தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Pathupattu

 • malaipaTukaTAm
  (iraNiya muTTattup perugkunRUrp perugkaucikanAr pal kunRak kOTTattuc cegkaNmAttu vEL n'annan cEy n'annanaip pATiyatu)

   

  kUttar palavakai vAttiyagkaLaip paiyiliTTu
  eTuttuc cellutal


  tiru mazai talaiiya iruL n'iRa vicumpin
  viN atir imiz icai kaTuppa, paN amaittu,
  tiN vAr vicitta muzavoTu, AkuLi,
  n'uN urukku uRRa viLagku aTarp pANTil,
  min irum pIli aNit tazaik kOTToTu,              

  5

  kaN iTai viTutta kaLiRRu uyirt tUmpin,
  iLip payir imirum kuRum param tUmpoTu,
  viLippatu kavarum tIm kuzal tutaii,
  n'aTuvu n'inRu icaikkum arik kural taTTai,
  kaTi kavarpu olikkum val vAy ellari,                
  10
  n'oTi taru pANiya patalaiyum, piRavum,
  kAr kOL palavin kAyt tuNar kaTuppa,
  n'Er cIr curukkik kAya kalap paiyir

   

  avarkaL kaTan'tu van'ta malai vazi


  kaTuk kalittu ezun'ta kaN akal cilampil
  paTuttu vaittanna pARai marugkin,               
  15
  eTuttu n'iRuttanna iTTu aruj ciRu n'eRi,
  toTutta vALiyar, tuNai puNar kAnavar,
  iTukkaN ceyyAtu, iyagkun'ar iyakkum
  aTukkal mImicai, aruppam pENAtu,
  iTic cura n'ivappin iyavuk koNTu ozuki-              
  20

   

  pEriyAzin iyalpu


  toTit tirivu anna toNTu paTu tivavin;
  kaTippakai anaittum, kELvi pOkA,
  kural Orttut toTutta cukir puri n'arampin,
  aralai tIra urIi, varakin
  kural vArn'tanna n'uN tuLai irIi,               
  25
  cilampu amai pattal pacaiyoTu cErtti,
  ilagku tuLai ceRiya ANi muTukki,
  putuvatu punain'ta veNkai yAppu amaittu,
  putuvatu pOrtta pon pOl paccai;
  vatuvai n'ARum vaNTu kamaz aimpAl               
  30
  maTan'tai mANTa n'uTagku ezil Akattu
  aTagku mayir ozukiya av vAy kaTuppa,
  akaTu cErpu porun'ti, aLavinil tiriyAtu,
  kavaTu paTak kavaiiya cenRu vAgku un'ti;
  n'uNagku aram n'uvaRiya n'uN n'Ir mAmai,              
  35
  kaLagkani anna katazn'tu kiLar uruvin,
  vaNarn'tu En'tu maruppin vaL uyirp pEriyAz
   

  pANarum viRaliyarum cUza irun'ta kUttar
  talaivanai azaittal


  amai varap paNNi, aruL n'eRi tiriyAtu,
  icai peRu tiruvin vEttavai ERpa,
  tuRai pala muRRiya pai tIr pANaroTu               
  40
  uyarn'tu Ogku peru malai URu inRu ERalin,
  matam tapu jamali n'Avin anna,
  tuLagku iyal melin'ta, kal poru cIRaTi,
  kaNam koL tOkaiyin katuppu ikuttu acaii,
  vilagku malaittu amarn'tA cEyari n'ATTattu,            
  45
  ilagku vaLai, viRaliyar n'iR puRam cuRRa
  kayam pukkanna payam paTu taN n'izal,
  punal kAl kazIiya maNal vAr puRavil,
  pulampu viTTu irun'ta puniRu il kATci,
  kalam peRu kaNNuLar okkal talaiva!               
  50

   

  'n'annanai aTain'tAl n'alla payan peRuvIrkaL' enal


  tU malar tuvanRiya karai poru n'ivappin
  mImicai n'al yARu kaTal paTarn'tAagku,
  yAm avaN n'inRum varutum; n'Iyirum,
  kani pozi kAnam kiLaiyoTu uNIiya,
  tunai paRai n'ivakkum puLLinam mAna,               
  55
  punai tArp polin'ta vaNTu paTu mArpin,
  vanai punai ezil mulai vAgku amait tiraL tOL
  malar pOl mazaik kaN magkaiyar, kaNavan;
  munai pAz paTukkum tun arun' tuppin,
  icai n'uval vittin n'acai Er uzavarkkup             
  60
  putu n'iRai van'ta punal am cAyal,
  mati mARu OrA n'anRu uNar cUzcci,
  vil n'avil taTak kai, mE varum perum pUN,
  n'annan cEy n'annan paTarn'ta koLkaiyoTu,
  uLLinir cERir Ayin, pozutu etirn'ta             
  65
  puLLinir manRa, eRRAk kuRukutalin

