தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Pathupattu

 • perumpAN ARRuppaTai
  (toNTaimAn iLan'tiraiyanaik kaTiyalUr uruttirag kaNNanAr pATiyatu)

   

  pANanatu yAzin varuNanai

  akal iru vicumpil pAy iruL paruki,
  pakal kAnRu, ezutaru pal katirp paruti
  kAy cinam tirukiya kaTun' tiRal vEnil,
  pAcilai ozitta parAaraip pAtiri
  vaL itaz mA malar vayiRRiTai vakuttatan   
  5
  uLLakam puraiyum UTTuRu paccai;
  pariyaraik kamukin pALai am pacum pUk
  karu irun'tanna, kaNkUTu ceRi tuLai;
  urukkiyanna, poruttuRu pOrvai;
  cunai vaRan'tanna, iruL tUgku vaRu vAy;            
  10
  piRai piRan'tanna, pin En'tu kavaik kaTai;
  n'eTum paNait tiraL tOL maTan'tai munkaik
  kuRun'toTi Eykkum, melin'tu vIgku tivavin;
  maNi vArn'tanna, mA iru maruppin;
  pon vArn'tanna puri aTagku n'arampin              
  15
  toTai amai kELvi iTa vayin tazIi,

   

  pANanatu vaRumai


  ven' teRal kanaliyoTu mati valam tiritarum
  taN kaTal varaippil, tAgkun'arp peRAtu,
  pozi mazai tuRan'ta pukai vEy kunRattup
  pazumaram tErum paRavai pOla,                 
  20
  kallen cuRRamoTu kAl kiLarn'tu tiritarum
  pullen yAkkaip pulavu vAyp pANa!

   

  paricu peRROn tan celva n'ilaiyai eTuttu uraittal


  peru vaRam kUrn'ta kAnam kallenak
  karuvi vAnam tuLi corin'tAgku,
  pazam paci kUrn'ta em irum pEr okkaloTu             
  25
  vazagkat tavAap peru vaLan eyti,
  vAl uLaip puraviyoTu vayak kaLiRu mukan'tukoNTu,
  yAm avaNinRum varutum-

   

  tiraiyanatu ciRappai aRivittal


                          n'Iyirum,
  iru n'ilam kaTan'ta tiru maRu mArpin
  mun'n'Ir vaNNan piRagkaTai, an' n'Irt              
  30
  tirai taru marapin, uravOn umpal,
  malar talai ulakattu man uyir kAkkum
  muracu muzagku tAnai mUvaruLLum,
  ilagku n'Irp parappin vaLai mIkkURum
  valampuri anna, vacai n'Igku ciRappin,              
  35
  allatu kaTin'ta aRam puri cegkOl,
  pal vEl tiraiyaR paTarkuvir Ayin
  kEL, avan n'ilaiyE; keTuka n'in avalam!

   

  tiraiyanatu ANai


  attam celvOr alaRat tAkki,
  kaip poruL vauvum kaLavu Er vAzkkaik           
  40
  koTiyOr inRu, avan kaTiyuTai viyan pulam;
  urumum uraRAtu; aravum tappA;
  kATTu mAvum uRukaN ceyyA;
  vETTu, Agku, acaivuzi acaii, n'acaivuzit tagki,
  cenmO, iravala! ciRakka n'in uLLam!              
  45

   

  uppu vANikar cellum n'eTiya vazi


  kozuj cUTTu arun'tiya, tirun'tu n'ilai Arattu,
  muzavin anna muzumara uruLi,
  ezUup puNarn'tanna parUuk kai n'On pAr,
  mArik kunRam mazai cuman'tanna,
  Arai vEyn'ta aRai vAyc cakaTam               
  50
  vEzam kAvalar kurampai Eyppak
  kOzi cEkkum kUTuTaip putavin,
  muLai eyiRRu irum piTi muzan'tAL Eykkum
  tuLai araic cIRural tUgkat tUkki,
  n'ATaka makaLir ATu kaLattu eTutta               
  55
  vici vIgku in iyam kaTuppak kayiRu piNittu,
  kATi vaitta kalanuTai mUkkin
  makavuTai makaTUup pakaTu puRam turappa
  kOTTuiNar vEmpin ETTuilai miTain'ta
  paTalaik kaNNip paru Er eRuzt tiNi tOL,           
  60
  muTalai yAkkai, muzu vali mAkkaL
  ciRu tuLaik koTu n'ukam n'eRipaTa n'iraitta
  perug kayiRRu ozukai marugkil kAppa,
  cil pata uNavin koLLai cARRi,
  pal eruttu umaNar pati pOku n'eTu n'eRi
  65

