தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Pathupattu

 • tirumuruku ARRuppaTai
  (kumaravELai maturaik kaNakkAyanAr makanAr
  n'akkIranAr pATiyatu)

   

  1. tirupparagkunRam

   

  kumaravELin perumai

  teyvayAnaiyin kaNavan


  ulakam uvappa valan Erpu tiritaru
  palar pukaz jAyiRu kaTal kaNTAagku,
  O aRa imaikkum cEN viLagku avir oLi,
  uRun'art tAgkiya matan uTai n'On tAL,
  ceRun'art tEytta cel uRaz taTak kai,     

  5

  maRu il kaRpin vANutal kaNavan
   

  kaTappamAlai puraLum mArpinan


  kArkOL mukan'ta kamaj cUl mA mazai,
  vAL pOz vicumpil vaL uRai citaRi,
  talaip peyal talaiiya taN n'aRug kAnattu,
  iruL paTap potuLiya parArai marAattu     
  10
  uruL pUn' taN tAr puraLum mArpinan
   

  cUraramakaLirin iyalpu


  mAl varai n'ivan'ta cEN uyar veRpil
  kiNkiNi kavaiiya oN cej cIRaTi,
  kaNaik kAl, vAgkiya n'ucuppin, paNait tOL,
  kOpattu anna tOyAp pUn' tukil,      
  15
  pal kAcu n'iraitta cil kAz alkul,
  kai punain'tu iyaRRAk kavin peRu vanappin,
  n'AvaloTu peyariya polam punai avir izai,
  cEN ikan'tu viLagkum ceyir tIr mEni
  tuNaiyOr Ayn'ta iNai Ir Otic      
  20
  ceg kAl veTcic cIRitaz iTai iTupu,
  pain' tAL kuvaLait tU itaz kiLLi,
  teyva uttiyoTu valampuri vayin vaittu,
  tilakam taiiya tEm kamaz tiru n'utal
  makarappakuvAy tAza maNNuRuttu,        
  25
  tuvara muTitta tukaL aRum muccip
  perun' taN caNpakam cerIi, karun' takaTTu
  uLaip pU marutin oL iNar aTTi,
  kiLaik kavinRu ezutaru kIz n'Irc cevvarumpu
  iNaippuRu piNaiyal vaLaii, tuNait taka   
  30
  vaN kAtu n'iRain'ta piNTi oN taLir
  n'uN pUN Akam tiLaippa, tiN kAz
  n'aRug kuRaTu urijciya pUg kEzt tEyvai,
  tEm kamaz marutu iNar kaTuppa, kOgkin
  kuvi mukiz iLa mulaik koTTi, viri malar     
  35
  vEgkai n'uN tAtu appi, kANvara,
  veLLil kuRu muRi kiLLupu teRiyA,
  'kOzi Ogkiya venRu aTu viRal koTi
  vAziya peritu!' enRu Etti, palar uTan
  cIr tikaz cilampu akam cilampap pATi
  40
  cUraramakaLir ATum cOlai,

   

  kAn'taLin kaNNi cUTiya cenniyan


  man'tiyum aRiyA maran payil aTukkattu,
  curumpum mUcAc cuTarp pUg kAn'taL
  perun' taN kaNNi milain'ta cenniyan

   

  murukan cUranait taTin'ta vakai


  pAr mutir panik kaTal kalagka uL pukku,      
   
  45
  cUr mutal taTin'ta cuTar ilai n'eTu vEl

   

  pEymakaLin tuNagkaik kUttu


  ulaRiya katuppin, piRaz pal pEz vAy,
  cuzal vizip pacug kaN, cUrtta n'Okkin,
  kazal kaN kUkaiyoTu kaTum pAmpu tUgkap
  peru mulai alaikkum kAtin, piNar mOTTu,  
  50
  uru kezu celavin, ajcuvaru pEymakaL
  kuruti ATiya kUr ukirk koTu viral
  kaN toTTu uNTa kazi muTaik karun' talai
  oN toTit taTak kaiyin En'ti, veruvara
  venRu aTu viRaR kaLam pATi, tOL peyarA,    
  55
  n'iNam tin vAyaL tuNagkai tUgka