   

  kUttan tAn kURap pOkum ceytikaLait tokuttuk kURutal


  ARRin aLavum, acaiyum n'al pulamum,
  vIRRu vaLam curakkum avan n'ATu paTu valciyum,
  malaiyum, cOlaiyum, mA pukal kAnamum,
  tolaiyA n'al icai ulakamoTu n'iRpa,              
  70
  palar puRam kaNTu, avar arug kalam tarIi,
  pulavOrkkuc curakkum avan Ikai mAriyum,
  ikazun'arp piNikkum ARRalum, pukazun'arkku
  aracu muzutu koTuppinum, amarA n'OkkamoTu,
  tUt tuLi pozin'ta poyyA vAnin,               
  75
  vIyAtu curakkum avan n'AL makiz irukkaiyum,
  n'allOr kuzIiya n'A n'avil avaiyattu,
  vallAr Ayinum puRam maRaittu, cenROraic
  collik kATTi, cOrvu inRi viLakki,
  n'allitin iyakkum avan cuRRattu ozukkamum,
  80
  n'Ir akam panikkum ajcu varu kaTun' tiRal,
  pEr icai n'aviram mEey uRaiyum,
  kAri uNTik kaTavuLatu iyaRkaiyum,
  pAy iruL n'Igkap pakal ceyyA ezutarum
  jAyiRu anna, avan vacai il ciRappum,              
  85
  ikan'tana Ayinum, tevvar tEem
  n'ukam paTak kaTan'tu, n'UzilATTi,
  purait tOl varaippin vEl n'izal pulavOrkkuk
  koTaik kaTan iRutta avan tollOr varavum,
  irai tErn'tu ivarum koTun' tAL mutalaiyoTu           
  90
  tirai paTak kuzin'ta kal akaz kiTagkin,
  varai purai n'ivappin vAn tOy ijci,
  urai cela veRutta avan mUtUr mAlaiyum,
  kEL ini, vELai n'I munniya ticaiyE:

   

  vaziyinatu n'anmaiyin aLavu kURutal


  miku vaLam pazun'iya yANar vaippin,               
  95
  pukuvatu van'tanRu; itu atan paNpE:
  vAnam minnu vacivu poziya, AnAtu
  iTTa ellAm peTTAgku viLaiya,
  peyaloTu vaikiya viyan kaN irum punattu,
  akal iru vicumpin Aal pOla,                
  100
  vAlitin virin'ta pun koTi mucuNTai;
  n'Ilattu anna vitaip puna marugkil,
  makuLi pAyAtu mali tuLi tazAlin,
  akaLattu anna n'iRai cunaip puRavin,
  kauvai pOkiya karug kAy piTi Ez                
  105
  n'ey koLa ozukina, pal kavar Ir eN;
  poy poru kayamuni muyagku kai kaTuppa,
  koy patam uRRana, kulavuk kural Enal;
  viLai tayirp pitirvin vI ukku, iruvitoRum,
  kuLir purai koTug kAy koNTana, avarai;            
  110
  mEti anna kal piRagku iyavin,
  vAti kai anna kavaik katir iRaijci,
  irumpu kavarvuRRana, perum puna varakE;
  pAl vArpu kezIi, pal kavar vaLi pOzpu,
  vAlitin viLain'tana, aivana veNNel;             
  115
  vEl INTu tozuti irivuRRenna,
  kAl uRu tuvaippin, kavizk kanaittu, iRaijci,
  kuRai aRai vArA n'ivappin, aRai uRRu,
  Alaikku alamarum, tIm kazaik karumpE;
  puyal puniRu pOkiya, pU mali puRavin,               
  120
  aval patam koNTana, am potit tOrai;
  toyyAtu vittiya tuLar paTu tuTavai
  aiyavi amanRa; veN kAl ceRuvil,
  mai ena virin'tana, n'IL n'aRu n'eytal;
  ceyyAp pAvai vaLarn'tu, kavin muRRi,              
  125
  kAyam koNTana, ijci; mA irun'tu,
  vayavup piTi muzan' tAL kaTuppa, kuzitoRum,
  vizumitin vIzn'tana, kozug koTik kavalai;
  kAz maNTu eHkam kaLiRRu mukam pAyn'tena,
  Uz malar ozi mukai uyarmukam tOya,              
  130
  tuRukal cuRRiya cOlai vAzai,
  iRuku kulai muRukap pazutta; payam pukku
  Uz uRRu alamarum, un'tUz; akal aRai,
  kAlam anRiyum maram payan koTuttalin,
  kAlin utirn'tana, karug kani n'Aval;              
  135
  mARu koLa ozukina, URu n'Ir uyavai;
  n'URoTu kuzIiyina, kUvai; cERu ciRan'tu,
  uNNun'art taTuttana, tEmA; puN arin'tu,
  aralai ukkana, n'eTun' tAL Acini;
  viral UnRu paTu kaN AkuLi kaTuppa,              
  140
  kuTijai iraTTum n'eTu malai aTukkattu,
  kIzum mElum, kAr vAyttu etiri,
  curam cel kOTiyar muzavin tUgki,
  murajcu koNTu iRaijcina, alagku cinaip palavE:

