTumA vaLavan
    tEvar ulakam eytinan Atalin,
    annOR kavikkum kaN akan tAzi
    vanaital vETTanaiAyin, enaiyatUum
    iru n'ilam tikiriyA, peru malai
    15
    maNNA, vanaital ollumO, n'inakkE?
    tiNai atu; tuRai Anan'tappaiyuL.
    avanai aiyUr muTavanAr pATiyatu.

    229
    ATu iyal azal kuTTattu
    Ar iruL arai iravil,
    muTap panaiyattu vEr mutalAk
    kaTaik kuLattuk kayam kAya,
    5
    pagkuni uyar azuvattu,
    talai n'ALmIn n'ilai tiriya,
    n'ilai n'ALmIn atan etir Ertara,
    tol n'ALmIn tuRai paTiya,
    pAcic cellAtu, Ucit tunnAtu,
    10
    aLakkart tiNai viLakkAkak
    kanai eri parappa, kAl etirpu pogki,
    oru mIn vIzn'tanRAl, vicumpinAnE;
    atu kaNTu, yAmum piRarum pal vERu iravalar,
    'paRai icai aruvi n'al n'ATTup porun'an
    15
    n'Oy ilanAyin n'anRuman til' ena
    azin'ta n'ejcam maTiuLam parappa,
    ajcinam; ezu n'AL van'tanRu, inRE;
    main'tuTai yAnai kai vaittu uRagkavum,
    tiN piNi muracam kaN kizin'tu uruLavum,
    20
    kAval veNkuTai kAl parin'tu ulaRavum,
    kAl iyal kali mAk kati ila vaikavum,
    mElOr ulakam eytinan; Akalin,
    oN toTi makaLirkku uRu tuNai Aki,
    tan tuNai Ayam maRan'tanankollO
    25
    pakaivarp piNikkum ARRal, n'acaivarkku
    aLan'tu koTai aRiyA Ikai,
    maNi varai anna mAayOnE?
    tiNaiyum tuRaiyum avai.
    kOc cEramAn yAnaikkaTcEey mAn'tarajcEral irumpoRai inna n'ALil tujcum ena ajci, avan tujciya iTattu, kUTalUr kizAr pATiyatu.

    246
    pal cAnRIrE! pal cAnRIrE!
    'celka' enac collAtu, 'ozika' ena vilakkum,
    pollAc cUzccip pal cAnRIrE!
    aNil varik koTug kAy vAL pOzn'tiTTa
    5
    kAz pOl n'al viLar n'aRu n'ey tINTAtu,
    aTai iTaik kiTan'ta kai pizi piNTam,
    veL eL cAn'toTu, puLip peytu aTTa
    vELai ven'tai, valci Aka,
    paral pey paLLip pAy inRu vatiyum
    10
    uyaval peNTirEm allEm mAtO;
    perug kATTup paNNiya karug kOTTu Imam
    n'umakku aritAkuka tilla; emakku em
    perun' tOL kaNavan mAyn'tena, arumpu aRa
    vaL itaz avizn'ta tAmarai
    15
    n'aL irum poykaiyum tIyum OraRRE!
    tiNai atu; tuRai Anan'tappaiyuL.
    pUta pANTiyan tEvi perugkOppeNTu tIp pAyvAL colliyatu.

    247
    yAnai tan'ta muLi mara viRakin
    kAnavar pottiya jeli tI viLakkattu,
    maTa mAn peru n'irai vaiku tuyil eTuppi,
    man'ti cIkkum aNagkuTai munRilil,
    5
    n'Ir vAr kUn'tal irum puRam tAza,
    pEr ajark kaNNaL, perug kATu n'Okki,
    terumarum amma tAnE tan kozun'an
    muzavu kaN tuyilAk kaTiyuTai viyal n'akarc
    ciRu n'ani tamiyaL Ayinum,
    10
    in uyir n'aTugkum tan iLamai puRagkoTuttE!
    tiNaiyum tuRaiyum avai.
    avaL tIp pAyvALaik kaNTu maturaip pErAlavAyAr colliyatu.

    280
    ennai mArpil puNNum veyya;
    n'aTu n'AL van'tu tumpiyum tuvaikkum;
    n'eTu n'akar varaippin viLakkum n'illA;
    tujcAk kaNNE tuyilum vETkum;
    5
    ajcuvaru kurAal kuralum tURRum;
    n'el n'Ir eRin'tu viricci Orkkum
    cem mutu peNTin collum n'irampA;
    tuTiya! pANa! pATu val viRali!
    en Akuvirkol? aLiyir; n'umakkum
    10
    ivaN uRai vAzkkaiyO, aritE! yAnum
    maNNuRu mazit talait teN n'Ir vAra,
    tonRu tAm uTutta am pakait teriyal
    ciRu veL Ampal alli uNNum
    kazi kala makaLir pOla,
    15
    vazi n'inain'tiruttal, ataninum aritE!
    tiNai potuviyal; tuRai Anan'tappaiyuL.
    mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:07:58(இந்திய நேரம்)