தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Pathupattu

 • kuRijcip pATTu
  (Ariya aracan pirakattanait tamiz aRivittaRkuk kapilar pATiyatu)

   

  tOzi aRattoTu n'iRRal

  'annAy, vAzi! vENTu, annai! oL n'utal,
  oli men kUn'tal, en tOzi mEni
  viRal izai n'ekiztta vIvu arug kaTu n'Oy
  akaluL AgkaN aRiyun'ar vinAyum,
  paraviyum, tozutum, viravu malar tUyum,            

  5

  vERu pal uruvin kaTavuL pENi,
  n'aRaiyum viraiyum Occiyum, alavuRRu,
  eyyA maiyalai n'Iyum varun'tuti
  n'al kavin tolaiyavum, n'aRun' tOL n'ekizavum,
  puL piRar aRiyavum, pulampu van'tu alaippavum,
  10
  uL karan'tu uRaiyum uyyA arum paTar
  ceppal vanmaiyin ceRittu, yAn kaTavalin,

   

  talaiviyin anpu mikuti


  &muttinum maNiyinum ponninum, at tuNai,
  n'Ervarum kuraiya kalam keTin, puNarum,
  cAlpum viyappum iyalpum kunRin,      
  15
  mAcu aRak kazIi vayagku pukaz n'iRuttal,
  Acu aRu kATci aiyarkkum, an' n'ilai,
  eLiya ennAr, tol marugku aRijar:
  mAtarum maTanum OrAgkut taNappa,
  n'eTun' tEr en'tai arug kaTi n'Ivi,          
  20
  iruvEm Ayn'ta manRal itu ena,
  n'Am aRivuRAlin paziyum uNTO?
  ARRin vArAr Ayinum, ARRa
  Enai ulakattum iyaivatAl, n'amakku&ena
  mAn amar n'Okkam kalagki, kaiyaRRu,          
  25
  AnAc ciRumaiyaL ivaLum tEmpum
   

  maNam n'ikazn'tamaiyait tOzi aRivittal


  ikal mIk kaTavum iru peru vEn'tar
  vinaiyiTai n'inRa cAnROr pOla,
  iru pEr accamOTu yAnum ARRalen;
  koTuppin n'anku uTaimaiyum, kuTi n'iral uTaimaiyum,
  30
  vaNNamum, tuNaiyum, porIi eNNAtu,
  emiyEm tuNin'ta Emam cAl aru vinai
  n'ikazn'ta vaNNam n'I n'ani uNarac
  ceppal AnRicin; cinavAtImO!

   

  tinaippunam kAtta vakai


  &n'el koL n'eTu vetirkku aNan'ta yAnai,  
  35
  muttu Ar maruppin iRagkukai kaTuppa,
  tuyt talai vAgkiya puniRu tIr perug kural
  n'al kOL ciRu tinaip paTu puL Oppi,
  el paTa varutiyar&ena, n'I viTuttalin,
  kali kezu maramicaic cENOn izaitta   
  40
  puli ajcu itaNam ERi, avaNa,
  cAral cUral takai peRa valan'ta,
  tazalum taTTaiyum kuLirum, piRavum,
  kiLi kaTi marapina, Uz Uz vAgki,
  uravuk katir teRUum uruppu avir amayattu 
  45
   

  cunaiyil n'IrATal


  vicumpu ATu paRavai vIz patip paTara,
  n'iRai irum pauvam kuRaipaTa mukan'tu koNTu,
  akal iru vAnattu vIcu vaLi kalAvalin,
  muracu atirn'tanna in kural ERRoTu,
  n'irai celal n'ivappin koNmU mayagki,        
  50
  in icai muracin, cuTarp pUN, cEey
  onnArkku En'tiya ilagku ilai eHkin,
  min mayagku karuviya kalmicaip pozin'tena,
  aNNal n'eTug kOTTu izitaru teL n'Ir,
  avir tukil puraiyum, av veL aruvi,        
  55
  tavirvu il vETkaiyEm taNTAtu ATi,
  paLigku corivu anna pAy cunai kuTaivuzi,
  n'aLi paTu cilampil, pAyam pATi,
  pon eRi maNiyin ciRu puRam tAzn'ta em
  pin irug kUn'tal pizivanam tuvari,         
  60
  uLLakam civan'ta kaNNEm,
   

