தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Pathupattu

 • ciRupAN ARRuppaTai
  (oymAn n'ATTu n'alliyakkOTanai iTaikkazi n'ATTu n'allUr n'attattanAr pATiyatu)

   

  vEniRkAlam

  maNi malaip paNait tOL mA n'ila maTan'tai
  aNi mulait tuyalvarUum Aram pOla,
  celpunal uzan'ta cEy varal kAnyARRu,
  kolkarai n'aRum pozil kuyil kuTain'tu utirtta
  putup pUj cemmal cUTi, puTai n'eRittu,              
  5
  katuppu virittanna kAz aka n'uNagku aRal
  ayil uruppanaiya Aki, aitu n'aTan'tu,
  veyil uruppuRRa vem paral kizippa,
  vEnil n'inRa vem pata vazi n'AL
  kAlai jAyiRRuk katir kaTAvuRuppa,               
  10
  pAlai n'inRa pAlai n'eTu vazic
  curan mutal marAatta vari n'izal acaii

   

  azaku mikka viRaliyaruTan iLaippARum iravalan


  aitu vIz iku peyal azaku koNTu, aruLi,
  n'ey kanin'tu iruLiya katuppin; katuppu ena,
  maNivayin kalApam, parappi, pala uTan              
  15
  mayil, mayiR kuLikkum cAyal; cAay
  uyagku n'Ay n'Avin n'al ezil acaii,
  vayagku izai ulaRiya aTiyin; aTi toTarn'tu,
  Irn'tu n'ilam tOyum irum piTit taTak kaiyin,
  cErn'tu uTan ceRin'ta kuRagkin, kuRagku ena,          
  20
  mAl varai ozukiya vAzai: vAzaip
  pU enap polin'ta Oti; Oti,
  n'aLic cinai vEgkai n'ALmalar n'acci,
  kaLic curumpu araRRum cuNagkin cuNagku pitirn'tu,
  yANark kOgkin avir mukai eLLi,             
  25
  pUN akattu oTugkiya vem mulai; mulai ena,
  vaN kOL peNNai vaLartta n'ugkin
  in cERu ikutarum eyiRRin; eyiRu ena,
  kullai am puRavil kuvi mukai avizn'ta
  mullai cAnRa kaRpin; mel iyal;               
  30
  maTa mAn n'Okkin vAL n'utal viRaliyar
  n'aTai melin'tu acaiiya n'al men cIRaTi
  kallA iLaiyar mellat taivara,
  pon vArn'tanna puri aTagku n'arampin
  in kural cIRiyAz iTavayin tazIi,               
  35
  n'aivaLam pazun'iya n'ayam teri pAlai
  kai val pANmakan kaTan aRin'tu iyakka,
  iyagkA vaiyattu vaLLiyOr n'acaii,
  tuni kUr evvamoTu tuyar ARRuppaTuppa,
  munivu ikan'tirun'ta mutu vAy iravala!              
  40

   

  vajci mAn'akarin ciRappu


  kozu mIn kuRaiya otugki, vaL itazk
  kazun'Ir mEyn'ta kaya vAy erumai
  paig kaRi n'ivan'ta palavin n'Izal,
  majcaL mel ilai mayirp puRam taivara,
  viLaiyA iLag kaL n'ARa, melkupu peyarA,            
  45
  kuLavip paLLip pAyal koLLum
  kuTa pulam kAvalar marumAn onnAr
  vaTa pula imayattu, vAgku vil poRitta
  ezu uRaz tiNi tOL, iyal tErk kuTTuvan
  varu punal vAyil vajciyum vaRitE: atAanRu,          
  50

