நாகத்தர்-அணியாகப் பாம்பைக் கொண்டவர் 207
நாகம் 219
நாகர் 141, 205
நாகை 64, 170
நாங்களறிசம் 83
நாங்கள் அறிவோம் 83
நாங்கள் உண்டேம் 81
நாங்கள் கண்டம் 83
நாங்கள் நிற்பேம் 78
நாசரிதன் 212
நாடு காணி 70
நாடு புகழ் நிலை 118
நாட்கோள் 113
நாட்டார் வாய்க்கால் 58
நாட்டியம் 66
நாபம் 120
நாமறிசம் 83
நாம் அறிவோம் 83
நாம் உண்டேம் 81
நாம் கண்டம் 83
நாம் நில்லும் 82
நாம் நிற்க 82
நாம் நிற்போம் 83
நாம் போகாமே 82, 83
நாம் போமின் 82
நாயகம் 72
நாரிசோர நோவு மேவும் 193
நாரிபாகனே - உமாதேவியை இடப் பாகத்தில் உடையவனே 193
நாரையார் 28
நாவல் - ஓர் மரம் 101
நாள் - வெண்பா ஈற்றில் வரும் நால்வகைச் சீர்களுள் ஒன்றன் வாய்பாடு; ஓரசைச் சீர்கள் இரண்டனுள் ஒன்றாகிய நேரசைச் சீர் வாய்பாடு என்றலுமாம் 132
நாள்மங்கலம் 118
நாற்சீரடி (நெருப்பு) 124
நாற்று 69, 73
நான் இத்து ஆற்றிலன் - நான் இதனைப் பொறுக்கிலேன் 193
நான் உண்டேன் 81
நான் உறங்கினேன் 81
நான்காம் வேற்றுமைத் தற்புருடன் 50, 51
நான்காரைச் சக்கரம் 273