  pUkkaLaip paRittup pARaiyil kuvittal


                        vaL itaz
  oN ceg kAn'taL, Ampal, aniccam,
  taN kayak kuvaLai, kuRijci, veTci,
  ceg koTuvEri, tEmA, maNiccikai,
  uritu n'ARu aviz tottu un'tUz, kUviLam, 
  65
  eri purai eRuzam, cuLLi, kUviram,
  vaTavanam, vAkai, vAn pUg kuTacam,
  eruvai, ceruviLai, maNip pUg karuviLai,
  payini, vAni, pal iNark kuravam,
  pacumpiTi, vakuLam, pal iNark kAyA,         
  70
  viri malar Avirai, vEral, cUral,
  kurIip pULai, kuRun'aRug kaNNi,
  kurukilai, marutam, viri pUg kOgkam,
  pOgkam, tilakam, tEg kamaz pAtiri,
  cerun'ti, atiral, perun' taN caNpakam,       
  75
  karan'tai, kuLavi, kaTi kamaz kali mA,
  tillai, pAlai, kal ivar mullai,
  kullai, piTavam, ciRumArOTam,
  vAzai, vaLLi, n'IL n'aRu n'eytal,
  tAzai, taLavam, muL tAL tAmarai,         
  80
  jAzal, mauval, n'aRun' taN kokuTi,
  cETal, cemmal, ciRucegkurali,
  kOTal, kaitai, kogku mutir n'aRu vazai,
  kAjci, maNik kulaik kaL kamaz n'eytal,
  pAgkar, marAam, pal pUn' taNakkam,        
  85
  Igkai, ilavam, tUgku iNark konRai,
  aTumpu, amar Atti, n'eTug koTi avarai,
  pakanRai, palAcam, pal pUm piNTi,
  vajci, pittikam, cin'tuvAram,
  tumpai, tuzAay, cuTarp pUn' tOnRi,        
  90
  n'an'ti, n'aRavam, n'aRum punnAkam,
  pAram, pIram, paig kurukkatti,
  Aram, kAzvai, kaTi irum punnai,
  n'aran'tam, n'Akam, n'aLLiruL n'ARi,
  mA irug kurun'tum, vEgkaiyum, piRavum,       
  95
  arakku virittanna paru Er am puzakuTan,
  mAl, agku, uTaiya malivanam maRuki,
  vAn kaN kazIiya akal aRaik kuvaii,

   

  tazai uTuttu, mAlai cUTi, acOkin n'izalil iruttal


  puL Ar iyatta vilagku malaic cilampin,
  vaL uyirt teL viLi iTaiiTaip payiRRi,
  100
  kiLLai Oppiyum, kiLai itaz paRiyA,
  pai viri alkul koytazai taii,
  pal vERu uruvin vanappu amai kOtai, em
  mel iru mucci, kavin peRak kaTTi,
  eri avir uruvin am kuzaic ceyalait       
  105
  tAtu paTu taN n'izal irun'tanam Aka
   

  talaivanatu varukai


  eNNey n'Iviya, curi vaLar n'aRug kAz,
  taN n'aRug takaram kamaza maNNi,
  Iram pulara viral uLarppu avizA,
  kAz akil am pukai koLIi, yAz icai 
  110
  aNi miku vari mijiRu Arppa, tEm kalan'tu
  maNi n'iRam koNTa mA irug kujciyin,
  malaiyavum n'ilattavum cinaiyavum cunaiyavum
  vaNNa vaNNatta malar Aypu viraiiya
  taN n'aRun' toTaiyal, veN pOzk kaNNi,
  115
  n'alam peRu cenni, n'Am uRa milaicci,
  paig kAl pittikattu Ay itaz alari
  am toTai oru kAz vaLaii, cen' tI
  oN pUm piNTi oru kAtu cerIi,
  am taLirk kuvavu moympu alaippa, cAn'tu arun'ti,
  120
  main'tu iRai koNTa, malarn'tu En'tu akalattu,
  tonRu paTu n'aRun' tAr pUNoTu poliya,
  cem poRikku ERRa, vIgku iRait taTak kaiyin
  vaNNa vari vil En'ti, ampu terin'tu,
  n'uN vinaik kaccait tayakku aRak kaTTi,
  125
  iyal aNip polin'ta Ikai vAn kazal
  tuyal varum tORum tirun'tu aTik kalAva
   

  talaivanuTan van'ta n'Aykkut tOzi mutaliyOr ajci vERiTam cellutal


  munai pAz paTukkum tun arun' tuppin
  pakai puRam kaNTa pal vEl iLaijarin
  uravuc cinam cerukki, tunnutoRum vekuLum,
  130
  muLai vAL eyiRRa, vaL ukir, jamali
  tiLaiyAk kaNNa vaLaikupu n'eritara,
  n'aTugkuvanam ezun'tu, n'al aTi taLarn'tu, yAm
  iTumpai kUr manattEm maruNTu pulam paTara
   