   

  tamiz n'ilai peRRa maturaiyin mANpu


  n'aRavu vAy uRaikkum n'Aku mutir n'uNavattu
  aRai vAyk kuRun' tuNi ayil uLi poruta
  kai punai ceppam kaTain'ta mArpin,
  cey pUg kaNNi cevimutal tirutti,
  n'On pakaTTu umaNar ozukaiyoTu van'ta            
  55
  makAar anna man'ti, maTavOr
  n'akAar anna, n'aLi n'Ir muttam
  vAL vAy erun'tin vayiRRakattu aTakki,
  tOL puRam maRaikkum, n'al kUr n'ucuppin,
  uLar iyal aimpAl umaTTiyar InRa              
  60
  kiLar pUN putalvaroTu kilukili ATum
  tattu n'Ir varaippin koRkaik kOmAn;
  ten pulam kAvalar marumAn; onnAr
  maN mARu koNTa, mAlai veN kuTai,
  kaN Ar kaNNi, kaTun' tErc ceziyan;            
  65
  tamiz n'ilaipeRRa, tAgku aru marapin
  makiz n'anai, maRukin maturaiyum vaRitE; atAanRu,

   

  uRan'taiyin ciRappu


  n'aRu n'Irp poykai aTaikarai n'ivan'ta
  tuRu n'Irk kaTampin tuNai Ar kOtai,
  Ovattu anna uNtuRai marugkil              
  70
  kOvattu anna kogku cErpu uRaittalin,
  varu mulai anna vaN mukai uTain'tu,
  tiru mukam avizn'ta teyvat tAmarai,
  Acu il agkai arakkut tOyn'tanna
  cEyitaz potin'ta cem pon koTTai,            
  75
  Ema in tuNai tazIi, iRaku uLarn'tu,
  kAmaru tumpi kAmaram ceppum
  taN paNai tazIiya taLarA irukkaik
  kuNa pulam kAvalar marumAn onnAr
  Ogku eyil katavam urumuc cuval coRiyum
  80
  tUgku eyil eRin'ta toTi viLagku taTakkai,
  n'ATA n'al icai, n'al tErc cempiyan
  OTAp pUTkai uRan'taiyum vaRitE: atAanRu,

   

  Ezu vaLLalkaLin ciRappu


  vAnam vAytta vaLa malaik kavA an
  kAna majjaikkuk kaligkam n'alkiya              
  85
  arun' tiRal aNagkin Aviyar perumakan,
  perug kal n'ATan, pEkanum; curumpu uNa
  n'aRu vI uRaikkum n'Aka n'eTu vazic
  ciRu vI mullaikkup perun' tEr n'alkiya,
  piRagku veL aruvi vIzum cAral               
  90
  paRampin kOmAn, pAriyum; kaRagku maNi
  vAl uLaip puraviyoTu vaiyakam, maruLa,
  Ira n'al mozi, iravalarkku In'ta,
  azal tikazn'tu imaikkum ajcu varu n'eTu vEl,
  kazal toTit taTak kai, kAriyum; n'izal tikaz           
  95
  n'Ilam, n'Akam n'alkiya, kaligkam
  Al amar celvaRku amarn'tanan koTutta,
  cAvam tAgkiya cAn'tu pular tiNi tOL,
  Arva n'an mozi, Ayum; mAl varaik
  kamaz pUj cAral kaviniya n'elli                      
  100
  amiztu viLai tIm kani auvaikku In'ta,
  uravuc cinam kanalum oLi tikaz n'eTuvEl,
  aravak kaTal tAnai, atikanum; karavAtu,
  n'aTTOr uvappa, n'aTaip parikAram
  muTTAtu koTutta, munai viLagku taTak kai,
  105
  tuLi mazai poziyum vaLi tujcu n'eTug kOTTu
  n'aLi malai n'ATan, n'aLLiyum; n'aLi cinai
  n'aRum pOtu kajaliya n'Aku mutir n'Akattuk
  kuRum poRai, n'al n'ATu kOTiyarkku In'ta,
  kArik kutiraik kAriyoTu malain'ta                      
  110
  Orik kutirai, Oriyum; ena Agku,
  ezu camam kaTan'ta ezu uRaz tiNi tOL
  ezuvar pUNTa Ikaic cen' n'ukam,

