தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Pathupattu

 • maturaik kAjci
  (talaiyAlagkAnattuc ceru venRa pANTiyan n'eTujceziyanai mAgkuTi marutanAr pATiyatu)

   

  iyaRkai vaLam

  Ogkutirai viyan parappin
  oli mun'n'Ir varampu Aka,
  tEn tUgkum uyar cimaiya
  malai n'ARiya viyal jAlattu,
  vala mAtirattAn vaLi koTpa,                 
  5
  viyal n'ALmIn n'eRi ozuka,
  pakal ceyyum cej jAyiRum
  iravuc ceyyum veN tigkaLum,
  mai tIrn'tu kiLarn'tu viLagka,
  mazai tozil utava, mAtiram kozukka,              
  10
  toTuppin Ayiram vittiyatu viLaiya,
  n'ilanum maranum payan etirpu n'an'ta,
   

  ceyaRkaic cezippu n'ilai


  n'Oy ikan'tu n'Okku viLagka;
  mE taka, mikap polin'ta
  Ogku n'ilai vayak kaLiRu;                 
  15
  kaNTu taNTAk kaTku inpattu,
  uNTu taNTA miku vaLattAn,
  uyar pUrima vizut teruvil,
  poy aRiyA, vAymoziyAl
  pukaz n'iRain'ta, n'al mAn'taroTu               
  20
  n'al Uzi aTip paTara,
  pal veLLam mIkkURa,
  ulakam ANTa uyarn'tOr maruka!

   

  akattiyarin vazivan'ta cAnROn


  piNak kOTTa kaLiRRuk kuzumpin
  n'iNam vAyp peyta pEy makaLir              
  25
  iNai oli imiz tuNagkaic cIrp
  piNai yUpam ezun'tu ATa,
  ajcu van'ta pOrkkaLattAn,
  AN talai aNagku aTuppin,
  vaya vEn'tar oN kuruti                 
  30
  cinat tIyin peyarpu pogka,
  teRal arug kaTun' tuppin,
  viRal viLagkiya vizuc cUrppin,
  toTit tOL kai tuTuppu Aka
  ATuRRa Un cORu,                  
  35
  n'eRi aRin'ta kaTi vAluvan
  aTi otugkip pin peyarAp
  paTaiyOrkku muruku ayara,
  amar kaTakkum viyan tAnai
  tennavan peyariya tun arun' tuppin            
  40
  toL mutu kaTavuL pinnar mEya,
  varait tAz aruvip poruppin porun'a!
   

  vaTimpalampa n'inRa pANTiyanin vazittOnRal


  n'Al vakaip paTaikaLin valimai

  vizuc cUziya, viLagku OTaiya,
  kaTuj cinatta, kamaz kaTAattu
  aLaRu paTTa n'aRuj cenniya,                
  45
  varai maruLum uyar tOnRala,
  vinai n'avinRa pEr yAnai
  cinam ciRan'tu kaLan uzakkavum;
  mA eTutta mali kurUut tukaL
  akal vAnattu veyil karappavum;              
  50
  vAm pariya kaTun' tiN tEr
  kARRu ennak kaTitu koTpavum;
  vAL miku maRa main'tar
  tOL muRaiyAn vIRu muRRavum;
   

  n'eTiyOnin pOrt tiRamai


  iru peru vEn'taroTu vELir cAyap
  55
  porutu, avaraic ceru venRum,
  ilagku aruviya varai n'In'ti,
  curam pOzn'ta ikal ARRal,
  uyarn'tu Ogkiya vizuc ciRappin,
  n'ilam tan'ta pEr utavi,                 
  60
  polan' tAr mArpin, n'eTiyOn umpal!

   

  mannar mannanAka viLagkiya perumai


  maram tinnUu varai utirkkum
  n'arai urumin ERu anaiyai;
  arug kuzu miLai, kuNTu kiTagkin,
  uyarn'tu Ogkiya n'iraip putavin,              

  65

  n'eTu matil, n'irai jAyil,
  ampu umiz, ayil, aruppam
  taNTAtu talaic cenRu,
  koNTu n'Igkiya vizuc ciRappin
  ten kumari vaTa perugkal                
  70
  kuNa kuTa kaTalA ellait
  tonRu mozin'tu tozil kETpa,
  veRRamoTu veRuttu ozukiya
  koRRavartam kOn Akuvai;

   

  kaTalvaLam mikun'ta cAliyUraik koNTa veRRi


  vAn iyain'ta iru mun'n'Irp               
  75
  pEem n'ilaiiya irum pauvattu,
  koTum puNari vilagku pOza,
  kaTug kAloTu, karai cEra,
  n'eTug koTi micai, itai eTuttu,
  in icaiya muracam muzagka,               
  80
  pon malin'ta vizup paNTam
  n'ATu Ara n'anku izitarum,
  ATu iyal peru n'AvAy,
  mazai muRRiya malai puraiyat
  tuRai muRRiya tuLagku irukkai,             
  85
  teN kaTal kuNTu akazi,
  cIr cAnRa uyar n'ellin
  Ur koNTa uyar koRRava!


  kuravai oliyum piRa OcaikaLum malin'ta Ura


  n'Irt tevvum n'irait tozuvar
  pATu cilampum icai, ERRat               
  90
  tOTu vazagkum akal Ampiyin,
  kayan, akaiya vayal n'iRaikkum,
  men toTai van kizAar,
  atari koLpavar pakaTu pUN teL maNi,
  irum puL Oppum icaiyE enRum,             
  95
  maNip pU muNTakattu maNal mali kAnal
  paratavar makaLir kuravaiyoTu olippa,

   

  porun'arkku yAnai mutaliya paricukaLaip pANTiyan koTuttal


  oru cAr, vizavu n'inRa viyal AgkaN
  muzavut tOL muraN porun'arkku,
  uru kezu peruj ciRappin               
  100
  iru peyarp pEr AyamoTu
  ilagku maruppin kaLiRu koTuttum,
  polan' tAmaraip pUc cUTTiyum,
  n'alam cAnRa kalam citaRum
  pal kuTTuvar vel kOvE!               
  105