   

  kAnavar kuTiyin iyalpu


  tIyin anna oN ceg kAn'taL               
  145
  tUval kalitta putu mukai Un cettu,
  aRiyAtu eTutta pun puRac cEval,
  Uun anmaiyin, uNNAtu ukuttena,
  n'eruppin anna pal itaz tAay,
  veRikkaLam kaTukkum viyal aRaitORum            
  150
  maNa il kamazum mA malaic cAral,
  tEninar, kizagkinar, Un Ar vaTTiyar,
  ciRu kaN panRip pazutuLi pOkki,
  porutu tolai yAnaik kOTu cIr Aka,
  tUvoTu malin'ta kAya kAnavar                
  155
  cezum pal yANarc ciRukuTip paTinE,
  irum pEr okkaloTu patam mikap peRukuvir

   

  vaziyiluLLa ciRRUrkaLil n'ikazum virun'tu


  anRu, avaN acaii, aR cErn'tu alki,
  kanRu eri oL iNar kaTumpoTu malain'tu,
  cEn'ta ceyalaic ceppam pOki,               
  160
  alagku kazai n'aralum Arip paTukarc
  cilampu aTain'tirun'ta pAkkam eyti,
  'n'OnAc ceruvin valam paTu n'On tAL
  mAna viRal vEL vayiriyam' eninE,
  n'um il pOla n'illAtu pukku,               
  165
  kizavir pOlak kELAtu kezIi,
  cET pulampu akala iniya kURi,
  parUuk kuRai pozin'ta n'eykkaN vEvaiyoTu
  kurUuk kaN iRaTip pommal peRukuvir

   

  n'annanatu malain'ATTil peRum poruLkaL


  ERit tarUum ilagku malait tAramoTu,           
  170
  vEyp peyal viLaiyuL tEk kaL tERal
  kuRaivu inRu paruki, n'aRavu makizn'tu, vaikaRai,
  pazaj cerukku uRRa n'um anan'tal tIra,
  aruvi tan'ta pazam citai veN kAz,
  varu vicai tavirtta kaTa mAn kozug kuRai,          
  175
  muLavumAt tolaicciya pain' n'iNap piLavai,
  piNavu n'Ay muTukkiya taTiyoTu viraii,
  veN puTaik koNTa tuyt talaip pazanin
  in puLik kalan'tu mA mOr Aka,
  kazai vaLar n'ellin ari, ulai Uzttu,            
  180
  vazai amai cAral kamazat tuzaii,
  n'aRu malar aNin'ta n'ARu iru muccik
  kuRamakaL, Akkiya vAl aviz valci,
  akam mali uvakai ArvamoTu aLaii,
  maka muRai taTuppa, manaitoRum peRukuvir
  185

   

  malain'ATTil n'eTun'AL tagkAtu, n'ilan'ATTil
  cella vENTutal


  ceruc cey munpin kurucil munniya
  paricil maRappa, n'ITalum uriyir
  anaiyatu anRu avan malaimicai n'ATE
  n'irai itazk kuvaLaik kaTi vI toTinum,
  varai aramakaLir irukkai kANinum,             
  190
  uyir cela vempip panittalum uriyir;
  pala n'AL n'illAtu, n'ila n'ATu paTarmin
   

  vaziyin arumai eTutturaittal

  'panRip poRiyuLLa vazikaLil pakalil cellavENTum' enal

  viLai punam n'izattalin, kEzal ajci,
  puzaitoRum mATTiya irug kal aTAar
  arum poRi uTaiya, ARE; n'aL iruL             
  195
  alari virin'ta viTiyal, vaikinir, kazimin

   

  pAmpukaL uRaiyum iTattaik kaTan'tu cellum vakai


  n'aLin'tu palar vazagkAc ceppam tuNiyin,
  murampu kaN uTain'ta paral aval pOzvil,
  karan'tu, pAmpu oTugkum payampumAr uLavE;
  kuRik koNTu, maram koTTi, n'Okki,            
  200
  ceRi toTi viRaliyar kaitozUup pazicca,
  vaRitu n'eRi orIi, valam ceyAk kazimin

   

  kavaN kaRkaL paTAmal tappic cellavENTum vitam


  pulan'tu, puniRu pOkiya punam cUz kuRavar,
  uyarn'ilai itaNam ERi, kai puTaiyUu,
  akal malai iRumpil tuvanRiya yAnaip            
  205
  pakal n'ilai taLarkkum kavaN umiz kaTug kal
  iru vetir Irg kazai tatti, kallenak
  karu viral Ukam pArppOTu iriya
  uyir ceku marapin kURRattu anna:
  varum, vicai tavirAtu; maram maRaiyAk kazimin
  210

   

  kATTARRu vazikaLil vazukkum iTagkaLaik kaTattal


  uravuk kaLiRu karakkum iTagkar oTugki,
  iravin anna iruL tUgku varaippin,
  kumizi cuzalum kuNTu kaya muTukkar,
  akaz izin'tanna, kAn yARRu n'aTavai
  vazUum marugku uTaiya; vazAal Ompi,            
  215
  parUuk koTi valan'ta matalai paRRi,
  turuvin anna pun talai makArOTu,
  oruvir oruvir Ompinir kazimin