   

  n'alliyakkOTanin talaimaic ciRappu


  viri kaTal vEli viyalakam viLagka,
  oru tAn tAgkiya uranuTai n'On tAL
  115
  n'aRu vI n'Akamum akilum Aramum
  tuRai ATu makaLirkkut tOL puNai Akiya
  poru punal tarUum, pOkku aru marapin,
  tol mA ilagkaik karuvoTu peyariya
  n'al mA ilagkai mannaruLLum,                  
  120
  maRu inRi viLagkiya vaTu il vAy vAL,
  uRu pulit tuppin, Oviyar perumakan
  kaLiRRut tazumpu irun'ta kazal tayagku tirun'tu aTi,
  piTik kaNam citaRum peyal mazait taTak kai,
  pal iyak kOTiyar puravalan pEr icai
  125
  n'alliyakkOTanai n'ayan'ta koLkaiyoTu,

   

  puravalaniTam paricupeRac cenRa vitam


  tAgku aru marapin tannum, tan'tai
  vAn poru n'eTu varai vaLanum, pATi,
  mun n'AL cenRanam Aka

   

  varuttam pOkkiya vaNmaic ciRappu


                        in' n'AL,
  tiRavAk kaNNa cAy cevik kuruLai             
  130
  kaRavAp pAl mulai kavartal n'OnAtu,
  puniRRu n'Ay kuraikkum pullen aTTil
  kAz cOr, mutu cuvark kaNac cital aritta,
  pUzi pUtta puzal kALAmpi:
  olku paci uzan'ta oTugku n'uN marugkul,            
  135
  vaLaik kai, kiNai makaL vaL ukirk kuRaitta
  kuppai vELai uppu ili ven'tatai,
  maTavOr kATci n'ANi, kaTai aTaittu,
  irum pEr okkaloTu orugku uTan micaiyum
  azi paci varuttam vITa; pozi kavuL,              
  140
  taRukaN pUTkai, tayagku maNi marugkin,
  ciRu kaN yAnaiyoTu perun' tEr eyti;
  yAm avaN n'inRum varutum.

   

  eyiRpaTTinattil kiTaikkum poruLkaL


                             n'Iyirum,
  ivaN n'ayan'tu irun'ta irum pEr okkal
  cemmal uLLamoTu, celkuvir Ayin,            
  145
  alai n'Irt tAzai annam pUppavum,
  talai n'AL cerun'ti tamaniyam maruTTavum,
  kaTujcUl muNTakam katir maNi kazAalavum,
  n'eTug kAl punnai n'ittilam vaippavum,
  kAnal veN maNal kaTal ulAy n'imirtara,           
  150
  pATal cAnRa n'eytal n'eTu vazi,
  maNi n'Ir vaippu, matiloTu peyariya,
  pani n'Irp paTuvin, paTTinam paTarin
  Ogku n'ilai oTTakam tuyil maTin'tanna
  vIgkutirai koNarn'ta virai mara viRakin            
  155
  karum pukaic cen' tI mATTi, perun' tOL,
  mati EkkaRUum mAcu aRu tiru mukattu,
  n'uti vEl n'Okkin, n'uLaimakaL aritta
  pazam paTu tERal paratavar maTuppa,
  kiLai malarp paTappaik kiTagkil kOmAn,           
  160
  taLai aviz teriyal takaiyOR pATi,
  aRal kuzal pANi tUgkiyavaroTu,
  vaRal kuzal cUTTin, vayin vayin peRukuvir:

   

  vElUr vaLamum eyinar virun'tum


  pain' n'anai avarai pavazam kOppavum,
  karu n'anaik kAyAk kaNa mayil avizavum,           
  165
  kozug koTi mucuNTai koTTam koLLavum,
  cezug kulaik kAn'taL kai viral pUppavum,
  kollai n'eTu vazik kOpam Uravum,
  mullai cAnRa mullai am puRavin,
  viTar kAl aruvi viyal malai mUzkic              
  170
  cuTar kAlmARiya cevvi n'Okki,
  tiRal vEl n'utiyin pUtta kENi,
  viRal vEl venRi, vElUr eytin
  uRu veyiRku ulaiiya uruppu avir kurampai
  eyiRRiyar aTTa in puLi vej cORu,             
  175
  tEmA mEnic cil vaLai AyamoTu
  AmAn cUTTina amaivarap peRukuvir.