   

  mutuveLLilai ennum Urin ciRappu


  kal kAyum kaTu vEniloTu
  iru vAnam peyal oLippinum,
  varum vaikal mIn piRazinum,
  veLLam mARAtu viLaiyuL peruka,
  n'ellin Otai, arin'ar kampalai,            
  110
  puL imizn'tu olikkum icaiyE, enRum
  calam pukanRu cuRavuk kalitta
  pulavu n'Ir viyan pauvattu,
  n'ilavuk kAnal muzavut tAzaik
  kuLirp potumpar n'aLit tUval,            
  115
  n'irai timil vETTuvar karai cEr kampalai,
  irug kazic ceRuvin veL uppup pakarn'aroTu,
  oli OvAk kali yANar
  mutuveLLilai
   

  mutuveLLilaiyAr Eval kETpa,
  talaiyAlagkAnattil pakaivarkaLai venRamai


                         mIkkURum,
  viyal mEval vizuc celvattu,            
  120
  iru vakaiyAn, icai cAnRa,
  ciRukuTip perun' tozuvar,
  kuTi kezIiya n'Al n'ilavaroTu,
  tonRu mozin'tu, tozil kETpa
  kAl ennak kaTitu urAay,            
  125
  n'ATu keTa eri parappi,
  AlagkAnattu ajcuvara iRuttu,
  aracu paTa amar uzakki,
  muracu koNTu kaLam vETTa
  aTu tiRal uyar pukaz vEn'tE!           
  130

   

  koRkaikkut talaivan


  n'aTTavar kuTi uyarkkuvai;
  ceRRavar aracu peyarkkuvai;
  pEr ulakattu mEen' tOnRic
  cIruTaiya vizuc ciRappin,
  viLain'tu mutirn'ta vizu muttin,         
  135
  ilagku vaLai, iruj cEri,
  kaL koNTik kuTip pAkkattu,
  n'al koRkaiyOr n'acaip porun'a!

   

  ceziyan paratavarai venRamai


  ceRRa tevvar kalagkat talaiccenRu,
  ajcu varat taTkum aNagkuTait tuppin,      
  140
  kOz Uun kuRaik kozu valci,
  pulavu vil, poli kUvai,
  onRu mozi, oli iruppin,
  ten paratavar pOr ERE!

   

  pakaivaratu n'ATTaik kaikkoNTa veRRi


  ariya ellAm eLitinin koNTu,         
  145
  uriya ellAm OmpAtu vIci,
  n'ani pukanRu uRaitum ennAtu, ERRu ezun'tu,
  pani vAr cimaiyak kAnam pOki,
  aka n'ATu pukku, avar aruppam vauvi,
  yANTu pala kaziya vENTu pulattu iRuttu,       
  150
  mEmpaTa marIiya vel pOrk kurucil!

   

  pakaivar tEcam pAzpaTTa n'ilai


  uRu ceRun'ar pulam pukku, avar
  kaTi kAvin n'ilai tolaicci,
  izipu aRiyAp perun' taN paNai          
  kurUuk koTiya eri mEya,
  155
  n'ATu enum pEr kATu Aka,
  A cEn'ta vazi mA cEppa,
  Ur irun'ta vazi pAz Aka,
  ilagku vaLai maTa magkaiyar           
  tuNagkai am cIrt tazUu maRappa,
  160
  avai irun'ta perum potiyil,
  kavai aTik kaTu n'Okkattup
  pEymakaLir peyarpu ATa,
  aNagku vazagkum akal AgkaN         
  n'ilattu ARRum kuzUup putavin,
  165
  aran'taip peNTir inain'tanar akava,
  kozum patiya kuTi tEmpic
  cezug kELir n'izal cEra,
  n'eTu n'akar vIzn'ta kari kutirp paLLik         
  kuTumik kUkai kurAloTu murala,
  170
  kazun'Ir polin'ta kaN akan poykai,
  kaLiRu mAy cerun'tiyoTu kaNpu amanRu, Urtara,
  n'al Er n'aTan'ta n'acai cAl viLai vayal
  pal mayirp piNavoTu kEzal ukaLa,         
  vAzAmaiyin vazi tavak keTTu,
  175
  pAz Ayina, n'in pakaivar tEem.

   

  pakaivarai aTakki, avarai aRan'eRiyil n'iRuttutal


  ezAat tOL imiz muzakkin,
  mAat tAL, uyar maruppin,
  kaTuj cinatta kaLiRu parappi           
  viri kaTal viyan tAnaiyoTu
  180
  muruku uRazap pakaittalaic cenRu,
  akal vicumpin Arppu imiza,
  peyal uRazak kaNai citaRi,
  pala puravi n'IRu ukaippa,             
  vaLai n'arala, vayir Arppa,
  185
  pITu aziyak kaTan'tu aTTu, avar
  n'ATu aziya eyil vauvi,
  cuRRamoTu tU aRuttalin,
  ceRRa tevvar n'in vazi n'aTappa,           
  viyan kaN mutu pozil maNTilam muRRi,
  190
  araciyal pizaiyAtu aRa n'eRi kATTi,
  periyOr cenRa aTi vazip pizaiyAtu,
  kuTamutal tOnRiya tonRu tozu piRaiyin
  vazi vazic ciRakka, n'in valam paTu koRRam!        
  kuNamutal tOnRiya Ar iruL matiyin
  195
  tEyvana keTuka, n'in tevvar Akkam!

   

  ceziyanai vAztti, avanukku n'ilaiyAmaiyai aRivuRuttat toTagkutala


  uyar n'ilai ulakam amiztoTu peRinum,
  poy cEN n'Igkiya vAy n'aTpinaiyE;
  muzagku kaTal ENi malar talai ulakamoTu       
  uyarn'ta tEettu vizumiyOr varinum,
  200
  pakaivarkku ajcip paNin'tu ozukalaiyE;
  ten pula marugkin viNTu n'iRaiya
  vANan vaitta vizu n'iti peRinum,
  pazi n'amakku ezuka ennAy, vizu n'iti         
  Ital uLLamoTu icai vETkuvaiyE;
  205
  annAy! n'innoTu, munnilai, evanO?
  kon onRu kiLakkuval, aTu pOr aNNal!
  kETTicin vAzi! keTuka n'in avalam!
  keTAtu n'ilaiiyar, n'in cEN viLagku n'al icai!    