   

  vampalar kazutaic cAttoTu cellum kATTu vazi


  elliTaik kaziyun'arkku Emam Aka
  malaiyavum kaTalavum mAN payam tarUum
  arum poruL aruttum, tirun'tu toTai n'On tAL
  aTi putai araNam eyti, paTam pukku
  poru kaNai tolaicciya puN tIr mArpin,            
  70
  viravu varik kaccin, veN kai oL vAL,
  varai Ur pAmpin, pUNTu puTai tUgka,
  curikai n'uzain'ta cuRRu vIgku ceRivu uTai,
  karu vil Occiya kaN akan eRuzt tOL,
  kaTampu amar n'eTu vEL anna, mILi,             
  75
  uTampiTit taTak kai OTA vampalar,
  taTavu n'ilaip palavin muzumutal koNTa
  ciRu cuLaip perum pazam kaTuppa, miriyal
  puNarp poRai tAgkiya vaTu Az n'On puRattu
  aNarc cevik kazutaic cAttoTu, vazagkum           
  80
  ulkuTaip peru vazik kavalai kAkkum
  villuTai vaippin viyan kATTu iyavin

   

  eyiRRiyar kuTicai


  n'IL arai ilavattu alagku cinai payan'ta
  pULai am pacug kAy puTai virin'tanna
  varip puRa aNiloTu, karuppai ATAtu,             
  85
  yARRu aRal puraiyum verin'uTaik, kozu maTal,
  vEl talai anna vain' n'uti, n'eTun' takar,
  Ittu ilai vEyn'ta eyp puRak kurampai

   

  pullarici eTuttal


  mAn tOl paLLi makavoTu muTagki,
  In piNavu oziyap pOki, n'On kAz              
  90
  irumpu talai yAtta tirun'tu kaNai vizuk kOl
  uLi vAyc curaiyin miLira miNTi,
  iru n'ilak karampaip paTu n'IRu ATi,
  n'uN pul aTakkiya veN pal eyiRRiyar

   

  eyiRRiyar aLikkum uNavu


  pArvai yAtta paRai tAL viLavin               
  95
  n'Izal munRil, n'ila ural peytu,
  kuRug kAz ulakkai Occi, n'eTug kiNaRRu
  val URRu uvari tONTi, tollai
  muravu vAyk kuzici muri aTuppu ERRi,
  vArAtu aTTa, vATu Un, puzukkal             
  100
  'vATAt tumpai vayavar perumakan,
  OTAt tAnai, oN tozil kazal kAl,
  cev varai n'ATan, cenniyam' eninE
  teyva maTaiyin tEkkilaik kuvaii, n'um
  pai tIr kaTumpoTu patam mikap peRukuvir.           
  105

   

  pAlai n'ilak kAnavarkaLin vETTai


  mAn aTi poRitta mayagku atar marugkin,
  vAn maTi pozutil, n'Ir n'acaiik kuzitta
  akaz cUz payampin akattu oLittu oTugki,
  pukazA vAkaip pUvin anna
  vaLai maruppu Enam varavu pArttirukkum             
  110
  arai n'AL vETTam azugkin, pakal n'AL,
  pakuvAy jamaliyoTu paim putal erukki,
  toku vAy vElit toTar valai mATTi,
  muL arait tAmaraip pul itaz puraiyum
  n'eTuj cevik kuRu muyal pOkku aRa vaLaii,         
  115
  kaTugkaN kAnavar kaTaRu kUTTuNNum
  aruj curam iRan'ta ampar

   

  eyinaratu araNil peRum poruLkaL


                        parun'tu paTa,
  onnAt tevvar n'aTugka, Occi,
  vain' n'uti mazugkiya pulavu vAy eHkam
  vaTi maNip palakaiyoTu n'iraii, muTi n'AN            
  120
  cApam cArttiya kaNai tujcu viyal n'akar;
  Ukam vEyn'ta uyar n'ilai varaippin,
  varait tEn puraiyum kavaik kaTaip putaiyoTu
  kaTun' tuTi tUgkum kaNaik kAl pan'tar,
  toTar n'Ay yAtta tun arug kaTi n'akar;            
  125
  vAz muL vElic cUz miLaip paTappai,
  koTu n'ukam tazIiya putavin, cen' n'ilai
  n'eTu n'uti vayak kazu n'iraitta vAyil,
  koTu vil eyinak kuRumpil cEppin,
  kaLar vaLar In'tin kAz kaNTanna,             
  130
  cuval viLai n'ellin cev avizc conRi,
  jamali tan'ta manavuc cUl uTumpin
  vaRai kAlyAttatu, vayintoRum peRukuvir.