   

  pAci paTin'ta kuLak karaikaLaik kaTan'tu cellutal


  azun'tu paTTu alamarum puzaku amal cAral,           
  vizun'tOr mAykkum kuNTu kayattu arukA,
  220
  vazumpu kaN putaitta n'uN n'Irp pAci
  aTi n'ilai taLarkkum aruppamum uTaiya;
  muzu n'eRi piNagkiya n'uN kOl vEraloTu
  eruvai men kOl koNTanir kazimin

   

  kAri uNTik kaTavuLait tozutal


  uyar n'ilai mAk kal, pukar mukam putaiya,
  225
  mAriyin ikutaru vil umiz kaTug kaNai,
  tAroTu polin'ta, vinai n'avil yAnaic
  cUziyin polin'ta, cuTarp pU ilajci,
  Or yARRu iyavin, mUtta puricaip             
  parAvu aru marapin kaTavuL kANin,
  230
  tozA n'ir kaziyin allatu, vaRitu
  n'um iyam toTutal Ompumin mayagku tuLi
  mAri talaiyum, avan mallal veRpE

   

  malaik kATcikaLil ITupaTin, vazi tappum
  enRu aRivuRuttal


  alakai anna veL vErp pIlik             
  kalava majjai kaTciyil taLarinum;
  235
  kaTum paRaik kOTiyar makAar anna,
  n'eTug kazaik kompar, kaTuvan ukaLinum;
  n'Er koL n'eTu varai, n'Emiyin toTutta,
  cUr pukal aTukkattu, piracam kANinum,           
  jerErena n'Okkal, Ompumin, urittanRu;
  240
  n'irai celal mel aTi n'eRi mARu paTukuvir

   

  iravil kukaikaLil tagkutal


  varai cEr vakun'tin kAnattup paTinE,
  kazutil cENOn EvOTu pOki,
  izutin anna vAl n'iNam cerukki,           
  n'iRap puN kUrn'ta n'ilam tin maruppin,
  245
  n'eRik keTak kiTan'ta, irum piNar eruttin,
  iruL tuNin'tanna Enam kANin,
  muLi kazai izain'ta kATu paTu tIyin
  n'aLi pukai kamazAtu, iRAyinir micain'tu;           
  tukaL aRat tuNin'ta maNi maruL teL n'Ir,
  250
  kuvaLai am paij cunai, acaivu viTap paruki;
  mikuttup patam koNTa parUuk kaN potiyinir,
  puL kai pOkiya pun talai makArOTu
  aRku, iTai kazital Ompi, ARRa, n'um           
  il pukkanna, kal aLai vatimin
  255

   

  viTiyaRkAlattil cemmaiyAna pAtaiyil cellumARu kURutal


  al cErn'tu alki, acaital Ompi,
  vAnkaN virin'ta viTiyal, ERRezun'tu,
  kAnakap paTTa cen' n'eRik koNmin

   

  vaziyil mERkoLLavENTum mun eccarikkaikaL


  kayam kaNTanna akan pai, amkaN           
  main'tu mali cinatta kaLiRu matan azikkum,
  260
  tujcumaram kaTukkum, mAcuNam vilagki,
  ikan'tu cEN kamazum pUvum, uNTOr
  maRan'tu amaikallAp pazanum, Uz iRan'tu
  perum payam kaziyinum, mAn'tar tunnAr          
  irug kAl vIyum, peru marak kuzAmum;
  265
  iTanum valanum n'inaiyinar n'Okki,
  kuRi aRin'tu, avaiavai kuRukAtu kazimin:
  kOTu pala murajciya kOLi Alattu,
  kUTu iyattu anna kural puNar puLLin          
  n'ATu kAN n'anan' talai menmela akanmin
  270

   

  kuRavarum mayagkum kunRattil ceyyavENTuvana

   

  mA n'izal paTTa maram payil iRumpin,

  jAyiRu teRAa mAka n'anan' talai,
  tEem maruLum amaiyam Ayinum,
  iRAa van cilaiyar mA tErpu koTkum            
  kuRavarum maruLum kunRattup paTinE,
  275
  akan kaN pARait tuvanRik kallena
  iyagkal Ompi, n'um iyagkaL toTumin:

   

  vazi mayagkinArkkuk kuRavarkaL van'tu utavipurital


  pATu in aruvip payam kezu mImicai,
  kATu kAttu uRaiyum kAnavar uLarE;           
  n'ilait tuRai vazIiya matan azi mAkkaL
  280
  punal paTu pUcalin, virain'tu val eyti,
  uNTaRku iniya pazanum, kaNTOr
  malaitaRku iniya pUvum, kATTi,
  URu n'irampiya ARu avar mun'tuRa,             
  n'ummin, n'ejcattu avalam vITa,
  285
  immen kaTumpOTu iniyir Akuvir:
  aRijar kURiya mAtiram kaikkoLpu,
  kuRiyavum n'eTiyavum Uz izipu, putuvOr
  n'Okkinum panikkum n'Oy kUr aTukkattu,        
  alar tAya vari n'izal acaiyinir iruppin,
  290
  pala tiRam peyarpavai kETkuvirmAtO
   