   

  ulakaic ciRappuRa ANTu maRain'tOr palar enal


  tavAp perukkattu aRA yANar,
  210
  azittu AnAk kozun' tiRRi
  izittu, AnAp pala conRi,
  uNTu, AnAk kUr n'aRavin
  tinRu, AnA ina vaikal           
  n'ilan eTukkallA oN pal veRukkaip
  215
  payan aRavu aRiyA vaLam kezu tiru n'akar
  n'arampin muralum n'ayam varu muraRci
  viRaliyar vaRug kaik kuRun' toTi ceRippa
  pANar uvappak kaLiRu pala tarIi,         
  kalan'tOr uvappa eyil pala kaTaii,
  220
  maRam kalagkat talaic cenRu,
  vAL uzan'tu, atan tAL vAztti,
  n'AL INTiya n'al akavarkkut
  tErOTu mA citaRi,               
  cUTuRRa cuTarp pUvin,
  225
  pATu pularn'ta n'aRuj cAn'tin,
  vizumiya periyOr cuRRam Aka,
  kaLLin irum paikkalam cela uNTu,
  paNin'tOr tEem tam vazi n'aTappa,          
  paNiyAr tEem paNittut tiRai koNmAr,
  230
  parun'tu paRakkallAp pArval pAcaRaip
  paTu kaN muracam kAlai iyampa,
  veTi paTak kaTan'tu, vENTu pulattu iRutta,
  paNai kezu perun' tiRal, pal vEl mannar,
  karai porutu iragkum, kanai iru mun'n'Irt
  235
  tirai iTu maNalinum palarE, urai cela
  malar talai ulakam ANTu, kazin'tOrE!

   

  maruta n'ila vaLappam


  valaijar iyalpu


  atanAl, kuNa kaTal koNTu kuTa kaTal muRRi,
  iravum ellaiyum viLivu iTan aRiyAtu, 
  avalum micaiyum n'Ir tiraLpu INTi,
  240
  kavalai am kuzumpin aruvi olippa,
  kazai vaLar cAral, kaLiRRinam n'aTugka,
  varai mutal iragkum ERoTu vAn jemirn'tu,
  citaral perum peyal ciRattalin, tAgkAtu,
  kuNa kaTaRku ivartarum kurUup punal, un'ti
  245
  n'ivan'tu cel n'Ittam kuLam koLac cARRi,
  kaLiRu mAykkum katirk kazani;
  oLiRu ilajci; aTai n'ivan'ta
  muL tALa cuTart tAmarai,              
  kaL kamazum n'aRu n'eytal,
  250
  vaL itaz aviz n'Ilam,
  mel ilai ari AmpaloTu,
  vaNTu iRaikoNTa kamaz pUm poykai;
  kampuL cEval in tuyil iriya,            
  vaLLai n'Ikki, vaya mIn mukan'tu,
  255
  koLLai cARRiya koTu muTi valaijar
  vEzap pazanattu n'UzilATTu,
  karumpin en'tiram, kaTpin, Otai

   

  maruta n'ilattil ezum paRpala OcaikaL


  aLLal tagkiya pakaTu uRu vizumam           
  kaL Ar kaLamar peyarkkum ArppE,
  260
  olin'ta pakanRai viLain'ta kazani
  van kai vinaijar aripaRai, in kural
  taLi mazai poziyum taN paragkunRil
  kali koL cummai, oli koL Ayam           
  tatain'ta kOtai tAroTu poliyap
  265
  puNarn'tu uTan ATum icaiyE; anaittum,
  akal iru vAnattu imizn'tu, initu icaippa,
  kuruku n'arala, manai marattAn
  mIn cIvum pAN cEriyoTu,             
  marutam cAnRa taN paNai cuRRi, oru cAr
  270

   

  mullai n'ilak kATcikaL


  ciRu tinai koyya, kavvai kaRuppa,
  karug kAl varakin irug kural pulara,
  Azn'ta kuzumpil tiru maNi kiLara,
  ezun'ta kaTaRRil n'an pon kozippa          
  perug kavin peRRa ciRu talai n'auvi
  275
  maTak kaN piNaiyoTu maRukuvana ukaLa,
  cuTarp pUg konRai tAaya n'Izal,
  pAayanna pARai aNin'tu,
  n'Ilattu anna paim payir micai toRum    
  veLLi anna oL vI utirn'tu,
  280
  curi mukiz mucuNTaiyoTu mullai, tAay,
  maNi maruL n'eytal, uRaza, kAmar
  tuNi n'Ir mel aval, toyyiloTu malara,
  vallOn taiiya veRikkaLam kaTuppa,         
  mullai cAnRa puRavu aNin'tu, oru cAr
  285

   

  kuRijci n'ilattin iyaRkai vaLam


  n'aRug kAz konRu, kOTTin vittiya
  kuRug katirt tOrai, n'eTug kAl aiyavi,
  aivana veNNeloTu aril koLpu n'ITi;
  ijci, majcaL, paig kaRi, piRavum,           
  pal vERu tAramoTu, kalkattu INTi
  290
  tinai viLai cAral kiLi kaTi pUcal,
  maNip pU avaraik kurUut taLir mEyum
  AmA kaTiyum kAnavar pUcal,
  cENOn akazn'ta maTi vAyp payampin         
  vIz mukak kEzal aTTa pUcal,
  295
  karug kAl vEgkai iruj cinaip pogkar
  n'aRum pUk koyyum pUcal, irug kEz
  ERu aTu vayap pulip pUcaloTu, anaittum,
  ilagku veL aruviyoTu cilampakattu iraTTa,      
  karug kAl kuRijci cAnRa veRpu aNin'tu,
  300
  arug kaTi mA malai tazIi, oru cAr

   

  pAlai n'ila iyalpu


  iru vetirp pain' tURu kUr eri n'aippa,
  n'izatta yAnai mEy pulam paTara,
  kalitta iyavar iyam toTTanna,           
  kaN viTupu uTaiyUut taTTai kavin azin'tu,
  305
  aruvi AnRa aNi il mA malai,
  vai kaNTanna pul muLi am kATTu,
  kamaj cUz kOTai viTarakam mukan'tu,
  kAl uRu kaTalin olikkum cummai;          
  ilai vEy kurampai uzai ataL paLLi,
  310
  uvalaik kaNNi, van col iLaijar
  cilaiyuTaik kaiyar kavalai kAppa;
  n'izal uru izan'ta vEnil kunRattu,
  pAlai cAnRa, curam cErn'tu, oru cAr          

   

  n'eytal n'ila iyalpu


  muzagku kaTal tan'ta viLagku katir muttam,
  315
  aram pOzn'tu aRutta kaN n'Er ilagku vaLai,
  paratar tan'ta pal vERu kUlam,
  irug kazic ceRuvin, tIm puLi, veL uppu,
  paran'tu Ogku varaippin van kait timilar   
  kozu mIn kuRaiiya tuTik kaN tuNiyal,
  320
  vizumiya n'AvAy perun'Ir Occun'ar
  n'anan' talait tEettu n'al kalan uymmAr,
  puNarn'tu, uTan koNarn'ta puraviyoTu, anaittum,
  vaikaltORum vazivazic ciRappa,            
  n'eytal cAnRa vaLam pala payinRu, Agku,
  325
  aim pAl tiNaiyum kavini amai vara

