தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Pathupattu

 • mullaip pATTu
  (kAvirip pUm paTTinattup pon vANikanAr makanAr n'appUtanAr pATiyatu)

   

  n'allOr viricci kETTal


  'n'anan' talai ulakam vaLaii, n'EmiyoTu
  valampuri poRitta mA tAgku taTak kai
  n'Ir cela, n'imirn'ta mAal pOla,
  pATu imiz panik kaTal paruki, valan Erpu,
  kOTu koNTu ezun'ta koTuj celavu ezili         

  5

  perum peyal pozin'ta ciRu pun mAlai,
  arug kaTi mUtUr marugkil pOki,
  yAz icai ina vaNTu Arppa, n'elloTu,
  n'Azi koNTa, n'aRu vI mullai
  arumpu aviz alari tUuy, kaitozutu,           
  10
  peru mutu peNTir, viricci n'iRpa

   

  talaiviyait tERRutal


  ciRu tAmpu toTutta pacalaik kanRin
  uRu tuyar alamaral n'Okki, AymakaL
  n'aTugku cuval acaitta kaiyaL,&kaiya
  koTug kOR kOvalar pin n'inRu uyttara,
  15
  innE varukuvar, tAyar&enpOL
  n'annar n'al mozi kETTanam: atanAl,
  n'alla, n'allOr vAyppuL; tevvar
  munai kavarn'tu koNTa tiRaiyar vinai muTittu
  varutal, talaivar, vAyvatu; n'I n'in              
  20
  paruvaral evvam kaLai, mAyOy!' ena,
  kATTavum kATTavum kANAL, kaluz ciRan'tu,
  pUp pOl uN kaN pulampu muttu uRaippa

   

  pAcaRaiyin iyalpu


  kAn yARu tazIiya akal n'eTum puRavil,
  cEN n'ARu piTavamoTu paim putal erukki,         
  25
  vETTup puzai aruppam mATTi, kATTa
  iTu muL puricai EmuRa vaLaii,
  paTu n'Irp puNariyin paran'ta pATi

   

  yAnaip pAkaratu ceyal


  uvalaik kUrai ozukiya teruvil,
  kavalai muRRam kAval n'inRa              
  30
  tEm paTu kavuLa ciRu kaN yAnai
  Ogku n'ilaik karumpoTu, katir miTain'tu yAtta,
  vayal viLai, in kuLaku uNNAtu, n'utal tuTaittu,
  ayil n'unai maruppin tam kaiyiTaik koNTena,
  kavai muT karuviyin, vaTamozi payiRRi,          
  35
  kallA iLaijar, kavaLam kaippa

   

  vIrarkaL tagkum paTaivITukaL


  kal tOyttu uTutta paTivap pArppAn
  muk kOl acain'ilai kaTuppa, n'al pOr
  OTA val vil tUNi n'ARRi
  kUTam kuttik kayiRu vAgku irukkai          
  40
  pUn' talaik kun'tam kutti, kiTuku n'iraittu,
  vAgku vil araNam araNam Aka,

   

  aracanukku amaitta pAcaRai


  vERu pal perum paTai n'AppaN, vERu Or,
  n'eTug kAzk kaNTam kOli, akam n'Erpu,

   

  magkaiyar viLakkukaLai En'tutal


  kuRun' toTi munkai, kUn'tal am ciRu puRattu,       
  45
  iravu pakal ceyyum tiN piTi oL vAL
  viravu varik kaccin pUNTa, magkaiyar
  n'ey umiz curaiyar n'eTun' tirik koLIi,
  kai amai viLakkam n'an'tutoRum mATTa,

   

  meykAppALar kAvalpurital


  n'eTu n'A oL maNi n'izattiya n'aTu n'AL,
  50
  atiral pUtta ATu koTip paTAar
  citar varal acaivaLikku acaivan'tAgku,
  tukil muTittup pOrtta tUgkal Ogku n'aTaip
  peru mUtALar Emam cUza

   

  n'Azikaik kaNakkar pozutu aRivittal


  pozutu aLan'tu aRiyum, poyyA mAkkaL,       
  55
  tozutu kAN kaiyar, tOnRa vAztti,
  'eRi n'Ir vaiyakam velIiya celvOy! n'in
  kuRu n'Irk kannal inaittu' enRu icaippa