  malaiyil tOnRum palavita olikaLaik kETTal


  kalai toTu perum pazam puN kUrn'tu URalin,
  malai muzutum kamazum mAtiramtORum,
  aruvi n'ukarum vAn ara makaLir,             
  varu vicai tavirAtu vAgkupu kuTaitoRum,
  295
  teri imiz koNTa n'um iyam pOl in icai;
  ilagku En'tu maruppin inam piri oruttal,
  vilagkal mImicaip paNavaik kAnavar
  pulam pukku uNNum, puri vaLaip pUcal;          
  cEy aLaip paLLi, eHku uRu muLLin
  300
  ey teRa, izukkiya kAnavar azukai;
  koTuvari pAyn'tena, kozun'ar mArpil,
  n'eTu vaci vizup puN taNimAr, kAppu ena,
  aRal vAz kUn'tal koTicciyar pATal;           
  talai n'AL pUtta pon iNar vEgkai
  305
  malaimAr, iTUum Emap pUcal:
  kanRu araippaTTa kayan' talai maTap piTi
  valikku varampu Akiya kaNavan Ompalin,
  oN kEz vayap puli pAyn'tena, kiLaiyoTu,         
  n'eTu varai iyampum iTi umiz tazagku kural;
  310
  kaik kOL maRan'ta karu viral man'ti
  aru viTar vIzn'ta tan kallAp pArppiRku,
  muRi mEy yAkkaik kiLaiyoTu tuvanRi,
  ciRumai uRRa kaLaiyAp pUcal;              
  kalai kaiyaRRa kANpu in n'eTu varai,
  315
  n'ilaipeytu iTTa mAlpu n'eRi Aka,
  perum payan tokutta tEm koL koLLai;
  arug kuRumpu eRin'ta kAnavar uvakai,
  tirun'tu vEl aNNaRku virun'tu iRai cAnm ena;       
  n'aRavu n'AL ceyta kuRavar tam peNTiroTu
  320
  mAn tOl ciRu paRai kaRagkak kallena,
  vAn tOy mImicai ayarum kuravai;
  n'al ezil n'eTun' tEr iyavu van'tanna,
  kal yARu olikkum viTar muzagku iragku icai;         
  n'eTuj cuzippaTTa kaTugkaN vEzattu
  325
  uravuc cinam taNittu, peru veLil piNimAr,
  viravu mozi payiRRum pAkar Otai;
  oli kazait taTTai puTaiyun'ar, punan'toRum
  kiLi kaTi makaLir viLi paTu pUcal;               
  inattin tIrn'ta tuLagku imil n'al ERu,
  330
  malait talaivan'ta maraiyAn kataz viTai,
  mARA main'tin URupaTat tAkki,
  kOvalar kuRavarOTu orugku iyain'tu Arppa,
  vaL itazk kuLaviyum kuRijciyum kuzaiya,            
  n'al ERu porUum kallen kampalai;
  335
  kAn'taL tuTuppin kamaz maTal Occi,
  vaN kOL palavin cuLai viLai tIm pazam
  uNTu paTu miccil kAz payan koNmAr,
  kanRu kaTAa uRukkum makAar Otai;             
  mazai kaNTanna AlaitoRum, jerErenak
  340
  kazai kaN uTaikkum karumpin Ettamum;
  tinai kuRu makaLir icai paTu vaLLaiyum,
  cEmpum majcaLum Ompinar kAppOr
  panRip paRaiyum; kunRakac cilampum;              
  enRu iv anaittum, iyain'tu orugku, INTi,
  345
  avalavum micaiyavum tuvanRip pala uTan,
  alakait tavirtta eN arun' tiRatta
  malai paTu kaTAm mAtirattu iyampa

   

  n'annanatu malai vaziyil cellum vakai


  kurUuk kaN piNaiyal kOtai makaLir           
  muzavut tuyil aRiyA viyaluL AgkaN
  350
  vizavin aRRu, avan viyan kaN veRpE;
  kaNN taNNNenak kaNTum kETTum,
  uNTaRku iniya pala pArATTiyum,
  'innum varuvatAka, n'amakku' enat             
  tol muRai marapinir Aki, pal mAN
  355
  ceru mikkup pukalum tiru Ar mArpan
  urum uraRu karuviya peru malai piRpaTa,
  iRumpUtu kajaliya in kural viRaliyar
  n'aRugkAr aTukkattu, kuRijci pATi,            
  kaitozUup paravi, paziccinir kazimin
  360

   

  kunRum kukaikaLum n'erugkiya malai vazi


  mai paTu mA malai, panuvalin pogki,
  kai tOyvu anna kAr mazai, tozuti,
  tUuy anna tuvalai tuvaRRalin,
  tEem tERAk kaTum parik kaTumpoTu,           
  kAayk koNTa n'um iyam toypaTAmal,
  365
  kUval anna viTarakam pukumin,
  irug kal ikuppattu iRu varai cErAtu,
  kunRu iTampaTTa Ar iTar azuvattu,
  n'inRu n'Okkinum kaN vAL vauvum,           
  maN kanai muzavintalai, kOl, koNTu,
  370
  taNTu kAl Aka, taLartal Ompi,
  UnRinir kazimin; URu tavap palavE:
  ayil kAyn'tanna kUrg kal pARai,
  veyil puRan'tarUum innal iyakkattu,           
  katir cinam taNin'ta amayattuk kazimin
  375