   

  maturai mAn'akarin amaippum kATcikaLum


  pANTi n'ATTiRku n'aTuvaN amain'tu viLagkutal


  muzavu imizum, akal AgkaN,
  vizavu n'inRa viyal maRukin,
  tuNagkai, am tazUuvin, maNam kamaz cEri,       
  in kali yANar, kuzUup pala payinRu, Agku,
  330
  pATal cAnRa n'al n'ATTu n'aTuvaN

   

  perumpANar vAzum irukkai


  kalai tAya, uyar cimaiyattu,
  mayil akavum, mali pogkar,
  man'ti ATa, mA vicumpu ukan'tu             
  muzagku kAl poruta maram payil kAvin,
  335
  iyagku punal kozitta veN talaik kuvavu maNal
  kAn pozil tazIiya aTaikaraitORum,
  tAtu cUz kOgkin pU malar tAay,
  kOtaiyin ozukum viri n'Ir n'al varal,          
  avir aRal, vaiyait tuRai tuRai tORum
  340
  pal vERu pUt tiraL taNTalai cuRRi,
  azun'tupaTTirun'ta perumpAN irukkaiyum

   

  akaziyum matilum peRRu, mATagkaL Ogki n'iRRal


  n'ilanum vaLanum kaNTu amaikallA
  viLagku perun' tiruvin mAna viRal vEL         
  azumpil anna, n'ATu izan'tanarum,
  345
  kozum pal patiya kuTi izan'tanarum,
  tonRu kaRuttu uRaiyum tupput tara van'ta,
  aNNal yAnai, aTu pOr vEn'tar
  in icai muracam iTaip pulattu oziya,          
  pal mARu OTTi, peyar puRam peRRu,
  350
  maN uRa Azn'ta maNi n'Irk kiTagkin,
  viN uRa Ogkiya pal paTaip puricai,
  tol vali n'ilaiiya, aNagkuTai n'eTu n'ilai,
  n'ey paTak karin'ta tiN pOrk katavin,          
  mazai ATum malaiyin n'ivan'ta mATamoTu,
  355
  vaiyai anna vazakkuTai vAyil,
  vakai peRa ezun'tu vAnam mUzki,
  cilkARRu icaikkum pal puzai n'al il,
  yARu kiTan'tanna akal n'eTun' teruvil         

   

  pal vakaik koTikaL


  pal vERu kuzAattu icai ezun'tu olippa,
  360
  mA kAl eTutta mun'n'Ir pOla
  muzagku icai n'an paNai aRaivanar n'uvala,
  kayam kuTain'tanna iyam toTTu, imiz icai
  makizn'tOr ATum kali koL cummai,          
  Ovuk kaNTanna iru peru n'iyamattu,
  365
  cARu ayarn'tu eTutta uruvap pal koTi,
  vERu pal peyara Ar eyil koLak koLa,
  n'ALtORu eTutta n'alam peRu punai koTi,
  n'Ir olittanna n'ilavu vEl tAnaiyoTu         
  pulavup paTak konRu, miTai tOl OTTi,
  370
  pukaz ceytu eTutta viRal cAl n'an koTi,
  kaLLin kaLi n'avil koTiyoTu, n'an pala
  pal vERu kuzUuk koTi patAkai n'ilaii,
  peru varai marugkin aruviyin n'uTagka         

   

  n'Al vakaip paTaikaLin iyakkam


  panaimIn vazagkum vaLai mEy parappin,
  375
  vIgku piNi n'On kayiRu arIi, itai puTaiyU,
  kUmpu mutal murugka eRRi, kAyn'tu uTan
  kaTug kARRu eTuppa, kal porutu uraii,
  n'eTuj cuzip paTTa n'AvAy pOla,            
  iru talaip paNilam Arppa, cinam ciRan'tu,
  380
  kOlOrk konRu, mElOr vIci,
  men piNi van toTar pENAtu, kAz cAyttu,
  kan'tu n'Ittu uzitarum kaTAa yAnaiyum;
  am kaN mAl vicumpu putaiya, vaLi pOzn'tu,  
  oN katir jAyiRRu URu aLavAt tiritarum
  385
  ceg kAl annattuc cEval anna,
  kurUu mayirp puravi urAlin, pari n'imirn'tu,
  kAl enak kaTukkum kavin peRu tErum;
  koNTa kOlan koLkai n'aviRRalin,         
  aTipaTu maNTilattu Ati pOkiya,
  390
  koTi paTu cuvala viTu mayirp puraviyum;
  vEzattu anna veru varu celavin,
  kaL Ar kaLamar iruj ceru mayakkamum;
  ariyavum periyavum, varuvana peyartalin    

   

  n'ALagkATiyil pU mutaliya poruLkaLai viRRal


  tIm puzal valcik kazal kAl mazavar
  395
  pUn' talai muzavin n'On talai kaTuppa,
  piTakaip peyta kamaz n'aRum pUvinar,
  pala vakai viritta etir pUg kOtaiyar,
  palar tokupu iTitta tAtu uku cuNNattar,   
  takai cey tIm cERRu in n'Irp pacug kAy,
  400
  n'ITu koTi ilaiyinar, kOTu cuTu n'URRinar,
  iru talai van'ta pakai munai kaTuppa,
  in uyir ajci, innA veytu uyirttu,
  Egkuvanar irun'tu, avai n'Igkiya pinRai,     
  pal vERu paNNiyam tazIit tiri vilaijar,
  405
  malai purai mATattuk kozu n'izal iruttara

   

  mutu makaLir n'ukarporuLkaLai En'tit tirital


  irug kaTal vAn kOTu puraiya, vAruRRup
  perum pinniTTa vAl n'araik kUn'talar,
  n'annar n'alattar, tol mutu peNTir   
  cen' n'Irp pacum pon punain'ta pAvai
  410
  cel cuTarp pacu veyil tOnRiyanna
  ceyyar, ceyirtta n'Okkinar, maTak kaN,
  aiiya kaluzum mAmaiyar, vai eyiRRu
  vArn'ta, vAyar, vaNagku iRaip paNait tOL,   
  cOrn'tu ukuvanna vayakkuRu van'tikai,
  415
  toyyil poRitta cuNagku etir iLa mulai,
  mai ukkanna moy irug kUn'tal,
  mayil iyalOrum, maTa moziyOrum,
  kaii, mellitin otugki, kai eRin'tu,         
  kallA mAn'taroTu n'akuvanar tiLaippa,
  420
  puTai amai polin'ta vakai amai ceppil
  kAmar uruvin tAm vENTu paNNiyam
  kamaz n'aRum pUvoTu manaimanai maRuka

