சாகப்பிரதி 55
சாணக்கியன் - ஓர் அமைச்சன் 226
சாதல் 70
சாதாரி 281
சாதி-ச ஆதியான பிரத்யத் தொகுதி 71, 118, 119
சாதிக்குறை விசேடம் 262, 263
சாத்தனார் 28
சாத்தன் 28
சாத்தன் மகன் 59
சாத்தா நிற்பாய் 78
சாத்தாஓய் (ஓய் விளியுருபு) 37
சாத்தாஓல் (ஓல் விளியுருபு) 37
சாத்தியார் 28
சாத்துவதி 119
சாந்தம் 258
சாயல் - அழகு 219
சாயா மயக்கம் - நீங்காத கூட்டம் 5
சாரல் - மலைப்பக்கம் 137
சார்வில்லை 76
சார்வுண்டு 76
சாலப் பல-மிகப்பல 254
சாலி-நெல் 216
சாலை 64, 65
சால்பு - பல குணங்களால் நிறைந்திருக்கும் தன்மை 136
சாவவுங் கெடவும் 200
சான்றார் - கல்வி, அறிவு, ஒழுக்கங்களால் நிறைந்த பெரியோர் 129
சான்றோர் பக்கம் 115