   

  mAmarattai veTTiya veRRi


  iru pEr uruvin oru pEr yAkkai,
  aRu vERu vakaiyin ajcuvara maNTi,
  avuNar n'al valam aTagka, kaviz iNar
  mA mutal taTin'ta maRu il koRRattu,       
  60
  eyyA n'al icai, cev vEl cEey

   

  ARRuppaTuttal


  cEvaTi paTarum cemmal uLLamoTu,
  n'alam puri koLkaip pulam pirin'tu uRaiyum,
  celavu n'I n'ayan'tanai Ayin, pala uTan,
  n'annar n'ejcattu in n'acai vAyppa,       
  65
  innE peRuti, n'I munniya vinaiyE:

   

  tirupparagkunRil murukan vIRRiruttal


  cerup pukanRu eTutta cEN uyar n'eTug koTi
  varip punai pan'toTu pAvai tUgka,
  porun'art tEytta pOr aru vAyil,
  tiru vIRRirun'ta tItu tIr n'iyamattu,        
  70
  mATam mali maRukin kUTal kuTavayin
  iruj cERRu akal vayal virin'tu vAy avizn'ta
  muL tAL tAmarait tujci, vaikaRaik
  kaL kamaz n'eytal Uti, el paTak
  kaNpOl malarn'ta kAmaru cunai malar,       
  75
  ajciRai vaNTin arik kaNam olikkum
  kunRu amarn'tu uRaitalum uriyan. atAanRu,

   

  2. tiruc cIr alaivAy


  ARumukan yAnaiyinmEl ERi varutal


  vain'n'uti poruta vaTu Az vari n'utal
  vATA mAlai OTaiyoTu tuyalvara,
  paTu maNi iraTTum marugkin, kaTu n'aTai,      
  80
  kURRattanna mARRu aru moympin,
  kAl kiLarn'tanna vEzam mElkoNTu

   

  ARu mukagkaLin iyalpukaL


  aivERu uruvin ceyvinai muRRiya
  muTiyoTu viLagkiya muraN miku tiru maNi
  min uRaz imaippin cennip poRpa,      
  85
  n'akai tAzpu tuyalvarUum vakai amai polag kuzai
  cEN viLagku iyaRkai vAL mati kavaii
  akalA mInin avirvana imaippa,
  tA il koLkait tam tozil muTimAr
  manan n'Erpu ezutaru vAL n'iRa mukanE:       

  90

  mA iruL jAlam maRu inRi viLagka,
  pal katir virin'tanRu, oru mukam; oru mukam,
  Arvalar Etta, amarn'tu initu ozuki,
  kAtalin uvan'tu varam koTuttanRE; oru mukam
  man'tira vitiyin marapuLi vazAa          

  95

  an'taNar vELvi OrkkummE; oru mukam
  ejciya poruLkaLai EmuRa n'ATi,
  tigkaL pOlat ticai viLakkummE; oru mukam
  ceRun'art tEyttuc cel camam murukki,
  kaRuvukoL n'ejcamoTu kaLam vETTanRE; oru mukam

  100

  kuRavar maTa makaL, koTi pOl n'ucuppin
  maTavaral, vaLLiyoTu n'akai amarn'tanRE;
  Agku, am mUiru mukanum, muRai n'avinRu ozukalin

   

  panniru kaikaLin tozilkaL


  Aram tAzn'ta am pakaTTu mArpin
  cem poRi vAgkiya, moympin, cuTar viTupu,     

  105

  vaN pukaz n'iRain'tu, vacin'tu vAgku, n'imir tOL:
  viN celal marapin aiyarkku En'tiyatu
  oru kai, ukkam cErttiyatu oru kai;
  n'alampeRu kaligkattuk kuRagkinmicai acaiiyatu oru kai,
  agkucam kaTAva oru kai; iru kai         

  110

  ai iru vaTTamoTu eHku valam tirippa; oru kai
  mArpoTu viLagka, oru kai
  tAroTu poliya; oru kai
  kIz vIz toTiyoTu mImicaik koTpa, oru kai
  pATu in paTu maNi iraTTa; oru kai         

  115

  n'Il n'iRa vicumpin mali tuLi poziya, oru kai
  vAn ara makaLirkku vatuvai cUTTa;
  Agku, ap panniru kaiyum pARpaTa iyaRRi