   

  tiruvizAk kATcikaL


  EzAm n'ALil tIrtta n'Iril ATutal


  mazai koLak kuRaiyAtu, punal puka mikAtu,         
  karai porutu iragkum mun'n'Ir pOla,
  425
  koLak koLak kuRaiyAtu, tarat tara mikAtu,
  kazun'Ir koNTa ezu n'AL an'ti,
  ATu tuvanRu vizavin, n'ATu ArttanRE
  mATam piRagkiya mali pukazk kUTal,           
  n'AL agkATi n'anan' talaik kampalai.
  430

   

  celvarkaL cellum n'ilai


  veyil katir mazugkiya paTar kUr jAyiRRuc
  cekkar anna, civan'tu n'uNagku uruvin,
  kaN porupu ukUum oN pUg kaligkam,
  pon punai vALoTu poliyak kaTTi,         
  tiN tErp pirampin puraLum tAnai,
  435
  kaccam tinRa kazal tayagku tirun'tu aTi,
  moympu iRan'tu tiritarum oru perun' teriyal,
  maNi toTarn'tanna oN pUg kOtai,
  aNi kiLar mArpin AramoTu aLaii,        
  kAl iyakku anna kataz pari kaTaii,
  440
  kAlOr kAppa, kAl enak kaziyum
  vAna vaN kai vaLam kezu celvar

   

  n'ilA muRRagkaLilirun'tu cEvikkum makaLir


  n'AL makiz irukkai kANmAr, pUNoTu
  teL arip pon cilampu olippa, oL azal        
  tA aRa viLagkiya Ay pon avir izai,
  445
  aNagku vIzvu anna, pUn' toTi makaLir,
  maNam kamaz n'ARRam teru uTan kamaza,
  oN kuzai tikazum oLi kezu tiru mukam
  tiN kAz ERRa viyal iru vilOtam,          
  teN kaTal tiraiyin, acaivaLi puTaippa,
  450
  n'irai n'ilai mATattu aramiyamtORum,
  mazai mAy matiyin, tOnRupu maRaiya

   

  kOyilkaLil an'ti vizA


  n'Irum n'ilanum tIyum vaLiyum
  mAka vicumpOTu ain'tu uTan iyaRRiya         
  mazu vAL n'eTiyOn talaivan Aka,
  455
  mAcu aRa viLagkiya yAkkaiyar, cUz cuTar
  vATAp pUvin, imaiyA n'ATTattu,
  n'ARRa uNavin, uru kezu periyOrkku,
  mARRu aru marapin uyar pali koTumAr,         
  an'ti vizavil tUriyam kaRagka
  460

   

  pauttap paLLi


  tiN katir matANi, oN kuRumAkkaLai,
  Ompinart tazIi, tAm puNarn'tu muyagki,
  tAtu aNi tAmaraip pOtu piTittAgku,
  tAmum avarum OrAgku viLagkak           
  kAmar kaviniya pEr iLam peNTir,
  465
  pUvinar, pukaiyinar, tozuvanar, paziccic
  ciRan'tu puRagkAkkum kaTavuL paLLiyum

   

  an'taNar paLLi


  ciRan'ta vEtam viLagkap pATi,
  vizuc cIr eytiya ozukkamoTu puNarn'tu,   
  n'ilam amar vaiyattu oru tAm Aki,
  470
  uyar n'ilai ulakam ivaN n'inRu eytum
  aRa n'eRi pizaiyA anpuTai n'ejcin,
  periyOr mEey, initin uRaiyum
  kunRu kuyinRanna an'taNar paLLiyum   
   

  amaNap paLLi


  vaNTu paTap pazun'iya tEn Ar tORRattup
  475
  pUvum pukaiyum cAvakar pazicca,
  cenRa kAlamum, varUum amayamum,
  inRu ivaN tOnRiya ozukkamoTu n'anku uNarn'tu,
  vAnamum n'ilanum tAm muzutu uNarum,        
  cAnRa koLkai, cAyA yAkkai,
  480
  AnRu aTagku aRijar ceRin'tanar, n'OnmAr,
  kal poLin'tanna iTTu vAyk karaNTaip
  pal puric cimili n'ARRi, n'alku vara,
  kayam kaNTanna vayagkuTai n'akarattu,         
  cempu iyanRanna cej cuvar punain'tu,
  485
  n'Okku vicai tavirppa mEkku uyarn'tu, Ogki,
  iRumpUtu cAnRa n'aRum pUj cEkkaiyum
  kunRu pala kuzIip polivana tOnRa;

   

  aRam kURu avaiyam


  accamum avalamum Arvamum n'Ikki,         
  ceRRamum uvakaiyum ceyyAtu kAttu,
  490
  jeman kOl anna cemmaittu Aki,
  ciRan'ta koLkai aRam kURu avaiyamum
   

  kAviti mAkkaL


  n'aRuj cAn'tu n'Iviya kEz kiLar akalattu,
  Avuti maNNi, avir tukil muTittu,        
  mA vicumpu vazagkum periyOr pOla,
  495
  n'anRum tItum kaNTu Ayn'tu aTakki,
  anpum aRanum oziyAtu kAttu,
  pazi orIi uyarn'tu, pAy pukaz n'iRain'ta
  cemmai cAnRa kAviti mAkkaLum         

   

  paNTagkaL viRkum vaNikar


  aRa n'eRi pizaiyAtu, ARRin ozuki,
  500
  kuRum pal kuzuvin kunRu kaNTanna
  parun'tu irun'tu ukakkum pal mAN n'al il,
  pal vERu paNTamOTu UN malin'tu kavini,
  malaiyavum, n'ilattavum, n'Iravum, piRavum,        
  pal vERu tiru maNi, muttamoTu, pon koNTu,
  505
  ciRan'ta tEettup paNNiyam pakarn'arum