   

  kuRijci n'ila makkaLin iyalpum tozilum


  yAnai tAkkinum, aravu mEl celinum,
  n'Il n'iRa vicumpin val ERu cilaippinum,             
  135
  cUl makaL mARA maRam pUN vAzkkai,
  valik kUTTu uNavin vALkuTip piRan'ta,
  pulip pOttu anna, pul aNal kALai,
  cel n'Ay anna karu vil cuRRamoTu,
  kELA mannar kaTi pulam pukku,                
  140
  n'AL A tan'tu, n'aRavu n'oTai tolaicci,
  il aTu kaL in tOppi paruki,
  mallal manRattu mata viTai keNTi,
  maTi vAyt taNNumai n'aTuvaN cilaippac,
  cilai n'avil eRuzt tOL Occi, valan vaLaiyUu,         
  145
  pakal makiz tUgkum tUgkA irukkai
  muraN talai kazin'ta pinRai

   

  kOvalar kuTiyiruppu


                             maRiya
  kuLaku arai yAtta kuRug kAl, kurampai,
  ceRRai vAyil, ceRi kazik katavin,
  kaRRai vEyn'ta kazit talaic cAmpin,             
  150
  ataLOn tujcum kAppin utaLa,
  n'eTun' tAmpu toTutta kuRun' taRi munRil,
  koTu mukat turuvaiyoTu veLLai cEkkum
  iTu muL vEli erup paTu varaippin,
  n'aL iruL viTiyal puL ezap pOki              
  155
  pulik kural mattam olippa vAgki,
  Ampi vAl mukai anna kUmpu mukiz
  uRai amai tIm tayir kalakki, n'urai terin'tu,
  pukar vAyk kuzici pUj cumaTTu irIi
  n'AL mOr mARum n'al mA mEni,               
  160
  ciRu kuzai tuyalvarum kAtin, paNait tOL,
  kuRu n'eRik koNTa kUn'tal, Ay makaL
  aLai vilai uNavin kiLai uTan arutti,
  n'ey vilaik kaTTip pacum pon koLLAL,
  erumai, n'al An, karu n'Aku, peRUum            
  165
  maTi vAyk kOvalar kuTivayin cEppin,
  irug kiLai jeNTin ciRu pArppu anna
  pacun' tinai mUral pAloTum peRukuvir.

   

  mullai n'ilak kOvalarin kuzalicai


  toTutOl marIiya vaTu Az n'On aTi,
  vizut taNTu UnRiya mazut tin van kai,          
  170
  uRik kA Urn'ta maRup paTu mayirc cuval,
  mEm pAl uraitta Ori, Ogku micaik
  kOTTavum koTiyavum viraii, kATTa
  pal pU miTain'ta paTalaik kaNNi,
  onRu amar uTukkai, kUz Ar iTaiyan           
  175
  kanRu amar n'iraiyoTu kAnattu alki,
  am n'uN avir pukai kamaza, kaim muyanRu
  jelikOl koNTa peru viRal jekizic
  cen' tIt tOTTa karun' tuLaik kuzalin
  in tIm pAlai munaiyin, kumizin             
  180
  puzaR kOTTut toTutta maral puri n'arampin
  vil yAz icaikkum, viral eRi, kuRijci,
  palkAl paRavai kiLai cettu, Orkkum
  pul Ar viyan pulam pOki
   

  mullai n'ilattu uzutu uNpAratu UrkaLil kiTaippana


                            muL uTuttu
  ezu kATu Ogkiya tozuvuTai varaippil           
  185
  piTikkaNattu anna kutiruTai munRil,
  kaLiRRut tAL puraiyum tiri marap pan'tar,
  kuRuj cATTu uruLaiyoTu kalappai cArtti
  n'eTuj cuvar paRain'ta pukai cUz koTTil,
  paruva vAnattup pA mazai kaTuppak             
  190
  karu vai vEyn'ta, kavin kuTic cIRUr
  n'eTug kural pULaip pUvin anna,
  kuRun' tAL varakin kuRaL avizc conRi,
  pukar iNar vEgkai vI kaNTanna,
  avarai vAn puzukku aTTi, payilvuRRu,             
  195
  in cuvai mUral peRukuvir.