   

  araNkaLum n'aTukaRkaLum uLLa vazikaL


  urai cela veRutta avan n'IgkAc cuRRamoTu
  purai tava uyariya mazai maruL pal tOl,
  aracu n'ilai taLarkkum, aruppamum uTaiya;
  pinniyanna piNagku aril n'uzaitoRum,           
  munnOn vAgkiya kaTu vicaik kaNaik kOl
  380
  in icai n'al yAzp pattarum, vici piNi
  maN Ar muzavin kaNNum, Ompi,
  kai piNi viTAatu paipayak kazimin,
  kaLiRu malain'tanna kaN kUTu tuRukal            
  taLi pozi kAnam talai tavap palavE;
  385
  onnAt tevvar ulaivu iTattu Arttena,
  n'al vazik koTutta n'ANuTai maRavar
  cellA n'al icaip peyaroTu n'aTTa
  kal Ecu kavalai eNNu mikap palavE;            
  inpuRu muraRkai n'um pATTu viruppu Aka,
  390
  tonRu ozuku marapin n'um maruppu ikuttut tunaimin

   

  putiyavarkaLukku vazi teriya, pullai muTin'tu
  iTTuc cellutal


  paNTu n'aRku aRiyAp pulam peyar putuvir
  can'tu n'Ivip pul muTin'tu iTumin
   

  n'annanuTaiya pakaivar irukkum aru n'ilagkaL


  cellum tEettu, peyar marugku aRimAr,         
  kal eRin'tu, ezutiya n'al arai marAatta
  395
  kaTavuL Ogkiya kATu Ecu kavalai,
  oTTAtu akanRa onnAt tevvar
  cuTTinum panikkum curam tavap palavE:
  tEm pAy kaNNit tEr vIcu kavikai           
  OmpA vaLLal paTarn'tikum eninE,
  400
  mEmpaTa veRutta avan tol tiNai mUtUr
  Agkanam aRRE, n'ammanOrkkE;
  acaivuzi acaii, ajcAtu kazimin

   

  kOvalaratu kuTiyiruppil peRum upacAram


  puli uRa, veRutta tan vIz piNai uLLi,          
  kalai n'inRu viLikkum kAnam Uz iRan'tu,
  405
  cilai oli verIiya ceg kaN marai viTai
  talai iRumpu katazum n'ARu koTip puRavin,
  vERu pulam paTarn'ta ERuTai inatta
  vaLai An tIm pAl, miLai cUz kOvalar,           
  vaLaiyOr uvappa, taruvanar coritalin,
  410
  palam peRu n'acaiyoTu pati vayin tIrn'ta n'um
  pulampu cEN akala, putuvir Akuvir;
  pakar viravu n'ellin pala ari anna,
  takar viravu turuvai veLLaiyoTu viraii,         
  kallen kaTattiTaik kaTalin iraikkum
  415
  pal yATTu inam n'irai ellinir pukinE,
  pAlum mitavaiyum paNNAtu peRukuvir;
  tuym mayir aTakkiya cEkkai anna,
  mey urittu iyaRRiya miti ataL paLLi,           
  tIt tuNai Akac cEn'tanir kazimin
  420

   

  n'ATukAkkum vETar tiraLkaLin ceykai


  kUppiTu kaTakkum kUr n'al ampin
  koTu viR kULiyar kUvai kANin,
  paTiyOrt tEytta paNivu il ANmai,
  koTiyOL kaNaval paTarn'tikum eninE,          
  taTiyum kizagkum taNTinar tarIi,
  425
  Ompun'ar allatu, uTaRRun'ar illai;
  Agku viyam koNmin; atu atan paNpE
   

  mAlai cUTi, n'Ir arun'ti, kuLittuc cellutal


  tEm paTa malarn'ta marAa mel iNarum,
  umpal akaitta oN muRi yAvum,            
  taLiroTu miTain'ta kAmaru kaNNi,
  430
  tiragku maral n'Aril, poliyac cUTi,
  murampu kaN uTain'ta n'aTavai taNNena,
  uNTanir, ATi, koNTanir kazimin

   

  pul vEyn'ta kuTicaikaLil puLig kUzum piRavum peRutal


  cev vI vEgkaip pUvin anna,            
  vEy koL arici, mitavai corin'ta,
  435
  cuval viLai n'ellin, avarai am puLig kUz,
  aRku, iTai uzan'ta n'um varuttam vITa,
  akaluL AgkaN kazi miTain'tu iyaRRiya
  pul vEy kurampaik kuTitoRum peRukuvir;           
  pon aRain'tanna n'uN n'Er arici
  440
  veN eRin'tu iyaRRiya mAk kaN amalai,
  taNNen n'uN izutu uLLITu Aka,
  acaiyinir cEppin, alkalum peRukuvir
  vicaiyam kozitta pUzi anna,            
  uNNun'art taTutta n'uN iTi n'uvaNai:
  445
  n'oym mara viRakin jekizi mATTi,
  pani cEN n'Igka initu uTan tujci,
  pulari viTiyal puL Orttut kazimin

