தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Paripadal

 • paripATal

  mukavurai                               Back

  paripATal enpatu pATTu vakaikaLuL onRu. itan iyalpait
  tolkAppiyam n'anku vivarittuLLatu. uRutip poruL
  n'AnkanuL inpattaiyE poruLAkak koNTu,
  malaiviLaiyATTu, punal viLaiyATTu mutaliyana paRRi
  ip pATal varum enpar pErAciriyar. itu icaippAvAkum.
  iv vakaip pATalkaLAl amain'ta tokai n'Ulum
  'paripATal' enRE vazagki van'tuLLatu. 'in iyal
  mAN tErcci icai paripATal' enRu it tokaiyil
  amain'ta pATal onRil varum variyum (11:137) itan
  amaitiyaip pulappaTuttukinRatu. 'paripATTu' enavum
  itu vazagkum.

  cagkattAr tokutta paripATalkaL 70 enpatu
  iRaiyanArakap poruL uraiyAlum (cU.1),
  tolkAppiyap poruLatikArattin pErAciriyar
  uraiyAlum (ceyyu. cU. 149) teriya varukiRatu.
  ip pATalkaLil yAr yAraik kuRittu ettanai
  pATalkaL irun'tana enpataip pinvarum ceyyuL
  veLiyiTTuLLatu.

  tirumARku iru-n'Anku; cevvETku muppat
  toru pATTu; kATukATku onRu; - maruviniya
  vaiyai irupattARu; mA maturai n'Anku enpa-
  ceyya paripATal tiRam.

  kATukAL enRatu kALiyai. 'kATukATku' enpataRkup
  patil 'kArkOLukku' enRum pATapEtam uNTu.
  kArkOL enpatu kaTal. an'ta oru pATal kALiyaip
  paRRiyatA? kaTalaip paRRiyatA? enRu ippozutu
  aRiya vaziyillai.

  ivaRRuL ippozutu n'amakkup piratikaLil
  kiTaippana mutalilirun'tu 22 pATalkaLE. ejciyavai
  iRan'tupaTTana.eninum, pazaiya uraikaLilirun'tum,
  puRattiraTTut tokai n'Ulilirun'tum 2 muzup
  pATalkaLum, cila pATalkaLin uRuppukaLum
  teriyavarukinRana. ivai 'paripATal-tiraTTu'
  ennum talaippil n'UliRutiyil
  cErkkappeRRuLLana. 22 pATalkaLil 6
  tirumAlukkum, 8 murukanukkum, 8
  vaiyaikkum uriyanavAyuLLana. paripATal
  tiraTTil uLLa 2 muzuppATalkaLuL onRu
  tirumAlaip paRRiyum, maRRonRu
  vaiyaiyaip paRRiyum amain'tavai.
  pATaR pakutikaLuL cila maturaiyaiyum
  vaiyaiyaiyum kuRittana. oru cila uRuppukaL
  innavaRRaic cArn'tavai enRu
  teriyak kUTavillai.

  in' n'Ulait tokuttAr, tokuppittAr,
  peyar onRum aRiyakkUTavillai.
  tokutta pATalkaLin aTivaraiyaRai
  paRRiya kuRippum kiTaikkavillai. paripATalin
  ciRRellai 25 aTi enRum, pErellai
  400 >aTi enRum, tolkAppiyar
  varaiyaRuttuLLanar. ovvoru pATalin
  muTivilum tuRai, iyaR Riya Aciriyar
  peyar, icai vakuttOr peyar, paNNin
  peyar,paRRiya pazag kuRippukaL uLLana.
  Ayinum, piratikaLin citaivinAl mutaR
  pATalukkum 22Am pATalukkum ik
  kuRippukaL kiTaikkavillai. 13Am
  pATalukku icai vakuttOr peyar
  kANappaTavillai. mutaR pATalil
  arAkamAka varukinRa 14 Am vari
  mutal 28 Am vari varaiyiluLLa
  pakuti teLivinRi uLLatu. ip pakutiyil
  poruL varaiyaRai ceyvataRkup
  piratikaLin utaviyum pazaiya uraiyin
  utaviyum kiTaikkavillai. ivvARE
  Enaiya pATalkaL cilavaRRilum orucila
  iTagkaL uLLana.

  22 >pATalkaLil 'kaTavuL vAzttu'p
  poruLil van'tavai 14. Enaiya eTTup
  pATalkaLum vaiyaiyaip paRRiyana. in'ta
  eTTilum akapporuL paRRi ezutap
  peRRa pazaiya karuttukaLum uLLana.
  in' n'UR ceyyuTkaL mika n'INTanavAy
  iruppa tAl, pATalkaLin iTaiyiTaiyE,
  karuttu viLagkum vakaiyil talaippukaL
  putuvatAka ippatippil amaikkap peRRuLLana.

  mutalil amain'ta 11 pATalkaLin (2-12)
  paN pAlai yAz;aTuttu varum ain'tu
  pATalkaLin (13-17) paN n'Otiram. atan
  pinnaruLLa n'Anku pATalkaLin (18-21)
  paN kAn'tAram.iv vakaip paN varicaiyil
  pATalkaL amain'tuLLamaiyai n'OkkinAl,
  tEvArap pATalkaLaip pOl, paripATalum
  paNmuRai paRRit tokukkup peRRu,
  pATakarkaLAl pATap peRRu van'tana
  enRu karuta iTamuNTu.

  ezutinar pizaippum ezutturu okkum
  pakutiyin van'ta pATakar pizaippum

  ena varum uraic ciRappup pAyirap pakutiyum
  ivai paNNETu pATap peRRamaiyai valiyuRuttum.

  in' n'Ulukku urai vakuttavar parimElazakar.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 05-09-2016 06:13:01(இந்திய நேரம்)