   

  maruta n'ilattaic cErn'ta mullain'ilam


                            jAgkark
  kuTi n'iRai valcic cej cAl uzavar
  n'aTai n'avil perum pakaTu putavil pUTTi,
  piTi vAy anna maTi vAy n'Ajcil
  uTuppu muka muzuk kozu mUzka UnRi,             
  200
  toTuppu eRin'tu uzuta tuLar paTu tuTavai
  ari puku pozutin, iriyal pOki,
  vaNNak kaTampin n'aRu malar anna
  vaLar iLam piLLai tazIi, kuRug kAl
  kaRai aNal kuRumpUz, kaTcic cEkkum             
  205
  van pulam iRan'ta pinRai

   

  maruta n'ilak kazanikaLil kANum kATcikaL


  n'ARRu n'aTutal


                            men tOl
  miti ulaik kollan muRi koTiRRanna
  kavait tAL alavan aLaRRu aLai citaiya,
  paij cAy konRa maN paTu maruppin
  kAr ERu poruta kaN akan ceRuvin,             
  210
  uzAa n'uN toLi n'iraviya vinaijar
  muTi n'ARu azuttiya n'eTu n'Irc ceRuvil,

   

  n'el viLaitaR ciRappu


  kaLaijar tan'ta kaNaik kAl n'eytal
  kaL kamaz putup pU munaiyin, muL cinai
  mukai cUz takaTTa piRaz vAy muLLik              
  215
  koTug kAl mA malar koytu koNTu, avaNa
  pajcAyk kOrai pallin cavaTTi,
  puNar n'Arp peyta punaivu in kaNNi
  IruTai irun' talai Arac cUTi,
  pon kAN kaTTaLai kaTuppa, kaNpin             
  220
  pun kAyc cuNNam puTaitta mArpin,
  irumpu vaTittanna maTiyA men tOl,
  karug kai vinaijar kAtal am ciRAar
  pazaj cORRu amalai munaii, varampil
  putu vai vEyn'ta kavi kuTil munRil              
  225
  aval eRi ulakkaip pATu viRan'tu, ayala
  koTu vAyk kiLLai paTu pakai verUum,
  n'IgkA yANar, vAgku katirk kazani

   

  n'el arin'tu kaTA viTutal


  kaTuppuTaip paRavaic cAti anna,
  paitu aRa viLain'ta peruj cen'n'ellin            
  230
  tUmpuTait tiraL tAL tumitta vinaijar
  pAmpu uRai marutin Ogku cinai n'Izal,
  pali peRu viyan kaLam maliya ERRi,
  kaNam koL cuRRamoTu kai puNarn'tu ATum
  tuNagkai am pUtam tukil uTuttavai pOl,          
  235
  cilampi vAl n'Ul valan'ta marugkin
  kuzumu n'ilaip pOrin muzu mutal tolaicci,
  pakaTu Urpu izin'ta pinRai, tukaL tapa,
  vaiyum turumpum n'Ikki, paitu aRa,
  kuTa kARRu eRin'ta kuppai, vaTa pAl              
  240
  cempon malaiyin, ciRappat tOnRum
  taN paNai tazIiya taLarA irukkai

   

  maruta n'ilattu UrkaLil peRum uNavukaL


  pakaTTu A InRa koTu n'aTaik kuzavik
  kavait tAmpu toTutta kAz UnRu alkul,
  ENi eytA n'IL n'eTu mArpin,               
  245
  mukaTu tumittu aTukkiya pazam pal uNavin,
  kumari mUtta kUTu Ogku n'al il,
  taccac ciRAar n'accap punain'ta
  UrA n'al tEr uruTTiya putalvar
  taLar n'aTai varuttam vITa, alar mulaic             
  250
  cevili am peNTirt tazIi, pAl Arn'tu,
  amaLit tujcum azakuTai n'al il;
  tol paci aRiyAt tuLagkA irukkai
  mallal pEr Ur maTiyin, maTiyA
  vinaijar tan'ta veNNel valci               
  255
  manai vAz aLakin vATToTum peRukuvir.

