தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Pathupattu

 • paTTinap pAlai
  (cOzan karikAR peruvaLattAnaik kaTiyalUr uruttirag kaNNanAr pATiyatu)

   

  kAviriyin ciRappu

  vacai il pukaz, vayagku veNmIn
  ticai tirin'tu teRku Ekinum,
  taR pATiya taLi uNavin
  puL tEmpap puyal mARi,
  vAn poyppinum, tAn poyyA,           

  5

  malait talaiya kaTal kAviri
  punal paran'tu pon kozikkum
   

  cOza n'ATTin ciRappu


  viLaivu aRA viyan kazani,
  kArk karumpin kamaz Alait
  tIt teRuvin, kavin vATi,              
  10
  n'Irc ceRuvin n'IL n'eytal
  pUc cAmpum pulattu AgkaN,
  kAyc cen'n'el katir arun'tu
  mOTTu erumai muzuk kuzavi,
  kUTTu n'izal, tuyil vatiyum              
  15
  kOL tegkin, kulai vAzai,
  kAyk kamukin, kamaz majcaL,
  ina mAvin, iNarp peNNai,
  mutal cEmpin, muLai ijci
  akal n'akar viyal muRRattu,              
  20
  cuTar n'utal, maTa n'Okkin,
  n'Er izai makaLir uNagku uNAk kavarum
  kOzi eRin'ta koTug kAl kanag kuzai,
  pon kAl putalvar puravi inRu uruTTum,
  muk kAl ciRu tEr mun vazi vilakkum          
  25
  vilagku pakai allatu kalagku pakai aRiyA,
  kozum pal kuTic cezum pAkkattu,
  kuRum pal Ur n'eTuj cONATTu
   

  n'akarac ciRappu


  veLLai uppin koLLai cARRi
  n'elloTu van'ta val vAyp paHRi,            
  30
  paNai n'ilaip puraviyin, aNai mutal piNikkum
  kazi cUz paTappai, kali yANarp,
  pozil puRavin pUn'taNTalai,
  mazai n'Igkiya mA vicumpil
  mati cErn'ta maka veN mIn              
  35
  uru kezu tiRal uyar kOTTattu,
  muruku amar pU muraN kiTakkai
  vari aNi cuTar, vAn poykai,
  iru kAmattu iNai Eri,
  pulip poRip pOrk katavin             
  40
  tirut tujcum tiN kAppin,
  pukaz n'ilaiiya mozi vaLara
  aRam n'ilaiiya akan aTTil
  cORu vAkkiya kozug kajci
  yARu pOlap paran'tu ozuki,              
  45
  ERu porac cERAki,
  tEr OTat tukaL kezumi,
  n'IRu ATiya kaLiRu pOla,
  vERupaTTa vinai Ovattu
  veN kOyil mAcu UTTum:              
  50
  taN kENit takai muRRattu,
  pakaTTu eruttin pala cAlai;
  tavap paLLi; tAz kAvin
  avir caTai munivar agki vETkum
  Avuti n'aRum pukai munaii, kuyil tam           
  55
  mA irum peTaiyOTu iriyal pOki,
  pUtam kAkkum pukal arug kaTi n'akar,
  tUtu uN am puRavoTu tuccil cEkkum
  mutu maratta muraN kaLari;

   

  makkaLin viLaiyATTukkaL


  vari maNal akan tiTTai,               
  60
  irug kiLai, inan okkal,
  karun' tozil, kali mAkkaL
  kaTal iRavin cUTu tinRum,
  vayal Amaip puzukku uNTum,
  vaRaL aTumpin malar malain'tum             
  65
  punal Ampal pUc cUTiyum,
  n'Il n'iRa vicumpin valan Erpu tiritarum
  n'ALmIn virAaya kOLmIn pOla
  malar talai manRattup palar uTan kuzIi,
  kaiyinum kalattinum mey uRat tINTi,           
  70
  peruj cinattAl puRakkoTAatu,
  iruj ceruvin ikal moympinOr,
  kal eRiyum kavaN verIip,
  puL iriyum pukarp pOn'tai;
  paRazp panRi, pal kOzi,                
  75
  uRaik kiNaRRup puRac cEri,
  mEzakat takaroTu cival viLaiyATa