   

  alaivAyil ARumukan van'taruLiyirukkum kATci


  an'tarap palliyam kaRagka, tiN kAz
  vayir ezun'tu icaippa, vAl vaLai jarala,      

  120

  uram talaikkoNTa urum iTi muracamoTu
  pal poRi majjai vel koTi akava,
  vicumpu ARu Aka viraicelal munni,
  ulakam pukazn'ta Ogku uyar vizuc cIr
  alaivAyc cERalum n'ilaiiya paNpE. atAanRu,   

  125

   

  3. tiru AvinankuTi


  mun cellum munivaratu iyalpukaL


  cIrai taiiya uTukkaiyar, cIroTu
  valam puri puraiyum vAl n'arai muTiyinar,
  mAcu aRa imaikkum uruvinar, mAnin
  urivai taiiya Un keTu mArpin
  enpu ezun'tu iyagkum yAkkaiyar, n'an pakal     

  130

  pala uTan kazin'ta uNTiyar, ikaloTu
  ceRRam n'Ikkiya manattinar, yAvatum
  kaRROr aRiyA aRivinar, kaRROrkkut
  tAm varampu Akiya talaimaiyar, kAmamoTu
  kaTuj cinam kaTin'ta kATciyar, iTumpai         

  135

  yAvatum aRiyA iyalpinar, mEvarat
  tuni il kATci munivar, mun puka

   

  pATuvAr iyalpu


  pukai mukan'tanna mAcu il tU uTai,
  mukai vAy avizn'ta takai cUz Akattu,
  cevi n'Erpu vaitta ceyvuRu tivavin        

  140

  n'al yAz n'avinRa n'ayanuTai n'ejcin
  men mozi mEvalar, in n'arampu uLara

   

  pATum makaLir iyalpu


  n'Oy inRu iyanRa yAkkaiyar, mAvin
  avir taLir puraiyum mEniyar, avirtoRum
  ponnurai kaTukkum titalaiyar, in n'akaip     

  145

  parumam tAgkiya paNin'tu En'tu alkul,
  mAcu il makaLiroTu maRu inRi viLagka:
   

  tirumAl, civan, in'tiran, AkiyOrin iyalpukaL


  kaTuvoTu oTugkiya tUmpuTai vAl eyiRRu,
  azal ena uyirkkum ajcuvaru kaTun' tiRal,
  pAmpu paTap puTaikkum pal varik koTuj ciRaip     

  150

  puL aNi n'IL koTic celvanum veL ERu
  valamvayin uyariya, palar pukaz tiNi tOL,
  umai amarn'tu viLagkum, imaiyA muk kaN,
  mUeyil murukkiya, muraN miku celvanum
  n'URRup pattu aTukkiya n'ATTattu, n'URu pal       

  155

  vELvi muRRiya venRu aTu koRRattu,
  Ir iraNTu En'tiya maruppin, ezil n'aTai,
  tAz perun' taTak kai uyartta yAnai
  eruttam ERiya tiruk kiLar celvanum

   

  piramanukkAkat tiraNTu van'ta tEvarkaL


  n'AR perun' teyvattu n'al n'akar n'ilaiiya        

  160

  ulakam kAkkum onRu puri koLkaip
  palar pukaz mUvarum talaivar Aka,
  EmuRu jAlamtannil tOnRi,
  tAmarai payan'ta tA il Uzi
  n'Anmuka oruvaR cuTTi, kANvara,           

  165

  pakalil tOnRum ikal il kATci
  n'Al vERu iyaRkaip patinoru mUvaroTu,
  onpatiRRu iraTTi uyar n'ilai peiyar

   

  tEvarkaL varukinRa kATci


  mIn pUttanna tOnRalar, mIn cErpu
  vaLi kiLarn'tanna celavinar, vaLiyiTait        

  170

  tI ezun'tanna tiRalinar, tIp paTa
  urum iTittanna kuralinar, vizumiya
  uRu kuRai marugkil tam peRumuRai koNmAr,
  an'tarak koTpinar, van'tu uTan kANa,

   

  murukan maTan'taiyOTu vIRRiruttal


  tA il koLkai maTan'taiyoTu, cil n'AL,       

  175

  AvinankuTi acaitalum uriyan. atAanRu,

   