   

  AlaikaLil karuppaj cARum kaTTiyum arun'tutal


  mazai viLaiyATum kazai vaLar aTukkattu
  aNagkuTai yALi tAkkalin, pala uTan
  kaNam cAl vEzam katazvuRRAagku,
  en'tiram cilaikkum tujcAk kampalai             
  260
  vicayam aTUum pukai cUz AlaitoRum,
  karumpin tIm cARu virumpinir micaimin,

   

  valaijar kuTiyiruppu


  vEzam n'iraittu, veN kOTu viraii,
  tAzai muTittu, taruppai vEyn'ta
  kuRiyiRaik kurampai, paRiyuTai munRil,            
  265
  koTug kAl punnaik kOTu tumittu iyaRRiya
  paig kAy tUgkum pAy maNal pan'tar,
  iLaiyarum mutiyarum kiLaiyuTan tuvanRi,
  pulavu n'unaip pakaziyum cilaiyum mAna,
  cev varik kayaloTu pacciRAp piRazum             
  270
  mai irug kuTTattu makavoTu vazagki,
  kOTai n'ITinum kuRaipaTal aRiyAt
  tOL tAz kuLatta kOTu kAttirukkum
  koTu muTi valaijar kuTi vayin cEppin

   

  valaijar kuTiyil peRum uNavu


  avaiyA arici am kaLit tuzavai              
  275
  malar vAyp pizAvil pulara ARRi,
  pAmpu uRai puRRin kurumpi Eykkum
  pUm puRa n'al aTai aLaii, tEm paTa
  ellaiyum iravum iru muRai kazippi,
  val vAyc cATiyin vazaiccu aRa viLain'ta,           
  280
  ven' n'Ir, ariyal viral alai, n'aRum pizi,
  taN mIn cUTToTu, taLartalum peRukuvir.

   

  kAlaiyil n'IrppUkkaLaic cUTip pOtal


  paccUn peyta cuval piNi pain' tOl,
  kOL val, pANmakan talai valittu yAtta
  n'eTug kazait tUNTil n'aTugka n'AN koLIi,
  285
  koTu vAy irumpin maTi talai pulampa,
  poti irai katuviya pOz vAy vALai
  n'Ir n'aNip pirampin n'aTugku n'izal verUum
  n'IttuTai n'eTug kayam tIp paTa malarn'ta
  kaTavuL oN pU aTaital Ompi,
  290
  uRai kAl mARiya Ogku uyar n'anan' talai
  akal iru vAnattuk kuRai vil Eyppa,
  arakku itazk kuvaLaiyoTu n'Ilam n'ITi,
  muraN pU malin'ta mutu n'Irp poykai,
  kuRun'ar iTTa kUmpu viTu pal malar
  295
  peru n'AL amaiyattup piNaiyinir kazimin,

   

  an'taNaratu uRaiviTagkaLil peRuvana


  cezug kanRu yAtta ciRu tAL pan'tar,
  paij cERu mezukiya paTiva n'al n'akar,
  manai uRai kOziyoTu jamali tunnAtu,
  vaLai vAyk kiLLai maRai viLi payiRRum            
  300
  maRai kAppALar uRai patic cEppin
  peru n'al vAnattu vaTavayin viLagkum
  ciRu mIn puraiyum kaRpin, n'aRu n'utal,
  vaLaik kai makaTUu vayin aRin'tu aTTa,
  cuTark  kaTai, paRavaip peyarp paTu vattam,           
  305
  cEtA n'aRu mOr veNNeyin mAtuLattu
  uruppuRu pacug kAyp pOzoTu kaRi kalan'tu,
  kajcaka n'aRu muRi aLaii, pain' tuNar
  n'eTu marak kokkin n'aRu vaTi vitirtta
  takai mAN kATiyin, vakaipaTap peRukuvir.            
  310