   

  AmUr vaLamum uzavar virun'tum


  n'aRum pUg kOtai toTutta n'AL cinaik
  kuRug kAl kAjcik kompar ERi,
  n'ilai arug kuTTam n'Okki, n'eTitu irun'tu,           
  180
  pulavuk kayal eTutta pon vAy maNic ciral
  vaL ukir kizitta vaTu Az pAcaTai,
  muL arait tAmarai mukiz viri n'ALpOtu
  kogku kavar n'Ilac ceg kaN cEval
  mati cEr aravin mAnat tOnRum               
  185
  marutam cAnRa marutat taN paNai,
  an'taNar arukA, arug kaTi viyal n'akar,
  am taN kiTagkin, avan AmUr eytin
  valam paTa n'aTakkum vali puNar eruttin
  uran kezu n'On pakaTTu uzavar tagkai,            
  190
  piTik kai anna pinnu vIz ciRupuRattut
  toTik kai makaTUu, maka muRai taTuppa,
  irug kAz ulakkai irumpu mukam tEytta
  avaippu mAN arici amalai veN cORu,
  kavait tAL alavan kalavaiyoTu peRukuvir.          
  195

   

  n'alliyak kOTanin mUtUr aNmaiyatu enRu aRivittal


  eri maRin'tanna n'Avin, ilagku eyiRRu,
  karu maRik kAtin, kavai aTip pEymakaL
  n'iNan uNTu ciritta tORRam pOla,
  piNan ukaittuc civan'ta pEr ukir, paNait tAL,
  aNNal yAnai aruvi tukaL avippa,            
  200
  n'IRu aTagku teruvin avan cARu ayar mUtUr
  cEyttum anRu; ciRitu n'aNiyatuvE.

   

  vAyilin ciRappu


  porun'arkku Ayinum, pulavarkku Ayinum,
  aru maRai n'Avin an'taNarkku Ayinum,
  kaTavuL mAl varai kaN viTuttanna,             
  205
  aTaiyA vAyil avan arug kaTai kuRuki

   

  n'alliyakkOTan avaiyil vIRRirukkum kATci


  avan kuNagkaLum avaRRai EttuvOrum


  ceyn'n'anRi aRitalum, ciRRinam inmaiyum,
  in mukam uTaimaiyum, iniyan Atalum,
  ceRin'tu viLagku ciRappin aRin'tOr Etta;
  ajcinarkku aLittalum, vej cinam inmaiyum,
  210
  AN aNi pukutalum, azipaTai tAgkalum,
  vAL mIk kURRattu vayavar Etta;
  karutiyatu muTittalum, kAmuRap paTutalum,
  oru vazip paTAmaiyum, OTiyatu uNartalum,
  ari Er uNkaN arivaiyar Etta;              
  215
  aRivu maTam paTutalum, aRivu n'anku uTaimaiyum,
  varicai aRitalum, varaiyAtu koTuttalum,
  paricil vAzkkaip paricilar Etta;
  pal mIn n'aTuvaN pAl mati pOla,
  in n'akai AyamoTu irun'tOR kuRuki             
  220