  4. tiru Erakam


  iru piRappALarin iyalpu


  iru mUnRu eytiya iyalpinin vazAatu,
  iruvarc cuTTiya pal vERu tol kuTi,
  aRu n'Anku iraTTi iLamai n'al yANTu
  ARinil kazippiya, aRan n'avil koLkai,       

  180

  mUnRu vakaik kuRitta mut tIc celvattu,
  irupiRappALar, pozutu aRin'tu n'uvala

   

  an'taNar vazipaTum muRai


  onpatu koNTa mUnRu puri n'uN jAN,
  pularAk kAzakam pulara uTIi,
  uccik kUppiya kaiyinar, taRpukazn'tu,         

  185

  ARu ezuttu aTakkiya aru maRaik kELvi
  n'A iyal marugkil n'avilap pATi,
  virai uRu n'aRu malar En'tip peritu uvan'tu,
  Erakattu uRaitalum uriyan. atAanRu,

   

  5.  kunRutoRu ATal


  kuravaik kUttu


  paigkoTi, n'aRaik kAy iTai iTupu, vElan,      

  190

  am potip puTTil viraii, kuLaviyoTu
  veN kUtALam toTutta kaNNiyan;
  n'aRuj cAn'tu aNin'ta kEz kiLar mArpin:
  koTun' tozil val vil kolaiiya kAnavar
  n'ITu amai viLain'ta tEk kaL tERal          

  195

  kunRakac ciRukuTik kiLaiyuTan makizn'tu,
  toNTakac ciRu paRaik kuravai ayara

   

  kunRutORum ATalpuriyum tanmai


  viral uLarppu avizn'ta vERupaTu n'aRug kAn,
  kuNTu cunai pUtta vaNTu paTu kaNNi,
  iNaitta kOtai, aNaitta kUn'tal;         

  200

  muTitta kullai, ilaiyuTai n'aRum pU,
  ceg kAl marAatta vAl iNar, iTai iTupu,
  curumpu uNat toTutta perun' taN mAt tazai
  tirun'tu kAz alkul tiLaippa uTIi,
  mayil kaNTanna maTa n'aTai makaLiroTu          

  205

  ceyyan, civan'ta ATaiyan, cevvaraic
  ceyalait taN taLir tuyal varum kAtinan,
  kaccinan, kazalinan, ceccaik kaNNiyan,
  kuzalan, kOTTan, kuRum palliyattan,
  takaran, majjaiyan, pukar il cEval am        

  210

  koTiyan, n'eTiyan, toTi aNi tOLan
  n'arampu Arttanna in kural tokutiyoTu,
  kuRum poRik koNTa n'aRun' taN cAyal
  marugkil kaTTiya n'ilan n'Erpu tukilinan,
  muzavu uRaz taTak kaiyin iyala En'ti,          

  215

  men tOL pal piNai tazIi, talaittan'tu,
  kunRutORu ATalum n'inRa tan paNpE. atAanRu,

   

  6.  pazamutircOlai


  murukan iruppiTagkaL


  ciRu tinai malaroTu viraii, maRi aRuttu,
  vAraNak koTiyoTu vayiR paTa n'iRIi,
  Ur Ur koNTa cIr kezu vizavinum,          
  220
  Arvalar Etta mE varu n'ilaiyinum,
  vElan taiiya veRi ayar kaLanum,
  kATum kAvum, kavin peRu turuttiyum,
  yARum kuLanum, vERu pal vaippum,
  catukkamum can'tiyum, putup pUg kaTampum,          
  225
  manRamum potiyilum, kan'tuTai n'ilaiyinum