   

  n'IrppeyaRRu ennum Urin ciRappu


  vaNTal AyamoTu uNtuRait talaii,
  punal ATu makaLir iTTa polag kuzai
  irai tEr maNic ciral irai cettu eRin'tena,
  puL Ar peNNaip pulampu maTal cellAtu,
  kELvi an'taNar arug kaTan iRutta             
  315
  vELvit tUNattu acaii, yavanar
  Otima viLakkin, uyarmicaik koNTa,
  vaikuRu mInin, paipayat tOnRum
  n'IrppeyaRRu ellaip pOki

   

  timilar mutaliyOr uRaiyum paTTinam


                                pAlkEz
  vAl uLaip puraviyoTu vaTa vaLam tarUum            
  320
  n'AvAy cUzn'ta n'aLi n'Irp paTappai,
  mATam Ogkiya maNal mali maRukin,
  paratar malin'ta pal vERu teruvin,
  cilatar kAkkum cEN uyar varaippin,
  n'el uzu pakaTToTu kaRavai tunnA,             
  325
  Ezakat takarOTu ekinam koTkum
  kUz uTai n'al il koTum pUN makaLir,
  konRai men cinaip pani tavazpavai pOl,
  paig kAz alkul n'uN tukil n'uTagka,
  mAl varaic cilampil makiz ciRan'tu Alum             
  330
  pIli majjaiyin iyali, kAla
  tamaniyap poRcilampu olippa, uyar n'ilai
  vAn tOy mATattu, varip pan'tu acaii,
  kai punai kuRun' toTi tatta, paipaya,
  mutta vAr maNal poRkazagku ATum             
  335
  paTTina marugkin acaiyin

   

  paTTinattu makkaLin upacarippu


                            muTTu il,
  paig koTi n'uTagkum palar puku vAyil
  cem pUt tUuya cetukkuTai munRil,
  kaL aTu makaLir vaLLam n'uTakkiya
  vArn'tu uku cil n'Ir vazin'ta kuzampin              
  340
  Irj cERu ATiya irum pal kuTTip
  pal mayirp piNavoTu pAyam pOkAtu,
  n'el mA valci tIRRi, pal n'AL
  kuzi n'iRuttu, Ompiya kuRun' tAL ERRaik
  kozu n'iNat taTiyoTu kUr n'aRAp peRukuvir.           
  345

   

  OTum kalagkaLai azaikkum kaTaRkarait tuRai


  vAnam UnRiya matalai pOla,
  ENi cAttiya ERRu aruj cenni,
  viN pora n'ivan'ta, vEyA mATattu
  iravil mATTiya ilagku cuTar jekizi
  uravu n'Ir azuvattu OTu kalam karaiyum              
  350
  tuRai piRakku oziyap pOki

   

  tOppuk kuTikaLil n'ikazum upacAram


                              kaRai aTik
  kunRu uRaz yAnai marugkul Eykkum,
  vaN tOTTut tegkin vATu maTal vEyn'ta,
  majcaL munRil, maNam n'ARu paTappai,
  taNTalai uzavar tani manaic cEppin             
  355
  tAz kOL palavin cUz cuLaip perum pazam,
  vIz il tAzaik kuzavit tIm n'Ir,
  kavai mulai irum piTik kavuL maruppu Eykkum
  kulai mutir vAzaik kUni veN pazam,
  tiraL araip peNNai n'ugkoTu, piRavum,           
  360
  tIm pal tAram munaiyin, cEmpin
  muLaip puRa mutir kizagku Arkuvir.

   

  otukkup puRa n'ATukaLin vaLam


                         pakaR peyal
  mazai vIzn'tanna mAt tAL kamukin
  puTai cUz tegkin mup puTait tiraL kAy,
  ARu cel vampalar kAy paci tIrac                
  365
  cORu aTu kuzici iLaka, vizUum
  vIyA yANar vaLam kezu pAkkattu,
  pal maram n'IL iTaip pOki, n'al n'akar,
  viN tOy mATattu viLagku cuvar uTutta,
  vATA vaLLiyin vaLam pala tarUum               
  370
  n'ATu pala kazin'ta pinRai