   

  n'annanatu taN paNai n'ATTin tanmai


  pul araik kAjci, punal poru putavin,         
  mel aval, irun'ta UrtoRum, n'al yAzp
  450
  paNNup peyarttanna, kAvum, paLLiyum,
  pal n'AL n'iRpinum cEn'tanir celinum,
  n'an pala uTaittu, avan taN paNai n'ATE:

   

  uzavar ceyyum upacAram


  kaNpu mali pazanam kamazat tuzaii,           
  valaiyOr tan'ta iruj cuval vALai,
  455
  n'ilaiyOr iTTa n'eTu n'AN tUNTil,
  piTik kai anna, ceg kaN varAal,
  tuTik kaN anna, kuRaiyoTu viraii,
  pakanRaik kaNNip pazaiyar makaLir,           
  jeNTu ATu ceRuvil tarAykkaN vaitta,
  460
  vilagkal anna, pOr mutal tolaii,
  vaLam cey vinaijar valci n'alka,
  tuLagku tacumpu vAkkiya pacum potit tERal,
  iLag katir jAyiRRuk kaLagkaLtoRum, peRukuvir;        
  muL arittu iyaRRiya veL ari veN cORu,
  465
  'vaNTu paTak kamazum tEm pAy kaNNit
  tiN tEr n'annaRkum ayini cAnm' enak
  kaNTOr maruLa, kaTumpuTan arun'ti,
  erutu eRi kaLamar OtaiyoTu n'al yAz            
  marutam paNNi, acaiyinir, kazimin
  470

   

  cEyARRin karaivaziyE cellutal


  veNNel arin'ar taNNumai verIi,
  ceg kaN erumai inam piri oruttal,
  kanai celal munpoTu katazn'tu varal pORRi,
  vanai kalat tikiriyin kumizi cuzalum,           
  tunai celal talaivAy, Ovu iRan'tu varikkum,
  475
  kANun'ar vayAam, kaTku in cEyARRin
  yANar oru karaik koNTanir kazimin

   

  n'annanatu mUtUrin iyalpu


  n'itiyam tujcum, n'ivan'tu Ogku varaippin,
  pati ezal aRiyAp pazag kuTi kezIi,          
  viyal iTam peRAa vizup peru n'iyamattu,
  480
  yARu enak kiTan'ta teruvin, cARu ena,
  ikazun'ar verUum, kavalai maRukin,
  kaTal ena, kAr ena, olikkum cummaiyoTu,
  malai ena, mazai ena, mATam Ogki,
  tuni tIr kAtalin initu amarn'tu uRaiyum,        
  485
  pani vAr kAvin pal vaNTu imirum,
  n'ani cEyttanRu, avan paza viRal mUtUr

   

  mUtUr makkaL virun'tu etirkoLLutal


  porun'tAt tevvar irun' talai tumiya,
  parun'tu paTak kaTakkum oL vAL maRavar
  karug kaTai eHkam cAttiya putavin,          
  490
  arug kaTi vAyil ayirAtu pukumin:
  manRil vatiyun'ar cEN pulap paricilar,
  'vel pOrc cEeyp peru viRal uLLi
  van'tOr manRa, aLiyar tAm' ena,
  kaNTOr ellAm, amarn'tu, initin n'Okki,         
  495
  virun'tu iRai avar avar etir koLak kuRuki,
  pari pulampu alaitta n'um varuttam vITa

   

  araNmanai vAyilil kANum poruL vaLam


  eri kAnRanna pUj cinai marAattu,
  tozuti pOka valin'tu akappaTTa
  maTa n'aTai AmAn, kayamunik kuzavi,          
  500
  Umai eNkin kuTAvaTik kuruLai,
  mImicaik koNTa kavar parik koTun' tAL
  varai vAz varuTai van talai mAt takar,
  aravuk kuRumpu eRin'ta ciRu kaN tIrvai,
  aLaic ceRi uzuvai kOL uRa veRutta         
  505
  maTak kaN maraiyAn peruj cevik kuzavi,
  arakku virittanna cen' n'ila marugkin,
  paral tavaz uTumpin koTun' tAL ERRai,
  varaip polin'tu iyalum maTak kaN majjai,
  kAnakkOzi kavar kural cEval,             
  510
  kAnap palavin muzavu maruL perum pazam,
  iTik kalappu anna, n'aRu vaTi mAvin
  vaTic cERu viLain'ta tIm pazat tAram,
  tUval kalitta ivar n'anai vaLar koTi,
  kAayk koNTa n'ukam maruL n'URai,        
  515
  parUup paLigku utirtta, pala uRu tiru maNi,
  kurUup puli poruta puN kUr yAnai
  muttuTai maruppin muzu vali miku tiraL,
  vaLai uTain'tanna vaL itazk kAn'taL,
  n'Akam, tilakam, n'aRug kAz Aram,           
  520
  karug koTi miLakin kAyt tuNarp pacug kaRi,
  tirun'tu amai viLain'ta tEk kaL tERal,
  kAn n'ilai erumaik kazai pey tIm tayir,
  n'Il n'iRa Ori pAyn'tena, n'eTu varai,
  n'Emiyin cellum n'eyk kaN iRAal,             
  525
  uTampuNarpu, tazIiya Acini, anaittum,
  kuTa malaip piRan'ta taN perug kAviri
  kaTal maNTu azuvattuk kayavAy kaTuppa,
  n'OnAc ceruvin n'eTug kaTait tuvanRi