   

  kuRamakaLin veRiyATTu


  n'akaril murukanai ARRuppaTuttal


  mAN talaik koTiyoTu maNNi amaivara,
  n'eyyOTu aiyavi appi, aitu uraittu,
  kuTan'tampaTTu, kozu malar citaRi,
  muraN koL uruvin iraNTu uTan uTIi,        
  230
  cen' n'Ul yAttu, veN pori citaRi,
  mata vali n'ilaiiya mAt tAL kozu viTaik
  kurutiyoTu viraiiya tU veL arici
  cil palic ceytu, pal pirappu irIi,
  ciRu pacumajcaLoTu n'aRu virai teLittu,          
  235
  perun' taN kaNavIra n'aRun' taN mAlai
  tuNai aRa aRuttut tUgka n'ARRi,
  n'aLi malaic cilampil n'al n'akar vAztti,
  n'aRum pukai eTuttu, kuRijci pATi,
  imiz icai aruviyoTu in iyam kaRagka,        
  240
  uruvap pal pUt tUuy, veruvarak
  kurutic cen' tinai parappi, kuRamakaL
  muruku iyam n'iRuttu, muraNinar uTka,
  muruku ARRuppaTutta uru kezu viyal n'akar

   

  murukanai vazipaTutal


  ATu kaLam cilampap pATi, palavuTan            
  245
  kOTu vAyvaittu, koTu maNi iyakki,
  OTAp pUTkaip piNimukam vAztti,
  vENTun'ar vENTiyAgku eytinar vazipaTa,
  ANTu ANTu uRaitalum aRin'tavARE.

   

  murukanaik kaNTu tutittal


  ANTu ANTu Ayinum Aka, kAN taka        

  250
  mun'tu n'I kaNTuzi mukan amarn'tu Etti,
  kai tozUup paravi, kAl uRa vaNagki
  'n'eTum peruj cimaiyattu n'Ilap paij cunai,
  aivaruL oruvan agkai ERpa,
  aRuvar payan'ta ARu amar celva!           
  255
  Al kezu kaTavuL putalva! mAl varai
  malaimakaL makanE! mARROr kURRE!
  veRRi vel pOrk koRRavai ciRuva!
  izai aNi ciRappin pazaiyOL kuzavi!
  vAnOr, vaNagku vil, tAnait talaiva!        
  260
  mAlai mArpa! n'Ul aRi pulava!
  ceruvil oruva! poru viRal maLLa!
  an'taNar veRukkai! aRin'tOr colmalai!
  magkaiyar kaNava! main'tar ERE!
  vEl kezu taTak kaic cAl peruj celva!        
  265
  kunRam konRa kunRAk koRRattu,
  viN poru n'eTu varaik kuRijcik kizava!
  palar pukaz n'anmozip pulavar ERE!
  arum peRal marapin perum peyar muruka!
  n'acaiyun'arkku Arttum icai pEr ALa!         
  270
  alan'tOrkku aLikkum, polam pUN, cEey!
  maNTu amar kaTan'ta n'in venRu ATu akalattu,
  paricilart tAgkum uru kezu n'eTu vEeL!
  periyOr Ettum perum peyar iyavuL!
  cUr marugku aRutta moympin matavali!          
  275
  pOr miku porun'a! kuricil!' enap pala,
  yAn aRi aLavaiyin, Etti, AnAtu

   

  karuti van'tatai mozital


  'n'in aLan'tu aRital man uyirkku arumaiyin,
  n'in aTi uLLi van'tanen; n'innoTu
  puraiyun'ar illAp pulamaiyOy!' enak          
  280
  kuRittatu moziyA aLavaiyin

   

  cEvippOr kURRu


                          kuRittu uTan
  vERu pal uruvin kuRum pal kULiyar,
  cARu ayar kaLattu vIRu peRat tOnRi,
  'aLiyan tAnE mutu vAy iravalan;
  van'tOn, peruma! n'in vaN pukaz n'ayan'tu' ena
  285
  'iniyavum n'allavum n'ani pala Etti:'

   

  murukan aruLpurital


  teyvam cAnRa tiRal viLagku uruvin,
  vAn tOy n'ivappin, tAn van'tu eyti,
  aNagku cAl uyarn'ilai tazIi, paNTait tan
  maNam kamaz teyvattu iLa n'alam kATTi,         
  290
  'ajcal Ompumati, aRival n'in varavu' ena,
  anpuTai n'al mozi aLaii, viLivu inRu,
  iruL n'iRa mun'n'Ir vaLaiiya ulakattu
  oru n'I Akit tOnRa, vizumiya
  peRal arum paricil n'alkumati              
  295

