தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

உல்மனின் சொற்பொருள் மாற்ற வகைகள்

 • 5.3 உல்மனின் சொற்பொருள் மாற்ற வகைகள்

  சொற்பொருள் மாற்றங்களை நான்குவகை மாற்றங்களாகப் பின்வருமாறு வகைப்படுத்துகிறார் உல்மன்.

  1. உருவகமாக்கல் மாற்றம் (Metaphor)

  பொருள் ஒற்றுமை அடிப்படையில் இது தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

  எ.கா:

  தழுவல் : ( தழுவுதல், தழுவல் இலக்கியம் )

  தண்ணி : ( தண்ணீர், மது )

  2. ஆகுபெயராக்கல் மாற்றம் (Metonymy)

  இம்மாற்றம் பொருள் தொடர்ச்சி அடிப்படையில் அமைகிறது.

  எ.கா:

  கண் : கண்ணேறு (இலக்கியம்), கண் வைத்தல்

  எழுத்து : எழுத்து, கடிதம் (Letter, post)

  கண்காணி : கண்காணித்தல், தொழிலாளர்களைக்          கண்காணிப்பவன் (watch, watchman)

  3. தேர்ந்தெடுத்த விளக்கத்தாலான மாற்றம் (popular etymology)

  இம்மாற்றம் அமைப்பு ஒற்றுமை அடிப்படையில் அமைவது.

  எ.கா :

  பாம்புராணி : அரணை, பாம்பின் ராணி

  இங்கிலாண்டு : இங்கிலாந்து, இன்லேன்ட் கடிதம்

  4. பெயர்க் குறுக்கத்தாலான மாற்றம் (Ellipsis)
  தினசரி (பத்திரிகை) daily (paper)

  எ.கா:

  அறுவடையின் போது வந்தான்.

  அறுவடை (காலம்) ; அறிஞர் (அண்ணா) (அண்ணா- மேன்மை உடையவர்)

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 08-11-2017 17:11:44(இந்திய நேரம்)