  talaivan makaLiriTam keTuti vinAvutal


  mARu porutu OTTiya pukalvin vERu pulattu  
  135
  A kAN viTaiyin, aNi peRa van'tu em
  alamaral, AyiTai, verUutal ajci,
  melliya iniya mE varak kiLan'tu, em
  aimpAl Ay kavin Etti, &oN toTi,
  acai men cAyal, av vAgku un'ti,         
  140
  maTa matar mazaik kaN, iLaiyIr! iRan'ta
  keTutiyum uTaiyEn&enRanan atan etir
  collEm Atalin, allAn'tu
   

  talaivan talaiviyin collai etir pArttu n'iRRal  


                       &kalagkik
  keTutiyum viTIir Ayin, emmoTu
  collalum paziyO, mel iyalIr?&ena,        
  145
  n'aivaLam pazun'iya pAlai vallOn
  kai kavar n'arampin, immena imirum
  mAtar vaNToTu, curumpu n'ayan'tu iRutta,
  tAtu aviz alarit tA cinai piLan'tu,
  tARu aTu kaLiRRin vIRu peRa Occi,          
  150
  kallen cuRRak kaTug kural avittu, em
  collal pANi n'inRanan Aka

   

  yAnai cinattuTan punattiRku vara, makaLir n'aTugkiyamai


  iruvi vEyn'ta kuRug kAR kurampai,
  piNai Er n'Okkin manaiyOL maTuppa,
  tEm pizi tERal mAn'ti, makiz ciRan'tu,         
  155
  cEmam maTin'ta pozutin, vAymaTuttu,
  irum punam n'izattalin, ciRumai n'OnAtu,
  aravu uRaz, am cilai koLIi, n'Oy mikku,
  uravuc cina munpAl uTal cinam cerukki,
  kaNai viTu(pu), puTaiyU, kAnam kallena,        
  160
  maTi viTu vILaiyar veTi paTuttu etira,
  kArp peyal urumin piLiRi, cIrt taka
  irum piNart taTak kai iru n'ilam cErtti,
  cinam tikaz kaTAam cerukki, maram kolpu,
  maiyal vEzam, maTagkalin, etirtara,         
  165
  uyvu iTam aRiyEm Aki, oyyena,
  tirun'tu kOl el vaLai tezippa, n'ANu maRan'tu,
  vituppuRu manattEm, virain'tu avaR porun'ti,
  cUr uRu majjaiyin n'aTugka
   

  yAnaiyait talaivan ampu eytu turattutal


                             vAr kOl
  uTu uRum pakazi vAgki, kaTu vicai,          
  170
  aNNal yAnai aNi mukattu azuttalin,
  puN umiz kuruti mukam pAyn'tu izitara,
  puLLi vari n'utal citaiya, n'illAtu,
  ayarn'tu puRagkoTutta pinnar
   

  n'Irilirun'tu eTuttut talaivan kAppARRiyamai


                       n'eTu vEL
  aNagku uRu makaLir ATukaLam kaTuppa,        
  175
  tiNi n'ilaik kaTampin tiraL arai vaLaiiya
  tuNai aRai mAlaiyin, kai piNi viTEem,
  n'uraiyuTaik kaluzi pAytalin, uravut tirai
  aTum karai vAzaiyin n'aTugka, perun'takai
  ">am cil Oti! acaiyal; yAvatum          
  180
  ajcal, Ompu; n'in aNi n'alam n'ukarku&ena,
  mAcu aRu cuTar n'utal n'Ivi, n'ITu n'inain'tu,
  en mukam n'Okki n'akkanan.
   

  talaivi talaivanuTan kUTiya n'ilai


                      an' n'ilai,
  n'ANum uTkum n'aNNuvazi aTaitara,
  oyyenap piriyavum viTAan, kavaii        
  185
  Akam aTaiya muyagkalin, av vazi,
  pazu miLaku ukka pARai n'eTuj cunai,
  muzu mutaR kokkin tIm kani utirn'tena,
  puL eRi piracamoTu INTi, palavin
  n'ekizn'tu uku n'aRum pazam viLain'ta tERal,
  190
  n'Ir cettu ayinRa tOkai, viyal Urc
  cARu koL AgkaN vizavuk kaLam n'an'ti,
  arik kUTTu in iyam kaRagka, ATu makaL
  kayiRu Ur pANiyin taLarum cAral,
  varaiara makaLirin cAay, vizaitaka,         
  195
  viN porum cennik kiLaiiya kAn'taL
  taN kamaz alari tAay, n'an pala
  vampu viri kaLattin kavin peRap polin'ta
  kunRu kezu n'ATan, em vizaitaru peru viRal,
   