   

  kaTaRkaraiyil pakal viLaiyATTu


  kiTuku n'iraittu, eHku UnRi,

  n'aTu kallin araN pOla,

  n'eTun' tUNTilil kAz cErttiya               

  80

  kuRug kUraik kuTi n'AppaN;

  n'ilavu aTain'ta iruL pOla,

  valai uNagkum maNal munRil;

  vIzt tAzait tAL tAzn'ta

  veN kUtALattut taN pUg kOtaiyar,           

  85

  cinaic cuRavin kOTu n'aTTu,

  manaic cErttiya val aNagkinAn,

  maTal tAzai malar malain'tum;

  piNarp peNNaip pizi makizn'tum;

  pun talai irum paratavar                  

  90

  pain' tazai mA makaLiroTu,

  pAy irum panik kaTal vETTam cellAtu,

  uvavu maTin'tu, uNTu ATiyum;

  pulavu maNal, pUg kAnal,

  mA malai aNain'ta koNmUp pOlavum,            

  95

  tAy mulai tazuviya kuzavi pOlavum,

  tERu n'Irp puNariyOTu yARu talaimaNakkum

  mali Otattu oli kUTal,

  tItu n'Igka, kaTal ATiyum;

  mAcu pOka, punal paTin'tum;                 

  100

  alavan ATTiyum; uravut tirai uzakkiyum;

  pAvai cUzn'tum; pal poRi maruNTum;

  akalAk kAtaloTu pakal viLaiyATi-

   

  iravil tuyilum n'ilai


  peRaRku arun' tol cIrt tuRakkam Eykkum,

  poyyA marapin, pU mali perun' tuRai,            

  105

  tuNaip puNarn'ta maTa magkaiyar

  paTTu n'Ikkit tukil uTuttum,

  maTTu n'Ikki matu makizn'tum,

  main'tar kaNNi makaLir cUTavum,

  makaLir kOtai main'tar malaiyavum,              

  110

  n'eTug kAl mATattu, oL eri n'Okki,

  koTun' timil paratavar kurUuc cuTar eNNavum,

  pATal Orttum, n'ATakam n'ayan'tum,

  veN n'ilavin payan tuyttum,

  kaN aTaiiya kaTaik kagkulAn,              

  115

  mAa kAviri maNam kUTTum

  tU ekkart tuyil maTin'tu

   

  ERRumati iRakkumati n'ikazum paNTacAlai muRRam


  vAl iNar maTal tAzai
  vEl Azi viyan teruvil,
  n'al iRaivan poruL kAkkum                
  120
  tol icait tozil mAkkaL,
  kAy cinatta katirc celvan
  tEr pUNTa mAa pOla,
  vaikaltoRum acaivu inRi,
  ulku ceyak kuRai paTAtu                  
  125
  vAn mukan'ta n'Ir malaip poziyavum,
  malaip pozin'ta n'Ir kaTal parappavum,
  mAri peyyum paruvam pOla
  n'IrininRum n'ilattu ERRavum,
  n'ilattininRu n'Irp parappavum,                  
  130
  aLan'tu aRiyAp pala paNTam
  varampu aRiyAmai van'tu INTi,
  arug kaTip perug kAppin,
  valiyuTai val aNagkin n'On
  puli poRittu, puRam pOkki,                  
  135
  mati n'iRain'ta mali paNTam
  poti mUTaip pOr ERi,
  mazai ATu cimaiya mAl varaik kavAan
  varai ATu varuTait tORRam pOla,
  kUr ukir jamalik koTun' tAL ERRai              
  140
  Ezakat takarOTu ukaLum munRil
   

  makaLir veRiyATi vizAk koNTATum AvaNam


  kuRun' toTai n'eTum paTikkAl
  koTun' tiNNai, pal takaippin,
  puzai, vAyil, pOku iTaikazi,
  mazai tOyum uyar mATattu                 
  145
  cEvaTi, ceRi kuRagkin,
  pAcizai, pakaTTu alkul,
  tUcu uTai, tukir mEni,
  mayil iyal, mAn n'Okkin,
  kiLi mazalai, men cAyalOr                 
  150
  vaLi n'uzaiyum vAy porun'ti,
  Ogku varai marugkin n'uN tAtu uRaikkum
  kAn'taL am tuTuppin kavikulai anna,
  ceRi toTi munkai kUppi, cevvEL
  veRi ATu makaLiroTu ceRiyat tAay,             
  155
  kuzal akava, yAz murala,
  muzavu atira, muracu iyampa,
  vizavu aRA viyal AvaNattu