   

  n'AR perug kuzu


  mazai ozukku aRAap pizaiyA viLaiyuL,
  pazaiyan, mOkUr avaiyakam viLagka,
  n'An mozik kOcar tOnRiyanna,        
  tAm mEen' tOnRiya n'AR perug kuzuvum
  510
   

  palvERu tozilALarkaLin kUTTam


  kOTu pOz kaTain'arum, tiru maNi kuyinarum,
  cUTuRu n'an pon cuTar izai punain'arum,
  ponnurai kANmarum, kaligkam pakarn'arum,
  cempu n'iRai koNmarum, vampu n'iRai muTin'arum,
  pUvum pukaiyum Ayum mAkkaLum,
  515
  ev vakaic ceytiyum uvamam kATTi,
  n'uNNitin uNarn'ta n'uzain'ta n'Okkin
  kaNNuL vinaijarum, piRarum, kUTi,
  teN tirai avir aRal kaTuppa, oN pal
  kuRiyavum n'eTiyavum maTi tarUu virittu,
  520
  ciRiyarum periyarum kammiyar kuzIi,
  n'Al vERu teruvinum, kAl uRa n'iRRara

   

  palarum kUTi n'iRRalAl uNTAkum AravAram


  koTum paRaik kOTiyar kaTumpu uTan vAzttum,
  taN kaTal n'ATan, oN pUg kOtai        
  peru n'AL irukkai, vizumiyOr kuzIi,
  525
  vizaivu koL kampalai kaTuppa

   

  uNavu vakaikaL


            palavuTan,
  cERum n'ARRamum palavin cuLaiyum,
  vERu paTak kaviniya tEm mAg kaniyum,
  pal vERu uruvin kAyum, pazanum,        
  koNTal vaLarppak koTi viTupu kavini,
  530
  men piNi avizn'ta kuRu muRi aTakum,
  amirtu iyanRanna tIm cERRuk kaTikaiyum,
  pukaz paTap paNNiya pEr Un cORum,
  kIz cela vIzn'ta kizagkoTu, piRavum,       
  in cORu tarun'ar pal vayin n'ukara
  535

   

  an'tik kaTaiyil ezum Ocai mikuti


  vAl itai eTutta vaLi taru vagkam,
  pal vERu paNTam izitarum paTTinattu
  ollen imiz icai mAna, kallena
  n'anan' talai vinaijar kalam koNTu maRuka,     
  perug kaTal kuTTattup pulavut tirai Otam
  540
  irug kazi maruvip pAya, peritu ezun'tu,
  uru kezu pAnAL varuvana peyartalin,
  pal vERu puLLin icai ezun'taRRE,
  al agkATi azi taru kampalai.         

   

  iravuk kAla n'ilai


  oN cuTar uruppu oLi mazugka, cinam taNin'tu,
  545
  cenRa jAyiRu, n'an pakal koNTu,
  kuTamutal kunRam cEra, kuNamutal,
  n'AL mutir matiyam tOnRi, n'ilA viripu,
  pakal uru uRRa iravu vara, n'ayan'tOr       
  kAtal in tuNai puNarmAr, Ay itazt
  550
  taN n'aRug kazun'Ir tuNaippa, izai punaiyUu,
  n'al n'eTug kUn'tal n'aRu virai kuTaiya,
  n'aran'tam araippa, n'aRuj cAn'tu maRuka,
  men n'Ul kaligkam kamaz pukai maTuppa,      
  peN makizvuRRa piNai n'Okku makaLir
  555
  n'eTuj cuTar viLakkam koLIi, n'eTu n'akar
  ellai ellAm, n'OyoTu pukun'tu,
  kallen mAlai, n'Igka

   

  parattaiyaratu vAzkkai


                              n'ANuk koLa,
  Ez puNar ciRappin in toTaic cIRiyAz,       
  tAz peyal kanai kural kaTuppa, paNNup peyarttu,
  560
  vIz tuNai tazIi, viyal vicumpu kamaza,
  n'Ir tiraNTanna kOtai piRakku iTTu,
  Ay kOl avir toTi viLagka vIci,
  pOtu aviz putu malar teru uTan kamaza,        
  mE taku takaiya miku n'alam eyti,
  565
  perum pal kuvaLaic curumpu paTu pal malar,
  tiRan'tu mOn'tanna ciRan'tu kamaz n'ARRattu,
  koNTal malarp putal mAnap pU vEyn'tu,
  n'uN pUN Akam vaTuk koLa muyagki,         
  mAyap poy pala kUTTi, kavavuk karan'tu,
  570
  cEyarum n'aNiyarum n'alan n'ayan'tu van'ta
  iLam pal celvar vaLam tapa vAgki,
  n'uN tAtu uNTu, vaRum pUt tuRakkum,
  men ciRai vaNTinam mAna, puNarn'tOr  
  n'ejcu EmAppa, in tuyil tuRan'tu,
  575
  pazam tEr vAzkkaip paRavai pOla,
  kozug kuTic celvarum piRarum mEeya,
  maNam puNarn'tu Ogkiya, aNagkuTai n'al il,
  Ay pon avir toTip pAcizai makaLir   
  oN cuTar viLakkattu, palar uTan tuvanRi,
  580
  n'Il n'iRa vicumpil amarn'tanar ATum
  vAnava makaLir mAna, kaNTOr
  n'ejcu n'aTukkuRUuk koNTi makaLir,
  yAma n'al yAz n'AppaN n'inRa             
  muzavin makizn'tanar ATi, kuNTu n'Irp
  585
  panittuRaik kuvavu maNal munaii, men taLirk
  kozug kompu kozuti, n'Ir n'anai mEvara,
  n'eTun' toTark kuvaLai vaTimpu uRa aTaicci,
  maNam kamaz manaitoRum poytal ayara   

   

  ONan'AL vizAvil maRavar makizn'tu tirital


  kaNam koL avuNark kaTan'ta polan' tAr
  590
  mAyOn mEya ONa n'al n'AL,
  kONam tinRa vaTu Az mukatta,
  cANam tinRa camam tAgku taTak kai,
  maRam koL cEri mARu poru ceruvil,          
  mARAtu uRRa vaTup paTu n'eRRi,
  595
  curumpu Ar kaNNip perum pukal maRavar
  kaTug kaLiRu OTTalin, kANun'ar iTTa
  n'eTug karaik kAzakam n'ilam paral uRuppa,
  kaTug kaL tERal makiz ciRan'tu tiritara           