   

  tiruveHkAvin ciRappum tirumAl vazipATum


                            n'ITu kulaik
  kAn'taL am cilampil kaLiRu paTin'tAgku,
  pAmpaNaip paLLi amarn'tOn AgkaN,
  veyil n'uzaipu aRiyA, kuyil n'uzai potumpar,
  kuRug kAl kAjci cuRRiya n'eTug koTip            
  375
  pAcilaik kurukin pun puRa varip pU,
  kAr akal kUviyar pAkoTu piTitta
  izai cUz vaTTam pAl kalan'tavai pOl,
  n'izal tAz vAr maNal n'Ir mukattu uRaippa,
  punal kAl kazIiya poziltoRum, tiraLkAl           
  380
  cOlaik kamukin cUl vayiRRanna
  n'Ilap paig kuTam tolaicci, n'ALum
  peru makiz irukkai marIi; ciRu kOTTuk
  kuzavit tigkaL kOL n'Ern'tAgku,
  cuRavu vAy amaitta curumpu cUz cuTar n'utal,          
  385
  n'aRavu peyarttu amartta n'al ezil mazaik kaN,
  maTavaral makaLiroTu pakal viLaiyATi;
  peRaRku arun' tol cIrt tuRakkam Eykkum
  poyyA marapin pU mali perun' tuRai,
  cevvi koLpavarOTu acaii; av vayin            
  390
  arun' tiRal kaTavuL vAztti, ciRitu n'um
  karug kOTTu in iyam iyakkinir kazimin.

   

  kacci mUtUrin ciRappu


  kAzOr ikaz patam n'Okki, kIza,
  n'eTug kai yAnai n'eym miti kavaLam
  kaTujcUl man'ti kavarum kAvil,              
  395
  kaLiRu katan aTakkiya veLiRu il kan'tin,
  tiN tEr kuzitta kuNTu n'eTun' teruvil,
  paTai tolaipu aRiyA main'tu mali perum pukaz,
  kaTai kAlyAtta pal kuTi kezIik
  koTaiyum kOLum, vazagkun'art taTutta            
  400
  aTaiyA vAyil, miLai cUz paTappai,
  n'Il n'iRa uruvin n'eTiyOn koppUz
  n'Anmuka oruvaR payan'ta pal itazt
  tAmaraip pokuTTin kANvarat tOnRi,
  cuTumaN Ogkiya n'eTu n'akar varaippin,             
  405
  izumen puLLin INTu kiLait tozutik
  kozu men cinaiya kOLiyuLLum
  pazam mIk kURum palAap pOla,
  pulavuk kaTal uTutta vAnam cUTiya
  malar talai ulakattuLLum palar toza,             
  410
  vizavu mEmpaTTa paza viRal mUtUr

   

  iLan'tiraiyanin pOr veRRi


  av vAy vaLar piRai cUTic cev vAy
  an'ti vAnattu ATu mazai kaTuppa,
  veN kOTTu irum piNam kuruti Irppa,
  Ir aimpatinmarum, porutu, kaLattu aviya,           
  415
  pEr amark kaTan'ta koTujci n'eTun' tEr
  ArAc ceruvin aivar pOla,
  aTagkAt tAnaiyOTu uTanRu mElvan'ta
  onnAt tevvar ulaiviTattu Arttu,
  kacciyOnE, kai vaN tOnRal,              
  420
  n'accic cenROrkku Emam Akiya

   

  aracanatu muRRac ciRappu


  aLiyum teRalum eLiyaAkalin,
  malain'tOr tEem manRam pAz paTa,
  n'ayan'tOr tEem n'an pon pUppa,
  n'aTpuk koLal vENTi, n'ayan'ticinOrum,             
  425
  tuppuk koLal vENTiya tuNaiyilOrum,
  kal vIz aruvi kaTal paTarn'tAgku,
  pal vERu vakaiyin paNin'ta mannar
  imaiyavar uRaiyum cimaiyac cev varai,
  veN tirai kizitta, viLagku cuTar n'eTug kOTTup         
  430
  pon kozittu izitarum, pOkku arug kagkaip
  peru n'Ir pOkum iriyal mAkkaL
  oru marap pANiyil tUgkiyAgku
  toyyA veRukkaiyoTu tuvanRupu kuzIi,
  cevvi pArkkum cezu n'akar muRRattu,               
  435

   

  tiraiyan man'tirac cuRRattoTu aracu vIRRirukkum kATci


  perug kai yAnaik koTun' toTi paTukkum
  karug kaik kollan irumpu vicaittu eRin'ta
  kUTat tiN icai verIi, mATattu
  iRai uRai puRavin ceg kAl cEval,
  in tuyil iriyum pon tujcu viyal n'akar            
  440
  kuNa kaTal varaippin mun'n'Ir n'AppaN
  pakal cey maNTilam pArittAgku,
  muRai vENTun'arkkum, kuRai vENTun'arkkum,
  vENTupa vENTupa vENTinarkku aruLi,
  iTait terin'tu uNarum iruL tIr kATci,            
  445
  koTaik kaTan iRutta kUmpA uLLattu,
  urumpu il cuRRamOTu irun'tOR kuRuki,