   

  muRRattil n'inRu viRaliyar n'annanaip pORRutal


  vAnattu anna vaLam mali yAnai,          
  530
  tAtu erut tatain'ta, muRRam munni,
  mazai etir paTu kaN muzavu kaN ikuppa,
  kazai vaLar tUmpin kaN iTam imira,
  marutam paNNiya karug kOTTuc cIRiyAz
  n'arampu mItu iRavAtu, uTan puNarn'tu onRi,         
  535
  kaTavatu aRin'ta in kural viRaliyar
  tonRu ozuku marapin tam iyalpu vazAatu,
  arun' tiRal kaTavuL pazicciya pinRai

   

  kUttarkaL n'annanaip pORRutal


  virun'tin pANi kazippi, 'n'IL mozik
  kunRA n'al icaic cenROr umpal,          
  540
  inRu ivaN cellAtu ulakamoTu n'iRpa,
  iTait terin'tu uNarum, periyOr mAyn'tena,
  koTaikkaTan iRutta cemmalOy' ena,
  venRip pal pukaz viRalOTu Etti,
  cenRatu n'oTiyavum viTAan,            
  545

   

  n'annan kURum mukaman urai


                            'n'acaitara
  van'tatu cAlum; varuttamum peritu' ena,

   

  n'ALOlakkattiRku azaittuc cellutal


  poru muraN etiriya vayavaroTu polin'tu,
  tiru n'akar muRRam aNukal vENTi,
  kallen okkal n'al valattu irIi,

   

  n'annanatu kuLirn'ta n'Okkam


  'uyarn'ta kaTTil, urumpu il cuRRattu,         
  550
  akanRa tAyattu, aHkiya n'uTpattu,
  ilam ena malarn'ta kaiyar Aki,
  tam peyar tammoTu koNTanar mAyn'tOr,
  n'eTu varai izitaru n'Ittam cAl aruvik
  kaTuvaral kaluzik kaTku in cEyARRu          
  555
  vaTu vAz ekkar maNalinum, palarE;
  atanAl, pukazoTum kazika, n'am varain'ta n'AL!' ena,
  paran'tu iTam koTukkum vicumpu tOy uLLamoTu,
  n'ayan'tanir cenRa n'umminum, tAn peritu,
  uvan'ta uLLamOTu, amarn'tu initu n'Okki,       
  560

   

  n'annanatu koTaic ciRappu


  izai marugku aRiyA n'uzai n'Ul kaligkam
  eL aRu ciRappin veL araik koLIi,
  muTuval tan'ta pain' n'iNat taTiyoTu,
  n'eTu veNNellin arici muTTAtu,
  talai n'AL anna pukaloTu, vazi ciRan'tu        
  565
  pala n'AL n'iRpinum, peRukuvir; 'n'illAtu
  celvEm tilla, em tol patip peyarn'tu! ' ena,
  mellenak kURi viTuppin, n'ummuL
  talaivan tAmarai malaiya, viRaliyar
  cIr kezu ciRappin viLagkuizai aNiya,        
  570
  n'Ir iyakkanna n'irai celal n'eTun' tEr,
  vArik koLLA varai maruL vEzam,
  kaRagku maNi tuvaikkum ERuTaip peru n'irai,
  polam paTaip polin'ta koy cuval puravi,
  n'ilam tinak kiTan'ta n'itiyamOTu, anaittum,       
  575
  ilampaTu pulavar ERRa kain' n'iRaiya,
  kalam peyak kavizn'ta kazal toTit taTak kaiyin
  vaLam pizaippu aRiyAtu, vAy vaLam pazun'i,
  kazai vaLar n'avirattu mImicai, jerErena
  mazai curan'tanna Ikai n'alki,             
  580
  talai n'AL viTukkum paricil malai n'Ir
  venRu ezu koTiyin tOnRum
  kunRu cUz irukkai n'ATukizavOnE


  iraNiya muTTattup perugkunRUrp perugkaucikanAr
  pal kunRak kOTTattuc cegkaNmAttu vEL n'annan
  cEy n'annanaip pATiyatu.


  malaipaTukaTAm muRRum

   

  tanip pATal


  tUuut tIm pukai tol vicumpu pOrttatukol?
  pAayp pakal ceyvAn pAmpinvAyp paTTAnkol?
  mAa micaiyAn kOn n'annan n'aRu n'utalAr
  mAamai ellAm pacappu!

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:45:57(இந்திய நேரம்)