   

  putalvarkaLai InRa makaLir n'IrATutal


  kaNavar uvappa, putalvarp payan'tu,
  600
  paNaittu En'tu iLa mulai amutam URa,
  pulavup puniRu tIrn'tu, polin'ta cuRRamoTu,
  vaLa manai makaLir kuLan'Ir ayara

   

  cUlmakaLir tEvarATTiyuTan n'inRu teyvattiRku
  maTai koTuttal


  tivavu meyn' n'iRuttuc cevvazi paNNi,           
  kural puNar n'al yAz muzavOTu onRi,
  605
  n'uN n'Ir AkuLi iraTTa, palavuTan,
  oN cuTar viLakkam mun'tuRa, maTaiyoTu,
  n'al mA mayilin menmela iyali,
  kaTujcUl makaLir pENi, kaitozutu,            
  perun' tOL cAlini maTuppa
  610

   

  vElan vazipATum, kuravaik kUttum


                              oru cAr,
  arug kaTi vElan murukoTu vaLaii,
  arik kUTu in iyam kaRagka, n'Er n'iRuttu,
  kAr malark kuRijci cUTi, kaTampin
  cIr miku n'eTu vEL pENi, tazUup piNaiyUu,          
  manRutoRum n'inRa kuravai
  615

   

  iravin mutaR cAma n'ikazccikaL muTivu peRutal


                         cEritoRum,
  uraiyum pATTum ATTum viraii,
  vERu vERu kampalai veRi koLpu mayagki,
  pEr icai n'annan peRum peyar n'annAL,
  cEri vizavin Arppu ezun'tAgku,
  mun'tai yAmam cenRa pinRai                
  620

   

  iraNTAm cAmattil n'akarin n'ilai


  paNilam kali avin'tu aTagka, kAz cAyttu,
  n'oTai n'avil n'eTug kaTai aTaittu, maTa matar,
  oL izai, makaLir paLLi ayara,
  n'al vari iRAal puraiyum mel aTai,
  ayir uruppu uRRa ATu amai vicayam             
  625
  kavavoTu piTitta vakai amai mOtakam,
  tIm cERRuk kUviyar tUgkuvanar uRagka,
  vizavin ATum vayiriyar maTiya,
  pATu AnRu avin'ta panik kaTal puraiya,
  pAyal vaLarvOr kaN initu maTuppa    
  630

   

  mUnRAm cAma n'ikazccikaL


  pAnAL koNTa kagkul iTaiyatu
  pEyum aNagkum uruvu koNTu, Ay kOl
  kURRak kol tEr, kazutoTu koTpa,
  irum piTi mEen' tOl anna iruL cErpu,
  kallum maranum tuNikkum kUrmait      
  635
  toTalai vALar, toTutOl aTiyar,
  kuRagkiTaip patitta kUr n'unaik kuRumpiTi,
  ciRan'ta karumai n'uN vinai n'uNagku aRal,
  n'iRam kavarpu punain'ta n'Ilak kaccinar,
  men n'Ul ENip pal mAN cuRRinar,     
  640
  n'ilan akaz uLiyar, kalan n'acaiik koTkum,
  kaN mARu ATavar oTukkam oRRi,
  vayak kaLiRu pArkkum vayap puli pOla,
  tujcAk kaNNar, ajcAk koLkaiyar,
  aRin'tOr pukazn'ta ANmaiyar, ceRin'ta  
  645
  n'Ul vazip pizaiyA n'uNagku n'uN tErcci
  Ur kAppALar, Ukkarug kaNaiyinar,
  tEr vazagku teruvil n'Ir tiraNTu ozuka
  mazai amain'tu uRRa arain'AL amayamum,
  acaivilar ezun'tu, n'ayam van'tu vazagkalin, 
  650
  kaTavuL vazagkum kaiyaRu kagkulum,
  accam aRiyAtu Emam Akiya
  maRRai yAmam pakal uRak kazippi

   

  viTiyalkAlattil maturai mAn'akar


  pOtu piNi viTTa kamaz n'aRum poykait
  tAtu uN tumpi pOtu muranRAgku,             
  655
  Otal an'taNar vEtam pATa,
  cIr initu koNTu, n'arampu initu iyakki,
  yAzOr marutam paNNa, kAzOr
  kaTug kaLiRu kavaLam kaippa, n'eTun' tErp
  paNai n'ilaip puravi pul uNAt teviTTa,            
  660
  pal vERu paNNiyak kaTai mezukku uRuppa,
  kaLLOr kaLi n'oTai n'uvala, illOr
  n'ayan'ta kAtalar kavavup piNit tujci,
  pularn'tu viri viTiyal eyta, virumpi,
  kaN porA eRikkum minnuk koTi puraiya,           
  665
  oN pon avir izai tezippa iyali,
  tiN cuvar n'al il katavam karaiya,
  uNTu makiz taTTa mazalai n'Avin
  pazaj cerukkALar tazagku kural tOnRa,
  cUtar vAztta, mAkatar n'uvala,                 
  670
  vEtALikaroTu, n'Azikai icaippa,
  imiz muracu iragka, ERu mARu cilaippa,
  poRi mayir vAraNam vaikaRai iyampa,
  yAnaiyagkurukin cEvaloTu kAmar
  annam karaiya, aNi mayil akava,             
  675
  piTi puNar perug kaLiRu muzagka, muzu valik
  kUTTu uRai vaya mAp puliyoTu kuzuma,
  vAnam n'Igkiya n'Il n'iRa vicumpin,
  minnu n'imirn'tanaiyar Aki, n'aRavu makizn'tu,
  mAN izai makaLir, pulan'tanar, parin'ta     
  680
  parUuk kAz Aram corin'ta muttamoTu,
  pon cuTu n'eruppin n'ilam ukkenna,
  am men kurumpaik kAy paTupu, piRavum,
  taru maNal muRRattu ari jimiRu Arppa,
  men pUj cemmaloTu n'an kalam cIppa,   
  685
  iravut talaippeyarum Ema vaikaRai

   

  maturaiyin ciRappu


  mai paTu perun' tOL mazavar OTTi,
  iTaip pulattu ozin'ta En'tu kOTTu yAnai,
  pakaip pulam kavarn'ta pAy parip puravi,
  vEl kOl Aka, AL cela n'URi,              
  690
  kAy cina munpin kaTug kaN kULiyar
  Ur cuTu viLakkin, tan'ta Ayamum,
  n'ATuTai n'al eyil aNagkuTait tOTTi,
  n'ALtoRum viLagkak kaitozUup pazicci
  n'AL tara van'ta vizuk kalam, anaittum,       
  695
  kagkai am pEr yARu kaTal paTarn'tAagku
  aLan'tu kaTai aRiyA vaLam kezu tAramoTu,
  puttEL ulakam kavinik kANvara,
  mikkup pukaz eytiya perum peyar maturai