   

  palavakaik koTikaLin kATci


  mai aRu ciRappin teyvam cErttiya
  malar aNi vAyil palar tozu koTiyum;             
  160
  varu punal tan'ta veN maNal kAn yARRu
  uru kezu karumpin oN pUp pOla,
  kUzuTaik kozu majcikai,
  tAzuTait taN paNiyattu,
  vAl aricip pali citaRi,                  
  165
  pAku ukutta, pacu mezukkin,
  kAz UnRiya kavi kiTukin
  mEl UnRiya tukil koTiyum;
  pal kELvit tuRai pOkiya
  tol ANai n'al Aciriyar                  
  170
  uRaz kuRittu eTutta uru kezu koTiyum;
  veLil iLakkum kaLiRu pOla,
  tIm pukArt tirai muntuRai,
  tUgku n'AvAy, tuvanRu irukkai,
  micaik kUmpin n'acaik koTiyum;               
  175
  mIn taTin'tu, viTakku aRuttu,
  Un porikkum oli munRil,
  maNal kuvaii, malar citaRi,
  palar puku manaip palip putavin
  n'aRavu n'oTaik koTiyOTu;                 
  180
  piRa piRavum n'ani viraii,
  pal vERu uruvin patAkai n'Izal
  cel katir n'uzaiyAc cezu n'akar varaippin
   

  vaLam pala n'iRain'ta terukkaL


  cellA n'al icai amarar kAppin,              
  n'Irin van'ta n'imir parip puraviyum,
  185
  kAlin van'ta karug kaRi mUTaiyum,
  vaTamalaip piRan'ta maNiyum ponnum,
  kuTamalaip piRan'ta Aramum akilum,
  ten kaTal muttum, kuNa kaTal tukirum,            
  kagkai vAriyum, kAvirip payanum,
  190
  Izattu uNavum, kAzakattu Akkamum,
  ariyavum, periyavum, n'eriya INTi,
  vaLam talaimayagkiya n'anan' talai maRukin

   

  vaNikarkaLin vAzkkai muRai


  n'Ir n'AppaNNum n'ilattin mElum               
  EmAppa initu tujci,
  195
  kiLai kalittup pakai pENAtu,
  valaijar munRil mIn piRazavum,
  vilaijar kurampai mA INTavum,
  kolai kaTin'tum, kaLavu n'Ikkiyum,               
  amararp pENiyum, Avuti aruttiyum,
  200
  n'al AnoTu pakaTu Ompiyum,
  n'An maRaiyOr pukaz parappiyum,
  paNNiyam aTTiyum, pacum patam koTuttum,
  puNNiyam muTTAt taN n'izal vAzkkai,             
  koTu mEzi n'acai uzavar
  205
  n'eTu n'ukattup pakal pOla,
  n'aTuvu n'inRa n'al n'ejcinOr,
  vaTu ajci, vAy mozin'tu,
  tamavum piRavum oppa n'ATi,                  
  koLvatUum mikai koLAtu, koTuppatUum kuRai koTAtu,
  210
  pal paNTam pakarn'tu vIcum,
  tol koNTi, tuvanRu irukkai

   

  paRpala mozi pEcuvOr uRaiyum paTTinam


  pal AyamoTu pati pazaki,
  vERu vERu uyarn'ta mutu vAy okkal             
  cARu ayar mUtUr cenRu tokkAgku,
  215
  mozi pala perukiya pazi tIr tEettup
  pulam peyar mAkkaL kalan'tu, initu, uRaiyum,
  muTTAc ciRappin, paTTinam peRinum
   

  talaivanatu avala n'ilai


  vAr irug kUn'tal vayagkuizai oziya,
  vArEn; vAziya, n'ejcE!

   

  tirumAvaLavan araca urimai peRRa vakai


                           kUr ukirk                
  220
  koTuvarik kuruLai kUTTuL vaLarn'tAgku,
  piRar piNiyakattu irun'tu, pITu kAz muRRi;
  arug karai kaviyak kutti, kuzi konRu,
  perug kai yAnai piTi pukkAgku,               
  n'uNNitin uNara n'ATi, n'aNNAr
  225
  ceRivuTait tiN kAppu ERi, vAL kazittu,
  uru kezu tAyam Uzin eyti

   

  pakaivarmEl pOrukku ezutal


  peRRavai makiztal ceyyAn, ceRROr
  kaTi araN tolaitta katavu kol maruppin,            
  muTiyuTaik karun' talai puraTTum mun tAL,
  230
  ukiruTai aTiya, Ogku ezil yAnai,
  vaTi maNip puraviyoTu, vayavar, vIza,
  peru n'al vAnattup parun'tu ulAy n'aTappa,
  tURu ivar tuRukal pOla, pOr vETTu,              
  vERu pal pULaiyoTu uzijai cUTi,
  235
  pEyk kaN anna piLiRu kaTi muracam
  mAk kaN akal aRai atirvana muzagka,
  munai keTac cenRu, mun camam murukki,
  talai tavac cenRu
   