   

  aruviyin kATciyum iyaRkaivaLamum


                         palavuTan
  vERu pal tukilin n'uTagki, akil cuman'tu,
  Ara muzu mutal uruTTi, vEral
  pUvuTai alagku cinai pulampa, vEr kINTu,
  viN poru n'eTu varaip paritiyin toTutta
  taN kamaz alar iRAl citaiya, n'an pala          
  300
  Acini mutu cuLai kalAva, mImicai
  n'Aka n'aRu malar utira, yUkamoTu
  mA muka mucukkalai panippa, pU n'utal
  irum piTi kuLirppa vIci, perug kaLiRRu
  muttuTai vAn kOTu tazIi, tattuRRu           
  305
  n'an pon maNi n'iRam kiLara, pon koziyA,
  vAzai muzu mutal tumiya, tAzai
  iLan'Ir vizuk kulai utira, tAkki,
  kaRik koTik karun' tuNar cAya, poRip puRa
  maTa n'aTai majjai palavuTan verIi,            
  310
  kOzi vayap peTai iriya, kEzaloTu
  irum panai veLiRRin pun cAy anna
  kurUu mayir yAkkaik kuTA vaTi uLiyam
  perug kal viTar aLaic ceRiya, karug kOTTu
  AmA n'al ERu cilaippa, cEN n'inRu            
  315
  izumena izitarum aruvi,
  pazam mutir cOlaimalai kizavOnE.!


  kumaravELai maturaik kaNakkAyanAr makanAr n'akkIranAr pATiyatu.


  tirumuruku ARRuppaTai muRRum

   

  tanip pATalkaL


  kunRam eRin'tAy! kuraikaTalil cUr taTin'tAy!
  pun talaiya pUtap poru paTaiyAy! - enRum
  iLaiyAy! azakiyAy! ERu Urn'tAn ERE!
  uLaiyAy! en uLLattu uRai.    
  1

  kunRam eRin'tatuvum, kunRap pOr ceytatuvum,
  anRu agku amarar iTar tIrttatuvum, - >inRu ennaik
  kaiviTA n'inRatuvum, kaRpotumpil kAttatuvum,
  mey viTA vIran kai vEl!                
  2

  vIra vEl, tArai vEl, viNNOr ciRai mITTa
  tIra vEl, cevvEL tiruk kai vEl, - vAri
  kuLitta vEl, koRRa vEl, cUr mArpum kunRum
  tuLaitta vEl uNTE tuNai.              
  3

  innam oru kAl, enatu iTumpaik kunRukkum,
  kol n'avil vEl cUr taTin'ta koRRavA! - munnam
  pani vEy n'eTug kunRam paTTu uruvat toTTa
  tani vElai vAgkat takum.                
  4

  unnai oziya oruvaraiyum n'ampukilEn;
  pinnai oruvarai yAn pincellEn-panniru kaik
  kOlappA! vAnOr koTiya vinai tIrttaruLum
  vElappA! cen'ti vAzvE!                
  5

  ajcum mukam tOnRin, ARumukam tOnRum;
  vej camaril,'ajcal' ena vEl tOnRum; - n'ejcil
  oru kAl n'inaikkin, iru kAlum tOnRum
  'murukA!' enRu OtuvAr mun.               
  6

  murukanE! cen'ti mutalvanE! mAyOn
  marukanE! Ican makanE! - oru kai mukan
  tampiyE! n'innuTaiya taNTaik kAl eppozutum
  n'ampiyE kaitozuvEn, n'An.              
  7

  kAkkak kaTaviya n'I kAvAtu irun'takkAl,
  Arkkup param Am aRumukavA! - pUkkum
  kaTampA! murukA! katir vElA! n'alla
  iTamkAN; iragkAy, ini!               
  8

  paragkunRil panniru kaik kOmAntan pAtam
  karam kUppi, kaN kuLirak kaNTu, - curugkAmal,
  AcaiyAl, n'ejcE! aNi muruku ARRuppaTaiyaip
  pUcaiyAk koNTE pukal.                
  9

  n'akkIrartAm uraitta n'al muruku ARRuppaTaiyai
  taRkOla, n'ALtORum cARRinAl, - mun kOla
  mA murukan van'tu, manak kavalai tIrttaruLi,
  tAn n'inaitta ellAm tarum.               
  10

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 13:55:18(இந்திய நேரம்)