   

  iravil mannan tuyil koLLum n'ilai


  cinai talai maNan'ta curumpu paTu cen' tI            
  700
  oN pUm piNTi avizn'ta kAvil,
  cuTar pozin'tu ERiya viLagku katir jAyiRRu
  ilagku katir iLaveyil tOnRiyanna,
  tamaniyam vaLaiiya tAvu il viLagku izai
  n'ilam viLakkuRuppa, mE takap polin'tu,      
  705
  mayil Oranna cAyal, mAvin
  taLir Er anna mEni, taLirp puRattu
  Irkkin arumpiya titalaiyar, kUr eyiRRu
  oN kuzai puNariya vaN tAz kAtin,
  kaTavuL kayattu amanRa cuTar itazt tAmarait   
  710
  tAtu paTu perum pOtu puraiyum vAL mukattu,
  Ay toTi makaLir n'aRun' tOL puNarn'tu,
  kOtaiyin polin'ta cEkkait tujci

   

  kAlaiyil ezun'tu, aracarkku uriya kaTan kazittal


  tirun'tu tuyil eTuppa initin ezun'tu,
  tiN kAz Aram n'Ivi, katir viTum              
  715
  oN kAz Aram kavaiiya mArpin,
  varik kaTaip piracam mUcuvana moyppa,
  eruttam tAzn'ta viravup pUn' teriyal,
  polam ceyap polin'ta n'alam peRu viLakkam
  vali kezu taTak kait toTiyoTu cuTar vara,  
  720
  cORu amaivu uRRa n'IruTaik kaligkam,
  uTai aNi poliyak kuRaivu inRu kavaii,
  vallOn taiiya varip punai pAvai
  muruku iyanRanna uruvinai Aki

   

  vIrarkaL mannanai vAzttutal


  varu punal kal ciRai kaTuppa, iTai aRuttu,   
  725
  onnAr OTTiya cerup pukal maRavar
  vAL valam puNarn'ta n'in tAL valam vAztta

   

  ciRan'ta vIrar mutaliyOraik koNara mannan paNittal


  'villaik kavaiik, kaNaitAgku mArpin
  mA tAgku eRuzt tOL maRavart tammin;
  kal iTittu iyaRRiya iTTu vAyk kiTagkina   
  730
  n'al eyil uzan'ta celvart tammin;
  kol ERRup pain' tOl cIvAtu pOrtta
  mAk kaN muracam Ovu ila kaRagka,
  eri n'imirn'tanna tAnai n'AppaN,
  peru n'al yAnai pOrkkaLattu oziya,            
  735
  vizumiya vIzn'ta kuricilart tammin;
  puraiyOrkkut toTutta polam pUn' tumpai,
  ">n'Ir yAr?&ennAtu, muRai karutupu cUTTi,
  kAz maNTu eHkamoTu kaNai alaik kalagki,
  piripu iNai arin'ta n'iRam citai kavayattu,  
  740
  vAnattu anna vaLa n'akar poRpa,
  n'On kuRaTTu anna Un cAy mArpin,
  uyarn'ta utavi Ukkalart tammin;
  n'ivan'ta yAnaik kaNa n'irai kavarn'ta
  pularn'ta cAn'tin viravup pUn' teriyal             
  745
  peruj cey ATavart tammin; piRarum
  yAvarum varuka; EnOrum tam!' ena

   

  mannanatu perug koTai


  'varaiyA vAyil ceRAatu' irun'tu,
  'pANar varuka! pATTiyar varuka!
  yANarp pulavaroTu vayiriyar varuka!&ena     
  750
  irug kiLai purakkum iravalarkku ellAm
  koTujci n'eTun' tEr kaLiRRoTum vIci

   

  mannanai vAzttutal


  kaLamtORum kaL arippa,
  maramtORum mai vIzppa,
  n'iNa Un cuTTu urukku amaiya,              
  755
  n'ey kanin'tu vaRai Arppa,
  kurUuk kuyp pukai mazai magkulin
  paran'tu tOnRA, viyal n'akarAl,
  pal cAlai mutu kuTumiyin,
  n'al vELvit tuRai pOkiya                
  760
  tol ANai n'al Aciriyar
  puNar kUTTu uNTa pukaz cAl ciRappin,
  n'ilam taru tiruvin n'eTiyOn pOla,
  viyappum, cAlpum, cemmai cAnROr
  palar vAyp pukar aRu ciRappin tOnRi,    
  765
  ariya tan'tu kuTi akaRRi,
  periya kaRRu icai viLakki,
  mun'n'Ir n'AppaN jAyiRu pOlavum,
  pal mIn n'aTuvaN tigkaL pOlavum,
  pUtta cuRRamoTu polin'tu, initu viLagki,    
  770
  poyyA n'al icai n'iRutta punai tArp
  perum peyar mARan talaivanAka,
  kaTan'tu aTu vAyvAL iLam pal kOcar,
  iyal n'eRi marapin n'in vAymozi kETpa,
  polam pUN aivar uTpaTap pukazn'ta             
  775
  maRam miku ciRappin kuRu n'ila mannar
  avarum, piRarum, tuvanRi,
  poRpu viLagku pukaz avai n'iR pukazn'tu Etta,
  ilagku izai makaLir polag kalattu En'tiya
  maNam kamaz tERal maTuppa, n'ALum              
  780
  makizn'tu initu uRaimati, peruma!
  varain'tu n'I peRRa n'al UziyaiyE!

  talaiyAlagkAnattuc ceru venRa pANTiyan n'eTujceziyanai mAgkuTi marutanAr pATiyatu.


  maturaik kAjci muRRum

   

  tanip pATalkaL


  paig kaN iLam pakaTTin mElAnai, pAl mati pOl
  tigkaL n'eTug kuTaiyin kIzAnai, - agku iran'tu
  n'Am vENTa, n'al n'ejcE! n'ATuti pOy, n'AnilattOr
  tAm vENTum kUTal tamiz.
  1
  col ennum pUm pOtu tORRi, poruL ennum
  n'al irun' tIm tAtu n'ARutalAl, - mallikaiyin
  vaNTu Ar kamaz tAmam anREmalaiyAta
  taN tArAn kUTal tamiz?                  
  2

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:19:18(இந்திய நேரம்)