  pakaivaratu n'ATTaip pAzpaTuttutal


                        taNpaNaieTuppi,               
  veN pUk karumpoTu cen'n'el n'ITi,
  240
  mA itazk kuvaLaiyoTu n'eytalum mayagki,
  karAam kalitta kaN akan poykai,
  kozug kAl putavamoTu cerun'ti n'ITi,
  ceRuvum vAviyum, mayagki, n'Ir aRRu,              
  aRu kOTTu iralaiyoTu mAn piNai ukaLavum;
  245
  koNTi makaLir, uNtuRai mUzki,
  an'ti mATTiya n'an'tA viLakkin,
  malar aNi mezukkam, ERip palar toza,
  vampalar cEkkum kan'tuTaip potiyil,              
  paru n'ilai n'eTun' tUN olkat tINTi,
  250
  peru n'al yAnaiyoTu piTi puNarn'tu uRaiyavum;
  aru vilai n'aRum pUt tUuy, teruvil
  mutu vAyk kOTiyar muzavoTu puNarn'ta
  tiri puri n'arampin tIn' toTai Orkkum              
  peru vizAk kazin'ta, pEem mutir, manRattu,
  255
  ciRu pU n'erujciyOTu aRukai pampi,
  azal vAy Ori ajcu varak katirppavum;
  azu kural kUkaiyOTu ANTalai viLippavum;
  kaNam koL kULiyoTu katuppu ikuttu acaii,           
  piNam tin yAkkaip pEy makaL tuvanRavum;
  260
  koTug kAl mATattu n'eTug kaTait tuvanRi,
  virun'tu uNTu AnAp peruj cORRu aTTil,
  oN cuvar n'al il uyar tiNai irun'tu,
  paig kiLi mizaRRum pAl Ar cezu n'akar,             
  toTutOl aTiyar tuTi paTak kuzIi,
  265
  koTu vil eyinar koLLai uNTa
  uNavu il vaRug kUTTu uLLakattu irun'tu,
  vaLai vAyk kUkai n'an pakal kuzaRavum;
  arug kaTi varaippin Ur kavin aziya,             
  peru pAz ceytum amaiyAn

   

  tirumAvaLavanatu ARRal


                         'marugku aRa
  270
  malai akazkkuvanE; kaTal tUrkkuvanE;
  vAn vIzkkuvanE; vaLi mARRuvan' ena,
  tAn munniya tuRaipOkalin,
  pal oLiyar paNipu oTugka,                 
  tol aruvALar tozil kETpa,
  275
  vaTavar vATa, kuTavar kUmpa,
  tennavan tiRal keTa, cIRi, mannar
  man eyil katuvum matanuTai n'On tAL,
  mAt tAnai maRa moympin,                
  ceg kaNNAl ceyirttu n'Okki,
  280
  pun potuvar vazi ponRa,
  irugkO vEL marugku cAya

   

  cOza n'ATTaiyum uRaiyUraiyum ciRappuRac ceytal


  kATu konRu n'ATu Akki,
  kuLam toTTu vaLam perukki,               
  piRagku n'ilai mATattu uRan'tai pOkki,
  285
  kOyiloTu kuTi n'iRIi,
  vAyiloTu puzai amaittu,
  jAyiltoRum putai n'iRIi,
  poruvEm enap peyar koTuttu,              
  oruvEm enap puRakkoTAtu,
  290
  tiru n'ilaiiya peru man eyil,
  min oLi eRippat tam oLi mazugki,
  vici piNi muzavin vEn'tar cUTiya
  pacu maNi poruta paru Er eRuzk kazal kAl,            
  pon toTip putalvar OTi ATavum,
  295
  muRRu izai makaLir mukiz mulai tiLaippavum,
  cej cAn'tu citain'ta mArpin oN pUN
  arimA anna aNagkuTait tuppin
  tirumAvaLavan

   

  talaivan talaiviyaip piritaRku arumai kURal


                   tevvarkku Okkiya                 
  vElinum veyya, kAnam; avan
  300
  kOlinum taNNiya, taTa men tOLE!

  cOzan karikAR peruvaLattAnaik kaTiyalUr
  uruttirag kaNNanAr pATiyatu.


  paTTinap pAlai muRRum

   

  tanip pATal


  muc cakkaramum aLappataRku n'ITTiya kAl
  ic cakkaramE aLan'tatAl- ceyc cey
  arikAlmEl tEn toTukkum Ay, punal n'Irn'ATan
  karikAlan kAl n'eruppu uRRu

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:40:50(இந்திய நேரம்)