   

  aracan paTukkaiyil kaNporun'tAtu cin'tanaiyil Aztal


  mattikai vaLaiiya, maRin'tu vIgku ceRivu uTai,
  meyppai pukka veru varum tORRattu,        
  60
  vali puNar yAkkai, vankaN yavanar
  pulit toTar viTTa punai mAN n'al il,
  tiru maNi viLakkam kATTi, tiN jAN
  ezini vAgkiya Ir aRaip paLLiyuL
  uTampin uraikkum, uraiyA n'Avin,        
  65
  paTam puku milEccar uzaiyar Aka,
  maNTu amar n'acaiyoTu kaNpaTai peRAatu,

   

  aracanatu cin'tanai


  eTuttu eRi eHkam pAytalin, puN kUrn'tu,
  piTik kaNam maRan'ta vEzam vEzattup
  pAmpu pataippanna parUuk kai tumiya,          
  70
  tEm pAy kaNNi n'al valam tirutti,
  cORu vAyttu ozin'tOr uLLiyum; tOl tumipu
  vain' n'unaip pakazi mUzkalin, cevi cAyttu,
  uNNAtu uyagkum mA cin'tittum;
  oru kai paLLi oRRi, oru kai            
  75
  muTiyoTu kaTakam cErtti, n'eTitu n'inain'tu

   

  pAcaRaiyil veRRi muzakkam


  pakaivarc cuTTiya paTai koL n'On viral,
  n'akai tAz kaNNi n'al valam tirutti,
  aracu irun'tu panikkum muracu muzagku pAcaRai

   

  talaivanatu pirivinAl talaivi peRRa tuyaram


  in tuyil vatiyun'an kANAL, tuyar uzan'tu,        
  80
  n'ejcu ARRuppaTutta n'iRai tapu pulampoTu,
  n'ITu n'inain'tu, tERRiyum, OTu vaLai tiruttiyum,
  maiyal koNTum, oyyena uyirttum,
  E uRu majjaiyin n'aTugki, izai n'ekizn'tu,
  pAvai viLakkil parUuc cuTar azala,           
  85
  iTam ciRan'tu uyariya ezu n'ilai mATattu,
  muTagku iRaic coritarum mAt tiraL aruvi
  in pal imiz icai OrppanaL kiTan'tOL
  ajcevi n'iRaiya Alina

   

  aracan veRRiyuTan mINTu varutal


                                    venRu, piRar
  vENTu pulam kavarn'ta, INTu perun' tAnaiyoTu,     
  90
  vicayam, vel koTi uyari, valan Erpu,
  vayirum vaLaiyum Arppa,

   

  mazaiyinAl cezitta mullai n'ilam kANutal


                            ayira
  ceRi ilaik kAyA ajcanam malara,
  muRi iNark konRai n'an pon kAla,
  kOTal kuvi mukai agkai aviza,          
  95
  tOTu Ar tOnRi kuruti pUppa,
  kAnam n'an'tiya cen' n'ilap peru vazi,
  vAnam vAytta vAgku katir varakin,
  tiri maruppu iralaiyoTu maTa mAn ukaLa,
  etir cel veN mazai poziyum tigkaLil,       
  100

   

  aracanatu tErin varukai


  mutir kAy vaLLiam kATu piRakku oziya,
  tunai pari turakkum celavinar
  vinai viLagku n'eTun' tEr pUNTa mAvE.


  kAvirip pUm paTTinattup pon vANikanAr makanAr n'appUtanAr pATiyatu.


  mullaip pATTu muRRum

   

  tanip pATalkaL


  vaNTu
  aTain'ta kaNNi vaLar Acci vAl n'eTug kaN
  cenRu aTain'ta n'Okkam inip peRuvatu - enRukol
  kanRu eTuttu Occi, kani viLavin kAy ukuttu,
  kunRu eTuttu n'inRa n'ilai?                 
  1

  punaiyum
  polam paTaip pogku uLai mAn tiN tEr
  tunaiyum tunaipaTait tunnAr - munaiyuL
  aTal mukan'ta tAnai avar vArAmunnam,
  kaTal mukan'tu van'tanRu, kAr!                 
  2

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:17:25(இந்திய நேரம்)