  iruvarum pakaRpozutaip pOkkiya vakai


  uLLat tanmai uLLinan koNTu,     
  200
  ">cARu ayarn'tanna, miTAac conRi
  varun'arkku varaiyA, vaLa n'akar poRpa,
  malarat tiRan'ta vAyil palar uNa,
  pain' n'iNam ozukiya n'eym mali aTicil
  vacai il vAn tiNaip puraiyOr kaTumpoTu  
  205
  virun'tu uNTu ejciya miccil, perun'takai,
  n'innOTu uNTalum puraivatu&enRu, Agku,
  aRam puNai Akat tERRi, piRagku malai
  mImicaik kaTavuL vAztti, kaitozutu,
  EmuRu vajcinam vAymaiyin tERRi,         
  210
  am tIm teL n'Ir kuTittalin, n'ejcu amarn'tu,
  aru viTar amain'ta kaLiRu taru puNarcci,
  vAn uri uRaiyuL vayagkiyOr avAvum
  pU mali cOlai, ap pakal kazippi,
  ellai cella, Ez Urpu, iRaijci,     
  215
  pal katir maNTilam, kal cErpu maRaiya
   

  mAlaikkAlattin varukai


  mAn kaNam maramutal teviTTa, An kaNam
  kanRu payir kurala manRu n'iRai pukutara,
  Egku vayir icaiya koTu vAy anRil
  Ogku irum peNNai aka maTal akava,        
  220
  pAmpu maNi umiza, pal vayin kOvalar
  Ampal am tIm kuzal teL viLi payiRRa,
  Ampal Ay itaz kUmpu viTa, vaLa manaip
  pUn' toTi makaLir cuTar talaik koLuvi,
  an'ti an'taNar ayara, kAnavar           
  225
  viN tOy paNavai micai jekizi potta,
  vAnam mA malai vAy cUzpu kaRuppa, kAnam
  kallenRu iraTTa, puLLinam olippa,
  cinaiiya vEn'tan cel camam kaTuppat
  tunaiiya mAlai tunnutal kANUu        
  230
   

  talaivan peyarn'ta n'ilai


  &n'Er iRai munkai paRRi, n'umar tara,
  n'ATu aRi n'al maNam ayarkam; cil n'AL
  kalagkal Ompumin, ilagku izaiyIr!&ena,
  Ira n'al mozi tIrak kURi,
  tuNai puNar ERRin, emmoTu van'tu,         
  235
  tujcA muzavin mUtUr vAyil,
  uNtuRai n'iRuttup peyarn'tanan.
   

  talaivan varum vaziyin arumai n'inain'tu, talaivi kalagkutal


                    ataR koNTu,
  anRai anna viruppOTu, enRum,
  ira varal mAlaiyanE; varutORum
  kAvalar kaTukinum, kata n'Ay kuraippinum,        
  240
  n'I tuyil ezinum, n'ilavu veLippaTinum,
  vEy purai men tOL in tuyil enRum,
  peRAan; peyarinum, muniyal uRAan,
  iLamaiyin ikan'tanRum ilanE; vaLamaiyin
  tan n'ilai tIrn'tanRum ilanE; kon Ur 
  245
  mAya varavin iyalpu n'inaii, tERRi,
  n'Ir eRi malarin cAay, itaz cOrA
  Iriya kaluzum, ivaL peru matar mazaikkaN;
  Akattu arip pani uRaippa, n'ALum,
  valaip paTu majjaiyin, n'alam celac cAay,
  250
  n'inaittoRum kaluzumAl, ivaLE

   

  iravil talaivan varum vaziyin arumai


                                 kagkul,
  aLaic ceRi uzuvaiyum, ALiyum, uLiyamum,
  puzaR kOTTu AmAn pukalviyum, kaLiRum,
  valiyin tappum vankaN vej cinattu
  urumum, cUrum, irai tEr aravamum,          
  255
  oTugku irug kuTTattu aruj cuzi vazagkum
  koTun' tAL mutalaiyum, iTagkarum karAmum,
  n'Uzilum, izukkum, Uz aTi muTTamum,
  pazuvum, pAn'taLum, uLappaTap piRavum,
  vazuvin vazAa vizumam, avar            
  260
  kuzu malai viTarakam, uTaiyavAl enavE.'


  Ariya aracan pirakattanait tamiz aRivittaRkuk kapilar pATiyatu.


  kuRijcippATTu muRRum

   

  tanip pATalkaL


  n'in kuRRam illai; n'irai toTiyum paNpu uTaiyaL;
  en kuRRam yAnum uNarkalEn; - pon kuRRu
  aruvi kozikkum aNi malai n'ATan
  teriyugkAl, tIyatu ilan.             
  1

  ARRal cAl kELvi aRam poruL inpattaip
  pORRip punain'ta poruLiRRE- tERRa
  maRaiyOr maNam eTTin ain'tAm maNattin
  kuRaiyAk kuRijcik kuNam.             
  2

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:27:03(இந்திய நேரம்)