   

  pANan aracanaip pORRiya vakai


  'poRi varip pukarmukam tAkkiya vaya mAn
  koTu varik kuruLai koLa vETTAgku,
  pulavar pUN kaTan ARRi, pakaivar                
  450
  kaTi matil eRin'tu kuTumi koLLum
  venRi allatu, vinai uTampaTinum,
  onRal cellA uravu vAL taTak kai,
  koNTi uNTi, toNTaiyOr maruka!
  maLLar maLLa! maRavar maRava!                  
  455
  celvar celva! ceru mEmpaTun'a!
  veN tiraip parappin kaTuj cUr konRa
  paim pUN cEey payan'ta mA mOTTu,
  tuNagkai am celvikku aNagku n'oTittAgku,
  taNTA Ikai n'in perum peyar Etti,              
  460
  van'tEn, peruma! vAziya n'eTitu!' ena,
  iTanuTaip pEr yAz muRaiyuLik kazippi,
  kaTan aRi marapin kaitozUup pazicci,
  n'in n'ilai teriyA aLavai an' n'ilai

   

  pANarkku viruppuTan uNavaLittal


  n'Aval am taN pozil vIvu inRu viLagka,
  465
  n'illA ulakattu n'ilaimai tUkki,
  an' n'ilai aNukal vENTi, n'in araip
  pAci anna citarvai n'Ikki,
  Avi anna avir n'Ul kaligkam
  irum pEr okkaloTu orugku uTan uTIi,            
  470
  koTu vAL katuviya vaTu Az n'On kai
  vallOn aTTa pal Un kozug kuRai,
  ari cettu uNagkiya peruj cen'n'ellin
  teri koL aricit tiraL n'eTum puzukkal,
  arug kaTit tIm cuvai amutoTu, piRavum,             
  475
  viruppuTai marapin karappuTai aTicil,
  mIn pUttanna vAn kalam parappi,
  makamuRai, makamuRai n'Okki, mukan amarn'tu,
  AnA viruppin tAn n'inRu UTTi,
  magkul vAnattut tigkaL Eykkum               
  480

   

  paricu vazagkutal


  ATu vaNTu imirA azal avir tAmarai
  n'ITu irum pittai poliyac cUTTi;
  uravuk kaTal mukan'ta paruva vAnattup
  pakaR peyal tuLiyin minnu n'imirn'tAgku,
  punai irug katuppakam poliya, ponnin            
  485
  toTai amai mAlai viRaliyar malaiya;
  n'UlOr pukazn'ta mATciya, mAl kaTal
  vaLai kaNTanna vAl uLaip puravi,
  tuNai puNar tozila, n'Alku uTan pUTTi,
  arit tEr n'alkiyum amaiyAn, cerut tolaittu

  490

  onnAt tevvar ulaiviTattu ozitta
  vicumpu cel ivuLiyoTu pacum paTai tarIi,
  anRE viTukkum avan paricil.

   

  iLan'tiraiyanatu malaiyin perumai


                            in cIrk
  kinnaram muralum aNagkuTaic cAral,
  majjai Alum maram payil iRumpin,              
  495
  kalai pAyn'tu utirtta malar vIz puRavin,
  man'ti cIkkum mA tujcu munRil,
  cen' tIp pENiya munivar, veN kOTTuk
  kaLiRu taru viRakin vETkum,
  oLiRu ilagku aruviya malaikizavOnE.             
  500

  toNTaimAn iLan'tiraiyanaik kaTiyalUr
  uruttirag kaNNanAr pATiyatu.


  perumpAN ARRuppaTai muRRum

   

  tanip pATal


  kagkulum n'aN pakalum tujcA iyalpiRRAy,
  magkul cUz mAk kaTal ArppatUum - vej cina vEl
  kAn payan'ta kaNNik kaTu mAn tiraiyanai
  yAn payan'tEn' ennum cerukku.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:03:41(இந்திய நேரம்)