   

  yAz vAcittu, aracanaip pukazn'tu pATutal


  paig kaN Ukam pAmpu piTittanna,
  am kOTTuc ceRin'ta avizn'tu vIgku tivavin;
  maNi n'iraittanna vanappin; vAy amaittu,
  vayiRu cErpu ozukiya vakai amai akaLattu,
  kAnak kumizin kani n'iRam kaTuppa,              
  225
  pukaz vinaip polin'ta paccaiyoTu; tEm peytu,
  amiztu potin'tu iliRRum, aTagku puri n'arampin;
  pATu tuRai muRRiya payan teri kELvik
  kUTu koL in iyam kural kural Aka,
  n'Ul n'eRi marapin, paNNi, 'AnAtu,             
  230
  mutuvOrkku mukiztta kaiyinai' enavum,
  'iLaiyOrkku malarn'ta mArpinai' enavum
  'ErOrkku n'izanRa kOlinai' enavum
  'tErOrkku azanRa vElinai' enavum
  n'I cila moziyA aLavai                  
  235

   

  pANar mutaliyOrkku avan uNTi mutaliyana koTuttal


                     mAcu il,
  kAmpu colittanna aRuvai uTIi,
  pAmpu vekuNTanna tERal n'alki,
  kA eriyUTTiya kavar kaNait tUNip
  pU viri kaccaip pukazOn tanmun,
  panivarai mArpan, payan'ta n'uN poruL             
  240
  panuvalin vazAap pal vERu aTicil,
  vAL n'iRa vicumpin kOLmIn cUzn'ta
  iLag katir jAyiRu eLLum tORRattu
  viLagku poRkalattil virumpuvana pENi,
  AnA viruppin, tAn n'inRu UTTi,             
  245

   

  n'alliyakkOTan aLikkum paricil


  tiRal cAl venRiyoTu tevvup pulam akaRRi,
  viRal vEl mannar man eyil murukki,
  n'ayavar, pANar, punkaN tIrttapin,
  vayavar tan'ta vAn kEz n'itiyamoTu;
  paruva vAnattup pARkatir parappi                
  250
  uruva vAn mati UrkoNTAgku,
  kUr uLi poruta vaTu Az n'On kuRaTTu
  Aram cUzn'ta ayil vAy n'EmiyoTu,
  citar n'anai murukkin cEN Ogku n'eTuj cinait
  tatar piNi avizn'ta tORRam pOla,             
  255
  uL arakku eRin'ta urukkuRu pOrvai,
  karun' tozil vinaijar kaivinai muRRi,
  Urn'tu peyar peRRa ezil n'aTaip pAkaroTu;
  mA celavu ozikkum matanuTai n'On tAL
  vAL mukap pANTil valavanoTu; tarIi,            
  260
  anRE viTukkum, avan paricil

   

  n'alliyakkOTanatu pukazum paNpum


                            men tOL,
  tukil aNi alkul, tuLagku iyal makaLir
  akil uNa viritta am men kUn'talin,
  maNi mayil kalApam majcu iTaip parappi,
  tuNi mazai tavazum tuyal kazai n'eTug kOTTu,         
  265
  eRin'tu urum iRan'ta ERRu aruj cenni,
  kuRijcik kOmAn, koy taLirk kaNNi,
  cel icai n'ilaiiya paNpin,
  n'alliyakkOTanai n'ayan'tanir celinE.


  oymAn n'ATTu n'alliyakkOTanai iTaikkazi n'ATTu
  n'allUr n'attattanAr pATiyatu.


  ciRupAN ARRuppaTai muRRum

   

  tanip pATalkaL


  aNi izaiyArkku Ar aNagku Aki, maRRu an' n'Oy
  taNi marun'tum tAmE Am enpa-maNi miTai pUN
  immen muzavin eyiRpaTTina n'ATan
  cemmal cilai poruta tOL.                
  1

  n'eTu varaic can'tanam n'ejcam kuLirppap
  paTum, aTum pAmpu Er marugkul-iTu koTi
  OTiya mArpan uyar n'alliyakkOTan
  cUTiya kaNNi cuTum.                    
  2

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:09:36(இந்திய நேரம்)